Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1712616
Đang online: 13


SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI 

anhtrusoKHCN.jpg

 Địa chỉ: Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện Thoại:   055.8556016; 055.8556004

Fax:   055.3824023

Hộp thư công vụ:   skh@quangngai.gov.vn

 

   Ban Giám đốc Sở:

   anhthanhGD.jpg
- Giám đốc:  Th.s. Nguyễn Văn Thành

- Điện thoại:  055.8556002

- Di Động:  0905262003

Hộp thư công vụ: nvthanh-skh@quangngai.gov.vn​

- Mail:  nvthanhskh@gmail.com

 


 ChuHuyPGD.jpg


-
Phó Giám đốc:  KS. Trần Trọng Huy

- Điện thoại:  055.8556008 

- Di Động:  0983804427

Hộp thư công vụtthuy-skh@quangngai.gov.vn​​

 

anhphuong.jpg

Phó Giám đốc:  KS. Hồ Trọng Phương

Điện thoại:  055.8556011

Di Động:  0914900263

Hộp thư công vụ: htphuong-skh@quangngai.gov.vn​

Mail:  hotrongphuong@gmail.com​​anhtruong.jpg
Phó Giám đốc: Th.s. Trần Thanh Trường

Điện thoại:  055.8556009

Di Động:  0913489116

Hộp thư công vụ: tttruong-skh@quangngai.gov.vn​

Mail: truongttt@gmail.com

​​


PHÂN CÔNG​ NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO SỞ

1. Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở:​​

Phụ trách, điều hành chung mọi hoạt động của Sở, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh:

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, kế hoạch, tài chính, thanh tra, quản lý khoa học 

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình KH&CN hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ trong khu vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình KH&CN phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

- Tham gia các hội đồng và ban chỉ đạo theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

2. Ông Trần Trọng Huy - Phó Giám đốc Sở:

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công; giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các mặt công tác:

- Phụ trách và trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình nâng cao năng suất chất lượng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

- Chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ ở các huyện: Ba Tơ, Đức Phổ, Mộ Đức và Minh Long.

- Tham gia các hội đồng và ban chỉ đạo theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và uỷ quyền.

3. Ông Hồ Trọng Phương - Phó Giám đốc Sở:

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công; giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các mặt công tác:

- Phụ trách và trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Trung tâm Thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ.

- Chỉ đạo thực hiện Bản tin khoa học và công nghệ; Trang thông tin điện tử thành phần; Chuyên mục Khoa học, Công nghệ và đời sống.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ ở các huyện: Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Bình Sơn và Lý Sơn.

- Tham gia các Hội đồng và ban chỉ đạo theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao vả uỷ quyền.

4. Ông Trần Thanh Trường - Phó Giám đốc Sở:
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công; giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các mặt công tác:

- Phụ trách và trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Phòng quản lý Công nghệ, thị trường công nghệ và chuyên ngành.

- Theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ KH&CN về lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ ở các huyện: Sơn Hà, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi.

- Tham gia các Hội đồng và ban chỉ đạo theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao vả uỷ quyền.


Thông tin cần biết
   

​Ngày 07/12/2018 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019. Mời bạn đọc xem chi tiết: Kế hoạch số 1167/ KH - SKHCN​

 

   

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Theo đó, có 9 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân; hoạt động khoa học và công nghệ. Xem chi tiết Quyết định số 2093/QĐ-UBND.pdf

 

   
​Ngày 23/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.
Trong đó có 62 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Sở hữu trí tuệ, năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân, công nghệ;  Hoạt động khoa học và công nghệ; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Xem chi tiết Quyết định số 2092/QĐ-UBND 

 

   
Nhằm khuyến khích các hoạt động sáng tạo nhằm tạo ra các công nghệ, giải pháp kỹ thuật mới có tính ứng dụng rộng rãi, dễ dàng và tiết kiệm chi phí để đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cuộc sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi có ban hành công văn về việc tham gia Cuộc thi Sáng chế năm 2018. Xem chi tiết công văn số 958/SKHCN-QLCN; Xem chi tiết thể lệ cuộc thi 08 2651 BKHCN THI SANG CHE 2018.pdf

 

 

 

   

​Nhằm phục vụ cho việc truy cập thông tin hướng dẫn về các chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII). Mời bạn đọc xem chi tiết Sổ tay hướng dẫn.pdf

 

   
Ngày 01/9/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1596/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020.

Xem nội dung chi tiết Quyết định số 1596-QĐ-UBND tại đây.

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào. Ý kiến của bạn:

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường

Bản quyền © 2013 thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Trọng Phương - Phó Giám đốc.
Điện thoại: 055.8556011
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.