Giới thiệu

Tin tức

Văn bản pháp quy

Thủ tục hành chính

Đề tài - dự án đang triển khai

Văn bản chỉ đạo điều hành

Lịch công tác

Chiến lược - Quy hoạch

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2033966
Đang online: 8


SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI 

anhtrusoKHCN.jpg

 Địa chỉ: Số 202A - Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện Thoại:   055.8556016; 055.8556004

Fax:   055.3824023

Hộp thư công vụ:   skh@quangngai.gov.vn

 

   BAN GIÁM ĐỐC SỞ


   anhthanhGD.jpg
- Giám đốc: Th.s. Nguyễn Văn Thành

- Điện thoại: 055.8556002

- Di Động: 0905262003

Hộp thư công vụ: nvthanh-skh@quangngai.gov.vn​

- Mail:  nvthanhskh@gmail.com

 


 anhtruong.jpg

Phó Giám đốc: Th.s. Trần Thanh Trường

Điện thoại:  055.8556009

Di Động:  0913489116

Hộp thư công vụ: tttruong-skh@quangngai.gov.vn​

Mail: truongttt@gmail.com

CÔNG​ NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO SỞ

1. Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở:​​

a) Phụ trách chung, lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Sở và của ngành khoa học và công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Sở và Giám đốc Sở được quy định trong Luật tổ chức chính quyền địa phương, Quyết định của UBND tỉnh; Quy chế làm việc của Sở và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

b) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển ngành khoa học và công nghệ của tỉnh.

- Công tác tổ chức cán bộ.

- Công tác kế hoạch, tài chính, xây dựng cơ bản.

- Công tác quản lý khoa học.

- Công tác thanh tra.

- Công tác pháp chế, cải cách hành chính.

- Công tác thi đua - khen thưởng.

- Xây dựng và phát triển cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ; Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi; thực hiện Bản tin khoa học và công nghệ; Trang thông tin điện tử thành phần; Chuyên mục Khoa học, Công nghệ và đời sống; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu KH&CN, cơ sở dữ liệu thống kê KH&CN của địa phương; tổ chức và phát triển mạng thông tin KH&CN của địa phương;….

c) Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị:

- Văn phòng Sở.

- Thanh tra Sở.

 Phòng Quản lý Khoa học.​

- Phòng Quản lý KH&CN cơ sở .

- Phòng Kế hoạch – Tài chính.

- Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KHCN

d) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.​

2. Ông Trần Thanh Trường - Phó Giám đốc Sở:

a) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác sau:

- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách, đề án, dự án, quy định, biện pháp về quản lý công nghệ, thị trường công nghệ và chuyên ngành; tiêu chuẩn đo lường chất lượng và các chương trình của tỉnh về khoa học và công nghệ.

- Tổ chức thực hiện Chương trình KH&CN hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ trong khu vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và các kế hoạch, đề án, dự án, quy định, biện pháp thúc đẩy hoạt động ứng dụng, phát triển, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ.

- Tổ chức thực hiện Chương trình KH&CN phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và các nhiệm vụ khác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

- Tổ chức thực hiện Chương trình nâng cao năng suất chất lượng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016- 2020 và các nhiệm vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở.

-  Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân và tổ chức thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Theo dõi chỉ đạo việc thực hiện chỉ số đổi mới sáng tạo (GII) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

- Theo dõi chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

b) Phụ trách, chỉ đạo hoạt động các phòng, đơn vị:

- Phòng quản lý Công nghệ, thị trường công nghệ và chuyên ngành.

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

c) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.Thông tin cần biết
  
​Ngày 22/5/2019 UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 705/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh​. Mời bạn đọc xem chi tiết: Quyết định số 705/QĐ- UBND.pdf
 

 

  
Thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/72019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 3711/UBND-NC ngày 02/7/2019 về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến các hoạt động thuộc thẩm quyền giải quyết của Khoa học và Công nghệ. Xem chi tiết Thông báo số 906/TB-SKHCN.pdf

 

  
​Triển khai Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh Quảng Ngãi giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KH&CN. Xem chi tết Thông báo số 1315/TB-SKHCN (giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ năm 2020.pdf
 

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào. Ý kiến của bạn:

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường

Bản quyền © 2013 thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở
Điện thoại: 055.8556002
Địa chỉ: 202 - Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.