Giới thiệu

Tin tức

Văn bản pháp quy

Thủ tục hành chính

Đề tài - dự án đang triển khai

Văn bản chỉ đạo điều hành

Lịch công tác

Chiến lược - Quy hoạch

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1859262
Đang online: 11
Đăng ngày: 08/06/2018
Hội đồng Khoa học và Công nghệ họp đánh giá, nghiệm thu đề tài
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X), các qui định pháp luật, các giải pháp, biện pháp về PCTN đã tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong các cấp ủy đảng, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác PCTN..., nhưng công tác PCTN vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, bất cập, cần nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện. Vì vậy, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã thực hiện đề tài “Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các nhóm giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng ở tỉnh Quảng Ngãi”. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu khái quát nhất kết quả nghiên cứu của đề tài, một số nhóm giải pháp công tác PCTN trong thời gian đến và các ứng dụng cụ thể từ kết quả của đề tài… để góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN ở tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới.
Đề tài “Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các nhóm giải pháp trong công tác PCTN tỉnh Quảng Ngãi” do Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi chủ trì, được UBND tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện, với 21 chuyên đề tập trung vào 03 nhóm nội dung lớn (nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác PCTN; nghiên cứu, điều tra, khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện một số nhóm giải pháp PCTN theo Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 24/11/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X); kiến nghị hoàn thiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PCTN trong giai đoạn hiện nay).

Cơ quan chủ trì đã tiến hành xét chọn, hợp đồng nghiên cứu 21 chuyên đề, điều tra xã hội học, thu thập ý kiến từ đối tượng người dân và doanh nghiệp, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội ở tỉnh và các huyện, thành phố; kết quả điều tra xã hội học được xử lý, phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS đảm bảo tính khách quan, khoa học; đã tổ chức hai đoàn tham khảo, học tập kinh nghiệm trong công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN của Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng và Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Kết quả của đề tài có thể tóm lược một số kết luận khoa học về kết quả thực hiện các nhóm giải pháp PCTN qua thực hiện Chương trình hành động số 10-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi như sau:

Đã có khảo cứu khoa học, đối chiếu, so sánh các dữ liệu quản lý, đánh giá tương đối toàn diện, thực chất các nhóm giải pháp PCTN đã được triển khai, thực hiện trong tỉnh Quảng Ngãi. Các cơ quan có trách nhiệm, thẩm quyền trong hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ngãi theo quy định của Đảng, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành các văn bản cụ thể hóa các nhóm giải pháp PCTN theo Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ bốn Ban Chấp hành Trung ương khoá X (Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 21/8/2006) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (ban hành theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ). Đề tài đã tập trung nghiên cứu một số nhóm giải pháp PCTN và đạt được những kết quả cụ thể sau:

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa, triển khai tổ chức thực hiện các quy định pháp luật, các giải pháp, biện pháp về PCTN. Theo kết quả điều tra xã hội học, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN cho cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ta thời gian qua đã được thực hiện tương đối tốt (chiếm khoảng 70%).

Các cấp ủy đảng và người đứng đầu các cấp ủy đảng luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN.

Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng. Từ năm 2009 đến 31/12/2015 có 19/24 cơ quan thuộc khối sở ngành cấp tỉnh và 14 địa phương thuộc khối huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 744/1022 công chức, viên chức theo kế hoạch của các đơn vị, địa phương đề ra, đạt tỷ lệ trung bình 73% so với kế hoạch trong toàn tỉnh.

Thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong một số lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như: Tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản, đầu tư mua sắm công luôn được các cấp, các ngành quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định, góp phần PCTN, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi trong việc thu hút nhà đầu tư của tỉnh. Thực hiện công khai việc phân bổ vốn đầu tư trong dự toán ngân sách nhà nước được giao hằng năm cho các dự án; mức vốn đầu tư của dự án được giao trong dự toán ngân sách năm; kế hoạch đấu thầu, mời sơ tuyển và kết quả sơ tuyển, mời thầu; danh mục nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, công khai danh sách các nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, kết quả lựa chọn nhà thầu; quyết toán vốn đầu tư của dự án hằng năm; phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ đầu tư mua sắm công nhìn chung tuân thủ theo các quy định của trung ương và địa phương, đúng theo dự toán được giao, đúng phân cấp và đúng mục đích nguồn kinh phí.

hanhchinh.jpg​​
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ trao đổi với các tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục tại Trung tâm hành chính công của tỉnh.​​

Công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Từ năm 2009 đến 2015, trung bình hàng năm có 6.873 người thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; số người đã kê khai 6.758 người (đạt 98%). Kết quả công khai (từ năm 2013 - 2015) đạt tỷ lệ 100%, đều được công khai trong các cuộc họp và niêm yết tại cơ quan, đơn vị công tác. Chưa có trường hợp nào phải giải trình, xác minh, kết luận và xử lý vi phạm trong minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định.

Vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác PCTN từng bước được phát huy và đạt nhiều kết quả tích cực.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện 37 cuộc giám sát. Thông qua hoạt động giám sát, đã kiến nghị 465 nhóm vấn đề đến UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Khối nội chính và UBND các huyện, thành phố xem xét, giải quyết, thực hiện. Đã thực hiện, giải quyết dứt điểm được 405/465 kiến nghị (đạt tỷ lệ 87%) với thời gian và chất lượng giải quyết cơ bản đạt yêu cầu, góp phần nâng cao vai trò giám sát của HĐND trong thực hiện pháp luật về PCTN.

Nội dung và quy trình giám sát của Mặt trận và đoàn thể các cấp trong tỉnh được thực hiện theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; về thực hiện chính sách vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo để sản xuất, kinh doanh; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Các kiến nghị sau giám sát được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết tố cáo và điều tra, truy tố, xét xử được kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đảng viên, tổ chức đảng vi phạm về tham nhũng. Từ năm 2010 đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã xử lý kỷ luật 144 đảng viên và 04 tổ chức đảng vi phạm về tham nhũng bằng các hình thức: Khiển trách 59 đảng viên và 03 tổ chức đảng; cảnh cáo 60 đảng viên và 01 tổ chức đảng; cách chức 10 đảng viên và khai trừ 15 đảng viên. Trong đó, nổi trội là việc xem xét, xử lý trách nhiệm của đảng viên và tổ chức đảng có sai phạm trong việc thực hiện chế độ bệnh binh đối với quân nhân là người dân tộc ít người.

Từ năm 2006 đến năm 2015, cơ quan thanh tra các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành 2.557 cuộc thanh tra, phát hiện tổng giá trị sai phạm về kinh tế với số tiền 421 tỷ đồng, 4.743,87ha đất các loại cùng nhiều sai phạm khác; qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 127,8 tỷ đồng và 4.249,7ha đất các loại, kiến nghị xử lý khác đối với 293,2 tỷ đồng và 494,17ha, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét 23 vụ việc với 44 đối tượng có dấu hiệu tội phạm phát hiện qua thanh tra. Các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đã tiếp nhận 2.338 đơn tố cáo của 1.386 vụ việc; qua phân loại, xử lý có 489 vụ việc thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp, đã giải quyết được 485 vụ; kết quả giải quyết tố cáo nói chung đã thu hồi cho ngân sách nhà nước số tiền 1,22 tỷ đồng và 11,54ha đất các loại, khôi phục quyền lợi và trả lại cho công dân số tiền 495,4 triệu đồng và 65,72ha đất các loại, chuyển cơ quan điều tra xem xét 07 vụ việc với 09 đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 49 vụ/108 bị can, đã giải quyết 46 vụ/102 bị can (đề nghị truy tố 41 vụ/95 bị can, đình chỉ 03 vụ/04 bị can, tạm đình chỉ 02 vụ/03 bị can). Viện kiểm sát hai cấp đã thụ lý kiểm sát điều tra 42 vụ/96 bị can, đã giải quyết 42 vụ/96 bị can (quyết định truy tố 41 vụ/95 bị can, đình chỉ 01 vụ/01 bị can). Kiểm sát xét xử sơ thẩm 42 vụ/97 bị can, đã giải quyết 41 vụ/95 bị can (xét xử 37 vụ/84 bị cáo, chuyển nơi khác xét xử 04 vụ/11 bị can). Kiểm sát xét xử phúc thẩm 09 vụ/21 bị cáo, đã giải quyết xét xử 09 vụ/21 bị cáo (giữ nguyên án sơ thẩm 07 vụ/19 bị cáo, chiếm tỷ lệ 77,78%; hủy án sơ thẩm 01 vụ/01 bị cáo; sửa án sơ thẩm 01 vụ/01 bị cáo). Trong đó, Viện kiểm sát kháng nghị phúc thẩm 01 vụ/01 bị cáo, được Tòa án chấp nhận kháng nghị. Viện kiểm sát đã phối hợp với Tòa án hai cấp đưa ra xét xử lưu động 14 vụ án tham nhũng, chức vụ, phục vụ kịp thời tình hình chính trị ở địa phương.

Tuy nhiên, nhiều giải pháp PCTN chưa phát huy hiệu quả, hiệu ứng phòng ngừa, ngăn chặn, răn đe tệ lợi dụng, lạm dụng quyền lực Nhà nước để “vòi vĩnh”, sách nhiễu, tham nhũng còn nhiều hạn chế; tình hình tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN còn hạn chế, chưa thường xuyên, liên tục, chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người dân về PCTN; một số cấp ủy đảng và người đứng đầu cấp ủy đảng chưa thực sự gương mẫu, quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác PCTN; việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều khó khăn, bất cập, hiệu quả chưa cao; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong một số lĩnh vực tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản, đầu tư mua sắm công còn những hạn chế nhất định, ảnh hưởng chung đến hoạt động quản lý nhà nước; việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập tuy đã thực hiện đúng quy định nhưng vẫn còn hình thức, chưa phát huy tác dụng, vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác PCTN chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao, còn mang tính hình thức; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng vẫn là khâu yếu, chưa đáp ứng yêu cầu, số vụ việc, vụ án tham nhũng phát hiện không nhiều, việc xử lý các hành vi tham nhũng trong một số trường hợp chưa nghiêm.

Qua nghiên cứu cho thấy nhận thức, nhận định, ghi nhận về kết quả công tác PCTN thông qua thực hiện các nhóm giải pháp PCTN ở tỉnh Quảng Ngãi còn có “độ vênh” về nhận định, đánh giá thực trạng tham nhũng, về tính hiệu quả trong công tác PCTN giữa kỳ vọng của Nhân dân, cán bộ, công chức trong tỉnh và các cơ quan lãnh đạo, quản lý, cơ quan chức năng.

Đề tài đã đề xuất 05 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ở tỉnh Quảng Ngãi: (1) Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN và trách nhiệm của các cơ quan truyền thông trong công tác PCTN; (2) Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước; (3) Nâng cao năng lực, phẩm chất, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong PCTN; (4) Phát huy vai trò của xã hội tham gia tích cực vào công tác đấu tranh chống tham nhũng ở tỉnh Quảng Ngãi; (5) Nâng cao chất lượng phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra và hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Những nhóm giải pháp này sẽ góp phần quan trọng, tích cực cho các cấp ủy, cơ quan, đơn vị nghiên cứu, vận dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý về lĩnh vực PCTN tại cơ quan, đơn vị mình, nhất là các cơ quan có chức năng PCTN.

Trong quá trình triển khai thực hiện đề tài, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ứng dụng các kết quả khảo cứu khoa học của Đề tài kết hợp chức năng nhiệm vụ, tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản thực hiện phòng, chống tham nhũng: Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 14/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Quyết định số 308-QĐ/TU ngày 27/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 22/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch 68-KH/TU ngày 15/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Quyết định số 588-QĐ/TU ngày 14/3/2017 ban hành quy định thông tin, báo cáo nhanh các vụ việc, vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh; Quyết định 605-QĐ/TU ngày 28/03/2017 ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện, Thành ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; Báo cáo 199-BC/TU ngày 01/9/2017 tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng. Trong đó, có hai sản phẩm có tính định hướng căn cơ công tác PCTN cho suốt nhiệm kỳ Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XIX (2015-2020) với những giải pháp, phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể và lộ trình rõ ràng là Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 22/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 15/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN trên địa bàn tỉnh trong những năm đến.

Ngoài ra, qua khảo cứu khoa học thực hiện các chuyên đề thành phần của đề tài theo đặt hàng của cơ quan chủ trì đề tài, các nhóm tác giả các chuyên đề là chuyên gia, lãnh đạo của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, lãnh đạo của các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh đã vận dụng các kết quả nghiên cứu khoa học trong các chuyên đề, chỉ đạo xây dựng các văn bản hoàn thiện cơ chế, chính sách, các quy định, quy trình quản lý điều hành nhằm khắc phục từng bước các kẻ hở cơ chế, chính sách, tăng cường tính công khai, minh bạch trong lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cơ quan trong hệ thống chính trị tỉnh; ngăn ngừa việc lợi dụng, lạm dụng quyền lực nhà nước để vòi vĩnh, sách nhiễu, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Điển hình như các văn bản do các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tham mưu ban hành như: Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/12/2016 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính giai đoạn 2016 - 2020, Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016 Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, Quy định số 688-QĐ/TU ngày 08/5/2017 về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN trên địa bàn tỉnh, Quy định số 723-QĐ/TU ngày 26/6/2017 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Quyết định số 749-QĐ/TU ngày 13/7/2017 ban hành Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ… ; các văn bản do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện các chuyên đề thành phần của Đề tài tham mưu UBND tỉnh ban hành như: Quyết định 09/2017/QĐ-UBND ngày 01/03/2017 ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 24/02/2017 về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong cải cách thủ tục hành chính, Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 xây dựng Đề án cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020, Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/12/2016 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính giai đoạn 2016 - 2020, Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017 – 2020, Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,...

Đề tài đã được Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu thành công và để ứng dụng kết quả đề tài vào thực tiễn, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển giao sản phẩm đề tài cho các cơ quan, đơn vị (Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh,..) nghiên cứu khai thác, sử dụng kết quả đề tài nhằm nâng cao hiệu quả công tác, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng ở tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến.

Cùng với một số kết quả bước đầu nghiên cứu đề tài đạt được nêu trên, Cơ quan chủ trì đề tài đã và sẽ tiếp tục chuyển tải nội dung các giải pháp (thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan) nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện các nhóm giải pháp trong công tác PCTN đến các sở, ngành tỉnh có liên quan, các cấp ủy thuộc Tỉnh ủy để thực hiện, đồng thời tham mưu, kiến nghị đối với Quốc hội, Ban Bí thư, Ban Nội chính Trung ương, Chính phủ một số giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để nâng cao hiệu quả công tác PCTN.

LÊ ĐÌNH PHƯỜNG

(Theo Bản tin KH&CN, số 02/2018)

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   
​Ngày 22/5/2019 UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 705/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh​. Mời bạn đọc xem chi tiết: Quyết định số 705/QĐ- UBND.pdf
 

 

   

Theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 269/BKHCN-KHTC ngày 31/01/2019 xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020.

Để thống nhất với các cơ quan, đơn vị và địa phương và kịp thời tổng hợp xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020 trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ các nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020. Xem chi tiết công văn số 311/SKHCN-KHTC và Công văn số 269/BKHCN-KHTC kèm theo.​

 

   
Thực hiện Công văn số 574/TĐC-TCCL ngày 06/03/2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về Kế hoạch hoạt động Giải thưởng chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến quý tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia GTCLQG năm 2019. Xem chi tiết thông báo số 255/TB-SKHCNTải biểu mẫu đăng ký tham gia.doc

 

 

   
Thực hiện Công văn số 269/BKHCN-KHTC ngày 31/01/2019 ca B Khoa hc và Công ngh v vic hướng dn xây dng kế hoch và d toán ngân sách khoa hc và công ngh năm 2020; Công văn s 418/BKHCN-ĐP ngày 26/02/2019 ca B Khoa hc và Công ngh v vic đôn đốc đề xut đặt hàng d án thuc Chương trình h tr ng dng, chuyn giao tiến b khoa hc và công ngh (KH&CN) thúc đẩy phát trin kinh tế - xã hi nông thôn, min núi, vùng dân tc thiu s giai đon 2016-2025 (gi tt là Chương trình Nông thôn min núi), S Khoa hc và Công ngh thông báo v vic đề xut đặt hàng d án thuc Chương trình Nông thôn min núi bt đầu thc hin năm 2020. Xem chi tiết công văn Số 216-SKHCN. Tải các biểu mẫu kèm theo: bieumau.doc

 

   
​Ngày 05 tháng 01 năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành công văn số 35/SKHCN-QLKH Về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020.​ Mời bạn đọc xem chi tiết công văn Đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2020.

* Tải biểu mẫu tại đây: 
Mẫu A1 (Dùng cho đề tài hoặc đề án)
Mẫu A2 (Dùng cho Dự án sản xuất thử nghiệm)
Mẫu A3 (Dùng cho Dự án khoa học và công nghệ)
Mẫu A4 (Dùng cho Dự án khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020)

 

   

​Ngày 07/12/2018 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019. Mời bạn đọc xem chi tiết: Kế hoạch số 1167/ KH - SKHCN​

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào. Ý kiến của bạn:

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường

Bản quyền © 2013 thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở
Điện thoại: 055.8556002
Địa chỉ: 202 - Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.