Giới thiệu

Tin tức

Văn bản pháp quy

Thủ tục hành chính

Đề tài, dự án đang triển khai

Văn bản chỉ đạo điều hành

Lịch công tác

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1634635
Đang online: 17

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

 

Địa chỉ:  Số 202 - Đường Trường Chinh – Tp. Quảng Ngãi

Điện thoại - Fax: 055.3828529

Hộp thư công vụ: ttkttcdlcl-skh@quangngai.gov.vn

 

Giám đốc: Trần Ngọc Khải

Điện thoại: 055.2240760

Di Động: 0914163403

Hộp thư công vụ: tnkhai-skh@quangngai.gov.vn

Mail: tnkhai73@gmail.com

 

Phó Giám đốc: Trần Thị Cẩm Vân

Điện thoại: 055.6251158

Di Động: 0914166969

Hộp thư công vụ: ttcvan-skh@quangngai.gov.vn

Mail: camvantdc@gmail.com

 

  

  QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

NHỮNG QUY ĐỊNH CH
UNG

Điều 1. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt ỉà Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, được thành lập theo Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, trước mắt tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Tên giao dịch quốc tế: Quality Assuarance and Testing Center of Quang Ngai ProvinceViết tắt làQUATEST QUANGNGAI.

Tên viết tắt: Trung tâm Kỹ thuật TĐC Quảng Ngãi.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Quảng Ngãi.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM

Điều 3. Chức năng của Trung tâm.

 Trung tâm có chức năng thực hiện một số nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ và cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực đo lường, thử nghiệm, giám định, đánh giá và tư vấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa và các dịch vụ khoa học và công nghệ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện kiểm định các loại phương tiện đo trong phạm vi được công nhận khả năng kiểm định phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và các hoạt động công vụ có liên quan; tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn các loại phương tiện đo, dịch vụ kỹ thuật đo lường cho các tố chức, cá nhân có nhu cầu.

2. Thực hiện phân tích, kiểm nghiệm về chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ công tác quản lý nhà nước và cho các tố chức, cá nhân có nhu cầu.

3. Tổ chức các hoạt động giám định, chứng nhận về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận.

4. Hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan chức năng thực hiện việc thanh tra, kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá và cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

5. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về tiêu chuấn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

7. Thực hiện các hoạt động sửa chữa, lắp ráp phương tiện đo; các dịch vụ, tư vấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá.

8. Tổ chức thu, nộp và quản lý các khoản thu trong hoạt động dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá và các hoạt động sự nghiệp khoa học, công nghệ khác theo quy định của pháp luật.

9. Được hợp tác, liên doanh, liên kết, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân để tiến hành các hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý, sử dụng biên chế, viên chức, lao động hợp đồng theo phân cấp; quản lý tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

11. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của Trung tâm với cấp có thẩm quyền theo quy định.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ CỦA TRUNG TÂM

Điều 5. Lãnh đạo Trung tâm.

Lãnh đạo Trung tâm gồm có Giám đốc và từ 01 đến 02 Phó Giám đốc

1. Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; quản lý Trung tâm theo chế độ thủ trưởng.

2. Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công hoặc uỷ quyền.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức củaUBND tỉnh.

Điều 6. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ.

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp.

2. Phòng Kỹ thuật Đo lường.

3. Phòng Thử nghiệm.

4. Phòng Tư vấn Dịch vụ.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và bố trí viên chức cho các phòng trực thuộc Trung tâm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ngãi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, tuỳ vào khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn, Giám đốc Trung tâm tham mưu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập thêm các phòng trực thuộc Trung tâm để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động trong Trung tâm

1. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao; khả năng tài chính của đơn vị, Giám đốc Trung tâm xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và xác định số lượng người làm việc trong Trung tâm báo cáo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Giám đốc Trung tâm chủ động bố trí, sắp xếp viên chức và người lao động trong phạm vi số lượng người làm việc của Trung tâm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý được bổ nhiệm và yêu cầu của vị trí việc làm trong đơn vị, bảo đảm hoạt động hiệu quả.

3. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động làm việc trong Trung tâm thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về viên chức và các quy định của Nhà nước có liên quan.

CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA TRUNG TÂM

Điều 8. Trung tâm thực hiện cơ chế quản lý tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm vê thực hiện nhiệm vụ, tố chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; các văn bản pháp luật có liên quan và theo hướng dẫn của cơ quan tài chính có thẩm quyền.

Điều 9. Trung tâm có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính và thực hiện chế độ kế toán theo đúng quy định của Nhà nước.

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 10. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đồng thời chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước có thấm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Trung tâm chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; các đơn vị thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 12. Trung tâm thực hiện các quan hệ giao dịch, hợp đồng, ký kết với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng các quy định của Nhà nước.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này áp dụng cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ngãi. Mọi hoạt động của Trung tâm phải theo đúng những nội dung quy định trong Quy chế này và những quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 14. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, phát sinh, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh(qua Sở Nội vụ) xem xét để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

(Quyết định số: 1578/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)


Thông tin cần biết
   

Đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Xem chi tiết Thông báo số 574/TB-SKHCN 

 

   
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) mang tính hội nhập quốc tế và khu vực; là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp độ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo bảy tiêu chí của GTCLQG và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan thường trực của Hội đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh Quảng Ngãi) thông báo đến tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia GTCLQG năm 2018. Mời bạn đọc xem chi tiết nội dung Thông báo ​

 

   

​Nhằm phục vụ cho việc truy cập thông tin hướng dẫn về các chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII). Mời bạn đọc xem chi tiết Sổ tay hướng dẫn.pdf

 

   

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 01/SKHCN-QLKH về việc đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019. Mời bạn đọc tải biểu mẫu (Bieu1-PĐXNVnam2019.doc).​

 

   
Ngày 01/9/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1596/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020.

Xem nội dung chi tiết Quyết định số 1596-QĐ-UBND tại đây.

 

Phim tư liệu
Hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp ở Quảng Ngãi
Xem thêm
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào. Ý kiến của bạn:

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường

Bản quyền © 2013 thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Trọng Phương - Phó Giám đốc.
Điện thoại: 055.8556011
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.