Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1768251
Đang online: 15


SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI 

anhtrusoKHCN.jpg

 Địa chỉ: Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện Thoại:   055.8556016; 055.8556004

Fax:   055.3824023

Hộp thư công vụ:   skh@quangngai.gov.vn

 

   BAN GIÁM ĐỐC SỞ


   anhthanhGD.jpg
- Giám đốc: Th.s. Nguyễn Văn Thành

- Điện thoại: 055.8556002

- Di Động: 0905262003

Hộp thư công vụ: nvthanh-skh@quangngai.gov.vn​

- Mail:  nvthanhskh@gmail.com

 


 anhtruong.jpg

Phó Giám đốc: Th.s. Trần Thanh Trường

Điện thoại:  055.8556009

Di Động:  0913489116

Hộp thư công vụ: tttruong-skh@quangngai.gov.vn​

Mail: truongttt@gmail.com

 


anhphuong.jpg

Phó Giám đốc: Th.s. Hồ Trọng Phương

Điện thoại: 055.8556011

Di Động: 0914900263

Hộp thư công vụ: htphuong-skh@quangngai.gov.vn​

Mail:  hotrongphuong@gmail.com​​
PHÂN CÔNG​ NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO SỞ

1. Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở:​​

a) Phụ trách chung, lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Sở và của ngành khoa học và công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Sở và Giám đốc Sở được quy định trong Luật tổ chức chính quyền địa phương, Quyết định của UBND tỉnh; Quy chế làm việc của Sở và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

b) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển ngành khoa học và công nghệ của tỉnh.

- Công tác tổ chức cán bộ,

- Công tác kế hoạch, tài chính, xây dựng cơ bản;

- Công tác quản lý khoa học,

- Công tác thanh tra,

- Công tác pháp chế, cải cách hành chính,

- Công tác thi đua - khen thưởng.

c) Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Quản lý Khoa học;

- Phòng Kế hoạch – Tài chính;

d) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.​

2. Ông Trần Thanh Trường - Phó Giám đốc Sở:

a) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác sau:

- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách, đề án, dự án, quy định, biện pháp về quản lý công nghệ, thị trường công nghệ và chuyên ngành; tiêu chuẩn đo lường chất lượng và các chương trình của tỉnh về khoa học và công nghệ;

- Tổ chức thực hiện Chương trình KH&CN hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ trong khu vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và các kế hoạch, đề án, dự án, quy định, biện pháp thúc đẩy hoạt động ứng dụng, phát triển, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ;

- Tổ chức thực hiện Chương trình KH&CN phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và các nhiệm vụ khác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

- Tổ chức thực hiện Chương trình nâng cao năng suất chất lượng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016- 2020 và các nhiệm vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở.

-  Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân và tổ chức thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Theo dõi chỉ đạo việc thực hiện chỉ số đổi mới sáng tạo (GII) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

- Theo dõi chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

b) Phụ trách, chỉ đạo hoạt động các phòng, đơn vị:

- Phòng quản lý Công nghệ, thị trường công nghệ và chuyên ngành;

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

c) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

3. Ông Hồ Trọng Phương - Phó Giám đốc Sở:

a) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác sau:

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án, cơ chế chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn;

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện;

- Chỉ đạo xây dựng danh mục, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ đạo công tác thông tin và thống kê khoa học và công nghệ. Xây dựng và phát triển cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ; Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi; thực hiện Bản tin khoa học và công nghệ; Trang thông tin điện tử thành phần; Chuyên mục Khoa học, Công nghệ và đời sống; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu KH&CN, cơ sở dữ liệu thống kê KH&CN của địa phương; tổ chức và phát triển mạng thông tin KH&CN của địa phương;….

- Chỉ đạo xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến, nhân rộng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của tỉnh;

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ; kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện, thiết bị đo lường; phân tích, thử nghiệm mẫu chất lượng sản phẩm, hàng hóa, vật liệu... phục vụ yêu cầu của các tổ chức, cá nhân;

- Chỉ đạo Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ xây dựng và tổ chức thực hiện Phương án tự chủ theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN ngày 12/01/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ, Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 của Bộ Tài chính Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức KH&CN công lập;

- Chỉ đạo Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ xây dựng phương án, Kế hoạch hoạt động dài hạn của Trung tâm;

- Chỉ đạo nâng cao năng lực hoạt động KHCN của Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

b) Phụ trách, chỉ đạo hoạt động các phòng, đơn vị:

- Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở.

- Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

c) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.Thông tin cần biết
   
​Ngày 05 tháng 01 năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành công văn số 35/SKHCN-QLKH Về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020.​ Mời bạn đọc xem chi tiết công văn Đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2020

 

   

​Ngày 07/12/2018 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019. Mời bạn đọc xem chi tiết: Kế hoạch số 1167/ KH - SKHCN​

 

   

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Theo đó, có 9 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân; hoạt động khoa học và công nghệ. Xem chi tiết Quyết định số 2093/QĐ-UBND.pdf

 

   
​Ngày 23/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.
Trong đó có 62 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Sở hữu trí tuệ, năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân, công nghệ;  Hoạt động khoa học và công nghệ; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Xem chi tiết Quyết định số 2092/QĐ-UBND 

 

   
Nhằm khuyến khích các hoạt động sáng tạo nhằm tạo ra các công nghệ, giải pháp kỹ thuật mới có tính ứng dụng rộng rãi, dễ dàng và tiết kiệm chi phí để đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cuộc sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi có ban hành công văn về việc tham gia Cuộc thi Sáng chế năm 2018. Xem chi tiết công văn số 958/SKHCN-QLCN; Xem chi tiết thể lệ cuộc thi 08 2651 BKHCN THI SANG CHE 2018.pdf

 

 

 

   

​Nhằm phục vụ cho việc truy cập thông tin hướng dẫn về các chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII). Mời bạn đọc xem chi tiết Sổ tay hướng dẫn.pdf

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào. Ý kiến của bạn:

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường

Bản quyền © 2013 thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Trọng Phương - Phó Giám đốc.
Điện thoại: 055.8556011
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.