Giới thiệu

Tin tức

Văn bản pháp quy

Thủ tục hành chính

Đề tài, dự án đang triển khai

Văn bản chỉ đạo điều hành

Lịch công tác

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1349761
Đang online: 7

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

   

Địa chỉ:  Số 160 Lê Trung Đình – Tp. Quảng Ngãi

Điện thoại - Fax: 055.3822911

Hộp thư công vụ:   ttttud-skh@quangngai.gov.vn

 

 

Giám đốc: Hồ Ngọc Thanh

Điện thoại: 055.3830679

Di Động: 0914163757

Hộp thư công vụ: hnthanh-skh@quangngai.gov.vn

Mail: hnthanhqn@gmail.com

 

 

    Phó Giám đốc: Bùi Ngọc Trúc

Điện thoại: 055.2211321

Di Động: 0905336342

Hộp thư công vụ: bntruc-skh@quangngai.gov.vn

Mail: buingoctruc2010@yahoo.com.vn

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Chức năng của Trung tâm:

1. Tiếp nhận và chuyển tải thông tin về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), thông tin phục vụ hoạt động KH&CN nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin KH&CN của tổ chức và cá nhân trong tỉnh.

2. Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KHCN trong lĩnh vực công nghệ sinh học về cây trồng, vật nuôi, bảo quản và chế biến sản phẩm sau thu hoạch phục vụ phát triển nông nghiệp. Tiếp nhận, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật phục vụ xây dựng nông thôn mới.

3. Tổ chức tư vấn và chuyển giao các giải pháp kỹ thuật thích hợp vào sản xuất và đời sống.

Điều 3. Nhiệm vụ của Trung tâm:

I. Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng:

1. Trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về phát triển hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ, hoạt động nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh.

2. Trung tâm phối hợp với cơ quan chức năng của các huyện, thành phố tổ chức thu thập nhu cầu về thông tin khoa học - công nghệ (KH-CN), nhu cầu ứng dụng tiến bộ KH-CN ở địa phương để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phổ biến thông tin KH-CN và hoạt động nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH-CN.

3. Xây dựng và phát triển cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ. Kết nối với Mạng Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VISTA), Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam (VinaREN) và các mạng thông tin khác trong nước và quốc tế. Thực hiện thông tin khoa học công nghệ thông qua Website Sở Khoa học và Công nghệ.

4. Tổ chức và thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thông tin, thống kê khoa học và công nghệ tại tỉnh Quảng Ngãi; thực hiện Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với các Sở Khoa học và Công nghệ.

5. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao các giải pháp công nghệ sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp; các tiến bộ kỹ thuật phục vụ xây dựng nông thôn mới.

6. Tổ chức tư vấn và chuyển giao các giải pháp công nghệ sinh học về cây trồng, vật nuôi, bảo quản và chế biến sản phẩm sau thu hoạch; tư vấn và chuyển giao các giải pháp kỹ thuật về sử dụng năng lượng, sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm và hiệu quả.

7. Quản lý tổ chức bộ máy cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản theo qui định của pháp luật.

8. Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của Trung tâm với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ.

II. Nhiệm vụ không thường xuyên:

1. Tổ chức và thực hiện xử lý phân tích - tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện các dịch vụ về thông tin khoa học và công nghệ.

2. Tổ chức xây dựng và thực hiện các dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thông tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ tại Quảng Ngãi.

3. Tổ chức hoặc tham gia tổ chức Hội nghị, Hội thảo khoa học về thông tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ và các sự kiện khoa học và công nghệ khác của tỉnh.

4. Tổ chức hoặc tham gia tổ chức triển lãm, chợ công nghệ và thiết bị, sàn giao dịch công nghệ. Triển khai dịch vụ tư vấn, môi giới và giao dịch thông tin công nghệ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương.

5 Tổ chức thực hiện các dịch vụ nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh theo qui định của pháp luật.

6. Tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

7. Các nhiệm vụ không thường xuyên khác do Giám đốc Sở giao hoặc theo hợp đồng dịch vụ với tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Điều 4. Quyền hạn của Trung tâm:

1. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ theo qui định của pháp luật.

2. Tự chủ về tài chính, chủ động bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng được giao; chủ động sử dụng biên chế do cấp có thẩm quyền giao, được tuyển dụng hợp đồng lao động theo quy định của Luật Lao động phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của Trung tâm.

3. Tham gia tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ các cấp. Hợp tác, liên doanh với các tổ chức, cá nhân để tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ và dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

4. Ký kết thực hiện các hợp đồng nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ, hợp đồng dịch vụ khác với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của nhà nước.

5. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Hoạt động của Trung tâm phải theo đúng Quy định này và những quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, phát sinh, cần bổ sung, sửa đổi, Giám đốc Trung tâm tổng hợp trình Giám Sở Khoa học và Công nghệ xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

(Theo Quyết định 186/QĐ-SKHCN ngày 30/12/2011 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi) 


Thông tin cần biết
   

Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh cúa tỉnh Quảng Ngãi và triển khai Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018. Mời bạn đọc xem file Thông báo ​

 

   
Thực hiện theo Công văn số 1327/UBND-CNXD ngày 14/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học công nghệ công lập, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo, hướng dẫn về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (gọi tắt là Chương trình 592). Mời bạn đọc xem chi tiết Thông báo và tải biểu mẫu (Phiếu đề xuất.doc)

 

   
​Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan thường trực Hội đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh Quảng Ngãi) thông báo đến tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia GTCLQG năm 2017. Xem chi tiết thông báo số 123/TB-SKHCN.

 

   
Ngày 01/9/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1596/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020.

Xem nội dung chi tiết Quyết định số 1596-QĐ-UBND tại đây.

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào. Ý kiến của bạn:

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường

Bản quyền © 2013 thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Trọng Phương - Phó Giám đốc.
Điện thoại: 055.8556011
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.