Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch sát hạch lái xe môtô, ôtô

Kết quả sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3884660
Đang online: 20

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

- Điện thoại:          0255 – 718884; 0255 – 3713839 (TP)

- Địa chỉ Email:     pktcl-sgtvt@quangngai.gov.vn


1. Trưởng phòng: Lê Nguyễn Tấn Phú

      - Mobile: 0913.488.924

      - Email: lntphu-sgtvt@quangngai.gov.vn 

    2. Phó Trưởng phòng: Phạm Quốc Quân

      - Mobile: 0983.763.120

      - Email: pqquan-sgtvt@quangngai.gov.vn ​

    3. Phó Trưởng phòng: Trần Hoài Bình

      - Mobile: 0917.112.105

      - Email:thbinh-sgtvt@quangngai.gov.vn

 

 

 

1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

          Điều 1. Vị trị và chức năng

          Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông là phòng chuyên môn thuộc Sở Giao thông vận tải, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình giao thông do Sở Giao thông vận tải quản lý trên địa bàn tỉnh; thẩm định hoặc tham gia thẩm định các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải; quản lý chất lượng xây dựng các công trình giao thông do Sở làm chủ đầu tư.

          Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

           1. Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

         1.1. Dự thảo quyết định, chỉ thị, chế, chính sách về kỹ thuật và chất lượng công trình giao thông thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

           1.2. Quản lý và tổ chức thực hiện quy trình, quy phạm về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

           1.3. Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông.

           2. Tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

           3. Về thẩm định, tham mưu cho Giám đốc Sở:

           3.1. Tham gia góp ý về quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh.

           3.2. Thẩm định chủ trương đầu tư, dự án (báo cáo kinh tế-kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

           3.3. Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về chất lượng công trình và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và ủy quyền của Bộ Giao thông vận tải đối với các dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.

          3.4. Thẩm định an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện; thỏa thuận thiết kế đấu nối với đường tỉnh, quốc lộ được uỷ thác quản lý.

         3.5. Tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán các dự án đầu tư xây dựng đường bộ do Sở làm chủ đầu tư. Chủ trì, tổ chức xử lý kỹ thuật hiện trường đảm bảo chất lượng và hiệu quả công trình.

          3.6. Thẩm định, phê duyệt: Hồ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các công trình do Sở làm Chủ đầu tư; kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các nội dung về đấu thầu các công trình, dự án theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng Cục đường bộ Việt Nam.

4. Về quản lý chất lượng công trình giao thông, tham mưu cho Giám đốc Sở

4.1. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình và chất lượng xây dựng các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Sở trên địa bàn tỉnh.

4.2. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, đối với công trình do Sở quản lý.

4.3. Phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức giám định công trình khi có yêu cầu và tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Sở Xây dựng về tình hình chất lượng công trình trên địa bàn định kỳ hằng năm và đột xuất.

4.4. Kiểm tra công tác đánh giá an toàn chịu lực, an toàn vận hành trong quá trình khai thác, sử dụng công trình trên địa bàn từ cấp II trở xuống.

5. Tham mưu đề xuất giải pháp kỹ thuật khắc phục khẩn cấp các công trình giao thông theo đề nghị của các địa phương.

6. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng khoa học - công nghệ của Sở; tham gia các hoạt động khoa học - công nghệ có liên quan đến ngành Giao thông vận tải do tỉnh và Bộ Giao thông vận tải chủ trì.

7. Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực kỹ thuật chất lượng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về kỹ thuật và chất lượng công trình giao thông đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý chất lượng công trình giao thông thuộc phạm vi Sở quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

9. Quản lý công sản, công chức được giao theo quy chế hoạt động của cơ quan Sở và quy định của pháp luật.

10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở.​ 

2. Biên chế, tiêu chuẩn chức danh, nhiệm vụ công chức, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác:

            Điều 3. Biên chế

Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông có tối đa 05 công chức chuyên môn, nghiệp vụ. Trong đó: 01 công chức được giao nhiệm vụ giữ chức Trưởng phòng, 02 công chức được giao giữ chức Phó Trưởng phòng và 02 Chuyên viên.

Điều 4. Tiêu chuẩn chức danh

1. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng: Bảo đảm tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo quy định của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

2. Công chức: Bảo đảm tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính theo quy định của Bộ Nội vụ; tốt nghiệp đại học chuyên ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.​


 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 101/QĐ-SGTVT ngày 24/01/2017 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế, tiêu chuẩn chức danh, nhiệm vụ công chức, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông)
Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.