Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch sát hạch lái xe môtô, ôtô

Kết quả sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3880152
Đang online: 7

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            


QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NGÃI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 651/QĐ-SGTVT ngày 01/6/2017​

của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, trách nhiệm, lề lối làm việc, chương trình công tác, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi (sau đây viết tắt là Sở).

2. Quy chế này áp dụng đối với các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở, các đơn vị trực thuộc Sở (sau đây viết tắt là đơn vị); tất cả cán bộ, công chức, viên chức và lao động thuộc Sở (sau đây viết tắt là công chức) và các tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với Sở chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.​ 

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Sở làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Mọi hoạt động của Sở đều tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế làm việc của Sở; công chức phải xử lý và giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền được giao.

2. Trong phân công công việc, một việc chỉ được giao cho một đơn vị, một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính trước Giám đốc Sở và pháp luật. Nếu công việc đã được giao cho đơn vị thì Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm chính trước Giám đốc Sở và pháp luật về công việc được giao.

3. Bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và chương trình, kế hoạch, lịch làm việc và Quy chế làm việc, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu khác của cơ quan cấp trên.

4. Bảo đảm phát huy năng lực của mỗi công chức, đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả trong mọi hoạt động của Sở.​

 Xem chi tiết tại đâyBản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.