Giới thiệu

Tin tức

Văn bản pháp quy

Thủ tục hành chính

Đề tài - dự án đang triển khai

Văn bản chỉ đạo điều hành

Lịch công tác

Chiến lược - Quy hoạch

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1997835
Đang online: 9
Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
Thẩm quyền giải quyết Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi
Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và điều kiện, thủ tục tham gia tuyển chọn được thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ trong thời gian 60 ngày làm việc tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn chuẩn bị hồ sơ đăng ký (30 ngày đối với hồ sơ nhiệm vụ giao trực tiếp).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Các tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký theo thời gian thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ.

Bước 3: Mở hồ sơ

Kết thúc thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời hạn 07 ngày Sở Khoa học và Công nghệ thành lập tổ và tiến hành mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ với sự tham dự của đại diện các cơ quan liên quan, đại diện tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp. Đối với hồ sơ không hợp lệ trong thời hạn 05 ngày Sở Khoa học và Công nghệ thông báo cho tổ chức nộp hồ sơ.

Bước 4: Thành lập Hội đồng

Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (gọi tắt là Hội đồng) trong thời gian 15 ngày kể từ ngày hồ sơ được xác nhận hợp lệ.

Bước 5: Họp Hội đồng

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày thành lập các Hội đồng, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng, hoàn thiện biên bản họp.

Bước 6: Thông báo kết quả hồ sơ trúng tuyển

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có kết luận của Hội đồng, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả (hồ sơ đạt hoặc không đạt) đến các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp.

Bước 7: Hoàn thiện nội dung và kinh phí

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ, tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng.

Bước 8: Thành lập và họp Tổ thẩm định kinh phí

Chậm nhất 10 ngày sau khi nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành họp Tổ thẩm định kinh phí.

Bước 9: Hoàn thiện thuyết minh đề cương

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày họp Tổ thẩm định chủ nhiệm và tổ chức chủ trì hoàn thiện hồ sơ thuyết minh theo ý kiến kết luận của Hội đồng và Tổ thẩm định gửi Sở Khoa học và Công nghệ.

Bước 10: Trình Chủ tịch UBND tỉnh

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hoàn thiện, Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ.

Bước 11: Thông báo kết quả nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày trình Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (thời gian đăng tải thối thiểu 60 ngày).

Bước 12: Ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN với tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện

- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng: từ 7h15 đến 11h15

Chiều: từ 13h30 đến 16h30​

Thành phần, số lượng hồ sơ
 * (Vận dụng theo quy định tại Thông tư 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017)

- Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì;

+ Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có);

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh;

- Thuyết minh nhiệm vụ;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự;

- Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài , trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyên gia);

- Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

- Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);

- Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;

- Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh phải có vốn đối ứng. Văn bản cụ thể cần có cho từng trường hợp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau:

+ Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minh chứng tổ chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ.

+ Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ;

+ Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì. Trước khi ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, nếu Tổ thẩm định kinh phí có yêu cầu, tổ chức chủ trì bổ sung Hợp đồng tín dụng cho nhiệm vụ với tổng giá trị hợp đồng tín dụng đảm bảo được vốn đối ứng thực hiện nhiệm vụ;

- Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc  giao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ.

Số lượng hồ sơ:

- 01 bộ hồ sơ trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14;

- 02 bản điện tử của hồ sơ (dạng Word và PDF, không đặt mật khẩu).

Thời hạn giải quyết
Trong thời gian 215 ngày (hai trăm mười lăm ngày) làm việc, kể từ ngày có thông báo kết quả danh mục nhiệm vụ KH&CN trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ. Trong đó:

+ Tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn chuẩn bị hồ sơ đăng ký: 60 ngày kể từ ngày có thông báo của Sở KH&CN (30 ngày đối với hồ sơ nhiệm vụ giao trực tiếp).

+ Thành lập tổ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: 07 ngày kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển chọn.

+ Thành lập Hội đồng: 15 ngày kể từ ngày hồ sơ được xác nhận hợp lệ.

+ Họp Hội đồng, hoàn thiện biên bản họp: 30 ngày làm việc kể từ ngày thành lập các Hội đồng.

+ Thông báo kết quả hồ sơ trúng tuyển: 03 ngày kể từ ngày có kết luận của Hội đồng.

+ Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng: 20 ngày kể từ ngày có thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Họp Tổ thẩm định kinh phí: 10 ngày sau khi nhận hồ sơ hoàn thiện.

+ Hoàn thiện thuyết minh đề cương: 10 ngày kể từ ngày họp Tổ thẩm định.

+ Trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hoàn thiện.

+ Thông báo kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: 15 ngày kể từ ngày trình UBND.

+ Ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN: 30 ngày kể từ ngày Chủ tịch UBND phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

Đối tượng thực hiện TTHC
Tổ chức nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.
Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Khoa học và Công nghệ.

Kết quả thực hiện TTHC
- Quyết định phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Phụ lục chi tiết đính kèm):

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-1-ĐON);

- Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-2a-TMĐTCN);

- Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh (Biểu B1-2b-TMĐTXH);

- Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh (Biểu B1-2c-TMDA);

- Thuyết minh đề án khoa học cấp tỉnh (Biểu B1-2d-TMĐA);

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-3-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-4-LLCN);

- Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. (Biểu B1-5-PHNC).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện
- Các tổ chức có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, có con dấu và tài khoản có quyền tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

- Tổ chức thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp làm chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

+ Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp chưa hoàn trả đầy đủ kinh phí thu hồi theo hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trước đây;

+ Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp chưa nộp hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh khác do mình chủ trì sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ theo Hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có);

+ Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp chưa hoàn thành việc đăng ký, nộp, lưu giữ các kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh khác có sử dụng ngân sách nhà nước;

+ Có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh khác sẽ không được đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian 01 năm kể từ khi có Quyết định đình chỉ của cơ quan có thẩm quyền.

- Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ cấp tỉnh phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu:  

+ Có trình độ đại học trở lên;

+ Có chuyên môn, vị trí công tác phù hợp với nội dung nhiệm vụ KH&CN và ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

+ Có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc của nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

Trường hợp đặc biệt khác với các yêu cầu trên do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định.

- Cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

+ Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp đang làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh khác;

+ Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp chưa nộp hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh khác do mình làm chủ nhiệm sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ theo Hợp đồng, bao gồm thời gian được gia hạn (nếu có);

+ Có nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh do mình làm chủ nhiệm bị đánh giá nghiệm thu ở mức “không đạt” sẽ không được tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian là 02 năm kể từ khi có kết luận của Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh;

+ Có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh khác do mình làm chủ nhiệm sẽ không được tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian 03 năm kể từ khi có Quyết định đình chỉ của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ pháp lý
- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/ 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước.

- Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Văn bản đính kèm
 • MauthamgiatuyenchonNVKHCN.doc
 • Thông tin cần biết
    
  ​Ngày 22/5/2019 UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 705/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh​. Mời bạn đọc xem chi tiết: Quyết định số 705/QĐ- UBND.pdf
   

   

    
  Thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/72019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 3711/UBND-NC ngày 02/7/2019 về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến các hoạt động thuộc thẩm quyền giải quyết của Khoa học và Công nghệ. Xem chi tiết Thông báo số 906/TB-SKHCN.pdf

   

    
  ​Triển khai Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh Quảng Ngãi giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KH&CN. Xem chi tết Thông báo số 1315/TB-SKHCN (giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ năm 2020.pdf
   

   

  Thăm dò ý kiến

  Bạn thấy giao diện website thế nào. Ý kiến của bạn:

    Đẹp
    Xấu
    Bình thường

  Bản quyền © 2013 thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
  Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở
  Điện thoại: 055.8556002
  Địa chỉ: 202 - Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.