Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch sát hạch lái xe môtô, ôtô

Kết quả sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3829294
Đang online: 15
Đăng ngày: 13/03/2018
Thực hiện Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 08/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; Kế hoạch số 63-KH/ĐUK ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nhiệm vụ trọng tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; Đảng ủy Sở Giao thông vận tải ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tác động tích cực, sâu rộng trong đời sống xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; góp phần cải thiện đời sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

2. Yêu cầu

-    Bí thư chi bộ và Trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và gương mẫu thực hiện chủ đề bằng công việc cụ thể hằng ngày ở cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức noi theo; tránh phô trương, hình thức.

-    Việc xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2018 phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị với việc thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối về xây dựng Đảng và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến rõ nét, đi vào chiều sâu.

II. Nhiệm vụ, phương thức và thời gian thực hiện

1. Học tập chuyên đề năm 2018 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương

a) Nội dung: Chuyên đề năm 2018 là “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, nội dung chương trình, tài liệu học tập do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành.

b) Phương thức thực hiện:

 Bí thư chi bộ phối hợp với Trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị căn cứ Kế hoạch này và nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Sở tổ chức lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung chuyên đề năm 2018 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Sở.

c) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/3/2018.

2. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ

a) Nội dung sinh hoạt chuyên đề:

Căn cứ Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương, Chỉ thị 14-CT/TU ngày 10/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, định kỳ hằng quý, các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2018 theo chủ điểm; nội dung chủ điểm do cấp ủy chi bộ xác định, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

b) Phương thức thực hiện:

- Cấp ủy chi bộ chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo từng chi bộ để quán triệt các nội dung liên quan, thảo luận, trao đổi xoay quanh chủ điểm của đợt sinh hoạt; liên hệ nhiệm vụ của chi bộ, của người đứng đầu, của đảng viên trong thực hành phong cách Hồ Chí Minh gắn với tác phong công tác hằng ngày.

- Sau mỗi đợt sinh hoạt, cấp ủy chi bộ báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Đảng ủy Sở (qua Thường trực Đảng ủy Sở).

c) Thời gian thực hiện: Hằng quý theo sinh hoạt định kỳ của chi bộ; đối với báo cáo đánh giá kết quả sinh hoạt năm: trước ngày 15/11/2018.

3. Xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là làm theo) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

a) Nội dung, phương thức thực hiện:

- Cấp ủy chi bộ phối hợp với Trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị tập trung đánh giá kết quả cam kết, tu dưỡng, rèn luyện và Kế hoạch hành động làm theo năm 2017 của cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên.

- Triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị viết Bản cam kết học tập và làm theo chuyên đề năm 2018 theo Công văn số 1980-CV/TU ngày 06/7/2017 và Kế hoạch số 103/KH-TU ngày 08/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ coi đây là một nội dung trong chấp hành quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Bí thư chi bộ, Trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị gửi Kế hoạch đăng ký làm theo về Ban Thường vụ Đảng ủy Sở (qua Thường trực Đảng ủy Sở); cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gửi Kế hoạch làm theo cho chi bộ hoặc gửi cho lãnh đạo phòng, đơn vị nơi công tác. Kết quả thực hiện làm theo là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng trong năm 2018.

b) Thời gian thực hiện:

Hoàn thành việc viết Bản cam kết, kế hoạch làm theo năm 2018 trước ngày 31/01/2018; đánh giá kết quả thực hiện trước ngày 30/11/2018.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng gương điển hình và thực hiện các mô hình từ cơ sở

a) Nội dung:

- Tiếp túc phát huy nhân tố tích cực, nhân rộng các gương điển hình, “người tốt, việc tốt”, “những tấm gương bình dị mà cao quý” được biểu dương năm 2017 và thực hiện một số mô hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

- Kịp thời phát hiện, giới thiệu, bình chọn tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; tham gia giao lưu, báo công dâng Bác, tham quan, học tập kinh nghiệm.

b) Phương thức thực hiện:

- Cấp ủy chi bộ nghiên cứu, lựa chọn một số mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của phòng, đơn vị để thực hiện.

          III. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực Đảng uỷ Sở

 Liên hệ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh mua tài liệu và cung cấp cho các chi bộ để triển khai ngay việc học tập chuyên đề năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện cho Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy) theo quy định.

2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở

Tham mưu Đảng ủy Sở tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên.

3. Bí thư các chi bộ trực thuộc

 Căn cứ Kế hoạch này phối hợp với thủ trưởng đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho Đảng ủy Sở (qua Thường trực Đảng ủy Sở) theo đúng thời gian quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề gì chưa rõ, chi bộ phản ảnh về Đảng ủy Sở (qua Ban Thường vụ Đảng ủy) để được hướng dẫn./.

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.