Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch sát hạch lái xe môtô, ôtô

Kết quả sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3880127
Đang online: 5

LÃNH ĐẠO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Hà Hoàng Việt Phương – Giám đốc Sở

- Điện thoại: 0255. 3829092; Tel: 0914.128.888

- Địa chỉ Email: hhvphuong-sgtvt@quangngai.gov.vn


2. Lê Nhân - Phó Giám đốc Sở

- Điện thoại: 0255. 3820965; Tel: 0917.983.979

- Địa chỉ Email: lnhan-sgtvt@quangngai.gov.vn

3. Phạm Ngọc Thuỷ - Phó Giám đốc Sở​

- Điện thoại: 0255. 3 718885; Tel: 0913.470.274

- Địa chỉ Email: pnthuy-sgtvt@quangngai.gov.vn


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO SỞ 

I. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở.

1. Lãnh đạo Sở làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện mọi hoạt động của Sở theo quy định của pháp luật; trực tiếp chỉ đạo, điều hành những vấn đề quan trọng, mang tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở.  

2. Giám đốc Sở phân công các Phó Giám đốc giúp Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, xử lý thường xuyên, toàn bộ các công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi một số phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở và đơn vị trực thuộc Sở (sau đây gọi tắt là đơn vị). Phó Giám đốc Sở được sử dụng quyền hạn của Giám đốc Sở để giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các phần việc được phân công hoặc uỷ quyền.

3. Trong trường hợp cần thiết hoặc do tính chất cấp bách của công việc, Giám đốc Sở sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các công việc đã phân công cho Phó Giám đốc Sở.

4. Trong quá trình giải quyết công việc cần có sự phối hợp, trao đổi và hỗ trợ nhau khi công việc có liên quan giữa các Phó Giám đốc Sở thì Phó Giám đốc Sở phụ trách thuộc lĩnh vực công tác được phân công chủ động phối hợp, trao đổi với các Phó Giám đốc khác để giải quyết công việc nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Sở được thực hiện đúng kế hoạch. Trường hợp công việc có liên quan đến Phó Giám đốc khác mà các Phó Giám đốc không thống nhất được ý kiến thì Phó Giám đốc Sở chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định.

5. Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở không giải quyết các công việc đã phân cấp hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp dưới.

6. Hằng tháng hoặc khi cần thiết, Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở họp giao ban để các Phó Giám đốc Sở báo cáo công việc đã chỉ đạo, thực hiện và các công tác khác mà Giám đốc Sở thấy cần trao đổi tập thể; ngoài ra Giám đốc Sở triệu tập họp đột xuất khi cần thiết hoặc hội ý riêng với từng Phó Giám đốc để xử lý các công việc cụ thể hằng ngày cần giải quyết ngay.

7. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc uỷ quyền điều hành các hoạt động của Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các nội dung xử lý, giải quyết trong thời gian được uỷ quyền.

8. Khi Phó Giám đốc vắng mặt ở cơ quan thì Giám đốc Sở trực tiếp hoặc phân công Phó Giám đốc khác xử lý, giải quyết công việc đã phân công cho Phó Giám đốc đó.

9. Tùy tình hình thực tế, để đảm bảo sự chỉ đạo điều hành có hiệu quả, Giám đốc Sở sẽ xem xét, điều chỉnh việc phân công công tác giữa Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc theo quy định tại Điều 3 của Quyết định này.

10. Tập thể lãnh đạo Sở thảo luận để Giám đốc Sở quyết định những vấn đề quan trọng theo Quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải.

II. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Giám đốc Sở trong phạm vi công tác được Giám đốc Sở phân công

1. Chỉ đạo các đơn vị được phân công phụ trách xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong từng lĩnh vực cụ thể thuộc phạm vi quản lý của Sở; chủ động nghiên cứu đề xuất hoặc phát hiện những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách của nhà nước liên quan đến giao thông vận tải nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của Sở.

2. Chỉ đạo thực hiện các chương trình công tác của Sở thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; kiểm tra, đôn đốc các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị thuộc Sở và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các quyết định, chỉ đạo của Giám đốc Sở và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh và của Bộ Giao thông vận tải.

3. Chủ động tổ chức họp giao ban các đơn vị được giao phụ trách theo định kỳ hoặc đột xuất khi thấy cần thiết để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và báo cáo Giám đốc Sở.

4. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về công tác cải cách hành chính; chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ; duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, đoàn kết nội bộ, tham gia phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng xảy ra tại các đơn vị và lĩnh vực được phân công phụ trách. 

5. Khi giải quyết các công việc có sự phối hợp giữa các đơn vị mà Thủ trưởng các đơn vị không thống nhất ý kiến, Phó Giám đốc xin ý kiến Giám đốc Sở để giải quyết những vấn đề quan trọng, vượt quá thẩm quyền giải quyết của Phó Giám đốc.

6. Phó Giám đốc Sở không xử lý, giải quyết công việc không được Giám đốc Sở phân công và các công việc không thuộc thẩm quyền của Phó Giám đốc Sở.

7. Hằng năm, Phó Giám đốc Sở báo cáo Giám đốc Sở và tập thể lãnh đạo Sở tình hình các phòng, ban, đơn vị được phân công quản lý, đánh giá nhận xét và kiến nghị các vấn đề cần giải quyết.

8. Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Tổ công tác cấp tỉnh có liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công phụ trách theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (cụ thể có phụ lục kèm theo). Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở trực tiếp giao hoặc giao bằng văn bản.

III. Phân công nhiệm vụ cụ thể

1. Giám đốc Hà Hoàng Việt Phương

1.1. Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giao thông vận tải theo quy định.

1.2. Giữ mối liên hệ thường xuyên với các cơ quan chuyên môn của Bộ Giao thông vận tải và các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Công đoàn Ngành và Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của Sở.

1.3. Kiêm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo của Sở; tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Tổ công tác của tỉnh theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.4. Khi cần thiết, Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo giải quyết các vấn đề đã phân công cho Phó Giám đốc, kết quả giải quyết công việc của Giám đốc Sở sẽ  thông báo cho Phó Giám đốc biết để tiếp tục theo dõi, chỉ đạo.

1.5. Trực tiếp phụ trách:

a) Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển chung về giao thông vận tải; tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, chế độ chính sách; công tác đào tạo, bồi dưỡng, thi đua - khen thưởng, kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

b) Công tác quản lý tài chính - kế toán của Ngành và cơ quan Sở. Chỉ đạo tổ chức triển khai tất cả các dự án được cấp có thẩm quyền giao cho Sở làm chủ đầu tư.

c) Công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc Sở.

d) Công tác quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

e) Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

f) Công tác thanh tra hành chính.

g) Tham gia chủ trương đầu tư đối với các dự án GTVT.

h) Công tác giám sát, đánh giá đầu tư tất cả các dự án do Sở làm chủ đầu tư.

i) Phối hợp với các cơ quan Trung ương tham gia giải quyết các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về cảng biển trên địa bàn tỉnh.

j) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý các dự án kể từ giai đoạn khởi công xây dựng đến khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình (cụ thể có phụ lục kèm theo); chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án do Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách.

k) Thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh; Phó Trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh.

l) Công tác cải cách hành chính, hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008; chỉ đạo nội dung các tin, bài đăng tải trên Trang tin điện tử của Sở và chỉ đạo vận hành Trang tin điện tử của Sở.

m) Ký các văn bản trình Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (sau khi có ý kiến của Phó Giám đốc Sở thuộc lĩnh vực phân công phụ trách); xử lý văn bản đến của cơ quan Sở.

n) Phụ trách các đơn vị: Thanh tra Sở, Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe tỉnh, phòng Kế hoạch-Tài chính. Trực tiếp sinh hoạt tại phòng Kế hoạch-Tài chính.

2. Phó Giám đốc Lê Nhân

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

2.1. Công tác quản lý cơ quan Sở (trừ các nhiệm vụ do Giám đốc Sở phụ trách), công tác hành chính - quản trị.

2.2. Công tác quản lý, bảo vệ và khai thác các công trình giao thông và công tác lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

2.3. Công tác thanh tra chuyên ngành bảo vệ công trình giao thông và hành lang công trình giao thông.

2.4. Theo dõi và quyết định việc cấp giấy phép lưu hành đặc biệt cho phương tiện vận tải đường bộ.

2.5. Theo dõi, quản lý và cấp phép thi công các công trình đấu nối vào các tuyến Quốc lộ và đường tỉnh do Sở quản lý và ký các loại giấy phép do Giám đốc Sở uỷ quyền.

2.6. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý các dự án do Giám đốc Sở phân công kể từ giai đoạn khởi công xây dựng đến khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình (cụ thể có phụ lục kèm theo); chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án được Giám đốc Sở phân công phụ trách.

2.7. Công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai

2.8. Theo dõi, chỉ đạo Đề án phát triển giao thông nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi;  tham gia Chương trình mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Quảng Ngãi.

2.9. Phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Văn phòng Sở. Trực tiếp sinh hoạt tại phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

2.10. Ký các văn bản và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

3.1. Công tác quản lý nhà nước về vận tải đường bộ, đường thuỷ nội địa; công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện vận tải, thiết bị và cơ khí giao thông vận tải, phương tiện thuỷ nội địa và xe máy chuyên dùng.

3.2. Công tác quản lý nhà nước đối với các hợp tác xã, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải, cơ khí giao thông vận tải, các bến xe, bãi đỗ xe và bến cảng trên địa bàn tỉnh.

3.3. Chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển vận tải đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 và các quy hoạch liên quan đến lĩnh vực vận tải trên địa bàn tỉnh.

3.4. Theo dõi, giải quyết các vấn đề có liên quan đến vận tải đường bộ, đường thuỷ, hàng không, đường sắt do Bộ Giao thông vận tải quản lý trên địa bàn tỉnh.

3.5. Theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác pháp chế, công tác thanh tra chuyên ngành về trật tự vận tải và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở.

3.6. Cấp giấy phép xe ô tô đi vào đường cấm, nơi cấm đỗ trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

3.7. Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh.

3.8. Phụ trách công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác dân vận của Sở, công tác quốc phòng - an ninh liên quan đến Sở.

3.9. Theo dõi, giải quyết các vấn đề về văn hoá, xã hội, an ninh - trật tự có liên quan đến Sở và cơ quan Sở.

3.10. Phụ trách các đơn vị: Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi (76-01S), Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh, phòng Quản lý Phương tiện và người lái, phòng Vận tải -Pháp chế và An toàn. Trực tiếp sinh hoạt tại phòng Vận tải - Pháp chế và An toàn.

3.11. Ký các văn bản và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

4. Phó Giám đốc Phạm Ngọc Thuỷ

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

4.1. Công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, chất lượng công trình giao thông; công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng công trình giao thông; công tác khoa học - công nghệ - môi trường có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông.

4.2. Tham gia ý kiến với các huyện, thành phố, các sở, ngành trong công tác quy hoạch, nâng cấp, chỉnh trang, phát triển giao thông đô thị, thị trấn, thị tứ, khu kinh tế, khu công nghiệp và khu du lịch.

4.3. Theo dõi, chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở trong chương trình công tác phát triển công nghiệp và đô thị trên địa bàn tỉnh.

4.4. Theo dõi, giải quyết các vấn đề có liên quan đến các dự án xây dựng công trình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa của Trung ương và các thành phần kinh tế khác đầu tư trên địa bàn tỉnh.

4.5. Theo dõi các dự án công trình giao thông thuộc các chương trình mục tiêu đầu tư trên địa bàn tỉnh (trừ chương trình phát triển đường giao thông nông thôn).

4.6. Theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác thẩm định dự án, công tác thẩm định, thẩm tra thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo quy định đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do các chủ đầu tư khác thực hiện trên địa bàn tỉnh.  

4.7. Công tác quản lý nhà nước đối với các dự án xây dựng công trình giao thông được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đầu tư trên địa bàn tỉnh.

4.8. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý các dự án do Giám đốc Sở phân công kể từ giai đoạn khởi công xây dựng đến khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình (cụ thể có phụ lục kèm theo); chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án được Giám đốc Sở phân công phụ trách.

4.9. Tham gia Hội đồng thẩm định chủ trương các dự án nhóm B, nhóm C do tỉnh quản lý, sử dụng vốn ngân sách tỉnh.

4.10. Phụ trách phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông. Trực tiếp sinh hoạt tại phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông.

4.11. Ký các văn bản và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Phụ lục 1

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO SỞ THAM GIA CÁC HỘI ĐỒNG,  BAN CHỈ ĐẠO, TỔ CÔNG TÁC CỦA TỈNH

(Kèm theo Quyết định số: 679/QĐ-SGTVT ngày 05/6/2016 của Giám đốc Sở GTVT)

Họ và tên, chức vụ

Thành viên của các Hội đồng và Ban chỉ đạo, Tổ công tác của tỉnh

1. Hà Hoàng Việt Phương, Giám đốc Sở

1.             

Ban Chỉ đạo phát triển Khu Kinh tế Dung Quất

2.             

Ban Chỉ đạo Tiểu Dự án giải phóng mặt bằng Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

3.             

Phó Trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh

4.             

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh.

5.             

Ban Chỉ đạo phát triển huyện đảo Lý Sơn

6.             

Hội đồng tuyển chọn, bổ sung, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ của tỉnh

7.             

Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành triển khai thực hiện Quyết định 994/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020

8.             

Ban Chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển Thanh niên Quảng Ngãi đến năm 2020.

9.             

Uỷ ban về hợp tác kinh tế quốc tế.

10.          

Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án viện trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

11.

Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại

12.

Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh

13.

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh

14.

Tổ Công tác liên ngành giúp UBND tỉnh hỗ trợ Tập đoàn Hòa Phát trong quá trình thực hiện DA Khu liên hợp SX gang thép Hòa Phát Dung Quất

2. Lê Nhân,

Phó Giám đốc Sở

1.             

Tổ phó Tổ công tác liên ngành triển khai thực hiện Quyết định 994/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020

2.             

Ban Chỉ đạo dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống đất đai tỉnh Quảng Ngãi.

3.             

Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh

4.             

Ban Chỉ đạo Chương trình nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

5.             

Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.

6.             

Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ đầu (2011 – 2015) cấp huyện.

7.             

Ban Chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh

8.             

Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững GĐ 2016-2020.

9.             

Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

10.

BCH ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh


Phó Giám đốc Sở

1.             

Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân

2.             

Ban Chỉ đạo  thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

3.             

Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Quảng Ngãi

4.             

Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác xã.

5.             

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Quảng Ngãi

6.             

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh

7.             

Ban vận động thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH ở KDC” tỉnh Quảng Ngãi.

8.             

Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh

9.             

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh

10.

Ban Chỉ đạo xác nhận người có công tỉnh

11.

Ban Chỉ đạo chống thất thu NSNN tỉnh

12.

Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT năm 2017

4. Phạm Ngọc Thuỷ, Phó Giám đốc Sở

1.      

Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển Đô thị

2.      

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu

3.      

Hội đồng xét duyệt, phân định khu vực theo trình độ phát triển đối với các xã được chia tách theo Nghị định 10/NĐ-CP ngày 23/12/2008 của Chính phủ.

4.      

Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố

5.      

Hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường của tỉnh

6.      

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh

7.      

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển công nghiệp

8.      

Ban Chỉ đạo quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Quảng Ngãi

9

Ban Chỉ đạo chương trình Biển Đông - Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi.

10

Tổ tư vấn tham mưu UBND tỉnh các vấn đề có liên quan đến công tác bồi thường, GPMB

11

Hội đồng thẩm định Dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp

12.      

Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh.

Phụ lục 2

PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO SỞ THEO DÕI, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số:  679/QĐ-SGTVT ngày  05/6/2016 của Giám đốc Sở GTVT) 


Họ và tên, chức vụ

Theo dõi, chỉ đạo các dự án

1. Hà Hoàng Việt Phương, Giám đốc Sở

1.          

Dự án mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Dốc Sỏi - VSIP

2. Lê Nhân,

Phó Giám đốc Sở

1.          

Các dự án thuộc nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương

2.          

Các dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp giao thông tỉnh và Quỹ bảo trì đường bộ địa phương

3.          

Các dự án thuộc nguồn vốn khắc phục lụt bão do Trung ương và tỉnh phân bổ cho Ngành

3. Phạm Ngọc Thuỷ, Phó Giám đốc Sở

1.

Theo dõi các dự án do BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư


(Ban hành kèm theo Quyết định số 679/QĐ-SGTVTQD ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải)

 Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.