Giới thiệu

Tin tức

Thủ tục hành chính

Văn bản pháp quy

Văn bản chỉ đạo điều hành

Chiến lược - Quy hoạch

Đề tài - dự án đang triển khai

Lịch công tác

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2053242
Đang online: 10


CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

 

 
Địa chỉ:  157 Nguyễn Nghiêm – Tp. Quảng Ngãi

Điện thoại: 055.2240764

Fax: 055.3718135

Hộp thư công vụ: cctcdlcl-skh@quangngai.gov.vn

 

Chi cục trưởng: Phạm Thành Phương 

Điện thoại: 055.2240765

Di Động: 0974752259

Hộp thư công vụ: ptphuong-skh@quangngai.gov.vn

Mail: phuongha68@gmail.com


Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Phát

Điện thoại: 055.2240763

Di Động: 0986876815

Hộp thư công vụ: ntphat-skh@quangngai.gov.vn

Mail: ntphat66@gmail.com


Phó Chi cục trưởng: Trần Văn Long

Điện thoại: 055.3718195

Di Động: 0902681150

Hộp thư công vụ: tvlong-skh@quangngai.gov.vn​

Mail: tranvanlong2006@gmail.com 


  

 VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

       Điều 1. Vị trí và chức năng

       1. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá; thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lưòng, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

       2. Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phâm, hàng hoá của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

 

       Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

       1. Nghiên cứu, xây dựng trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh.

       2. Trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trinh, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh.

       3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản lý đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh.

       4. Thực hiện các nhiệm vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định tại khoản 10 (trừ điểm m) Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định 07/2016/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

      5. Tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh theo phân cấp hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ:

      a) Xây dựng và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương.

      b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị.

       6. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

       7. Tập huấn, đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

       8. Quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá; tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo quy định của pháp luật.

      9Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.​

     10Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất và một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và cơ quan có thẩm quyền.

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

 

       Điều 3. Cơ cấu tổ chức

         1. Lãnh đạo Chi cục     

         a) Chi cục có Chi cục trưởng và không quá 03 Phó Chi cục trưởng.

b) Chi cục trưởng là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.

c) Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng chỉ đạo một số mặt công tác do Chi cục trưởng phân công; chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy quyền điều hành các hoạt động của Chi cục.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh.

2. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Chi cục:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp.

b) Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng.

c) Phòng Quản lý Đo lường.

d) Phòng Thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT).

e) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

        Điều 4. Biên chế công chức và số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp)​

       1. Biên chế công chức của Chi cục, số lượng người làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Việc tuyển dụng, bố trí công chức, viên chức của Chi cục và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp của viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

       ​MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

        Điều 5. Đối với cá phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Chi cục thực hiện mối quan hệ phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ để thực hiện nhiệm vụ có liên quan theo quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ;​

       Điều 6. Đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chi cục thực hiện theo quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nước.

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

       Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Chi cục trưởng có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Chi cục để bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
       
       Điều 8.
Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.​

 

  (Theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 6/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 


Thông tin cần biết
  
Để thực hiện nhiệm vụ tổng hợp báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp khoa học công nghệ, các tổ chức, các Trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ thực hiện chế độ báo cáo thống kê khoa học và công nghệ của năm 2019 theo quy định. (Xem chi tiết tại Công văn số: 161/SKHCN-TTUDDVKHCN​​ và danh sách các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo thống kê khcn 2019)
 

 

  

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc Phê duyệt Kế hoạch “hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2020-2025; Sở khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi” lần thứ 2 - năm 2020 (gọi tắt là Cuộc thi). Chi tiết nội dung kế hoạch số 125/KH-SKHCN​.​

 

  
Để triển khai hiệu quả hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2020 theo nội dung của Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Ngày 10 tháng 02 năm 2020, Tổng cụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Cơ quan thường trược GTCLQG thông báo kế hoạch triển khai hoạt động GTCLQG năm 2020. Nội dung chi tiết xem tại Công văn số 318/TĐC-TCCL ngày 10/02/2020 và kèm theo kế hoạch triển khai.
 

 

 

  

Kết luận của Thứ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Thanh Tùng tại Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ  địa phương năm 2019. Nội dung chi tiết thông báo số 209/TB-BKHCN ngày 04/2/2020.

 

  
Thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 3711/UBND-NC ngày 02/7/2019 về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến các hoạt động thuộc thẩm quyền giải quyết của Khoa học và Công nghệ. Xem chi tiết Thông báo số 906/TB-SKHCN.pdf

 

  
​Ngày 22/5/2019 UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 705/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh​. Mời bạn đọc xem chi tiết: Quyết định số 705/QĐ- UBND.pdf
 

 

Phim tư liệu
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào. Ý kiến của bạn:

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường

Bản quyền © 2013 thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở
Điện thoại: 055.8556002
Địa chỉ: 202 - Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.