Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch sát hạch lái xe môtô, ôtô

Kết quả sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3888365
Đang online: 9
VĂN PHÒNG SỞ
 

- Điện thoại:          0255 – 3824015; 0255 - 3816013;  0255 - 3712955 (CVP)

- Địa chỉ Email:     vp-sgtvt@quangngai.gov.vn 

​       1. Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thuý Na

      - Mobile: 0905.759.222

      - E-mail: nttna-sgtvt@quangngai.gov.vn

 2. Phó Chánh Văn phòng: Huỳnh Minh Đạo

      - Mobile: 0915.517379

      - E-mail: hmdao-sgtvt@quangngai.gov.vn 


1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Văn phòng Sở có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ: công tác tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; công tác chế độ tiền lương và chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác hành chính-quản trị, an ninh trật tự tại Cơ quan Sở và trong toàn Sở; công tác cải cách hành chính, quản lý và tổ chức thực hiện việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan Sở.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1.1. Dự thảo quyết định, quy định và văn bản khác về xây dựng cơ cấu tổ chức của Sở thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.2. Dự thảo các quyết định, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ cấu tổ chức và quản lý công chức trong phạm vi quản lý của Sở. 

1.3. Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

2. Công tác tổ chức bộ máy, quản lý công chức, viên chức và lao động, tham mưu cho Giám đốc Sở

2.1. Xây dựng phương án, đề án thành lập, giải thể, chuyển giao nhiệm vụ; tách, nhập các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2.2. Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; xây dựng và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

2.3. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động theo quy định của pháp luật.

2.4. Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ Lãnh đạo Sở, cán bộ lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở, lãnh đạo, kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bố trí sử dụng cán bộ; phân công, điều động, luân chuyển và quản lý đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Sở theo phân cấp quản lý cán bộ của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2.5. Hướng dẫn và lập thủ tục cần thiết theo qui định trình cấp có thẩm quyền ký duyệt cho cán bộ thuộc Sở đi nước ngoài dự hội nghị, học tập, công tác, tham quan du lịch.

2.6. Phối hợp với phòng KHTC hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp thuộc quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.7. Xây dựng quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Đội trưởng, Phó Đội trưởng thuộc Thanh tra Sở.

2.8. Tham gia với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và hạ tầng hoặc phòng Kinh tế và hạ tầng nông thôn thuộc UBND cấp huyện.

2.9. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật.

3. Công tác hành chính - quản trị, thực hiện chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng, tham mưu cho Giám đốc Sở

3.1. Kiểm tra thể thức các loại văn bản của Sở trước khi ban hành.

3.2. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu của Cơ quan Sở và của Sở, kể cả lưu trữ dữ liệu trên hệ thống mạng nội bộ của Sở theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Sở.

3.3. Xây dựng kế hoạch trang bị, tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản của cơ quan Sở; bảo đảm các điều kiện về hậu cần, vật chất, phương tiện phục vụ cho công tác của Lãnh đạo Sở, của cơ quan Sở theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của cơ quan Sở.

3.4. Theo dõi và triển khai thực hiện chế độ chính sách liên quan đến tiền lương, BHXH, BHYT cho công chức, viên chức và lao động.

3.5. Tổ chức các phong trào thi đua, sơ kết, tổng kết, đề nghị khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích theo quy định của pháp luật.

3.6. Quản lý, sử dụng con dấu, phát hành văn bản của Sở.

4. Công tác cải cách hành chính, quản trị mạng, an ninh, quốc phòng, tham mưu cho Giám đốc Sở

4.1. Tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính có liên quan đến Sở, cơ quan Sở theo chương trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giao thông vận tải.

 4.2. Áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Sở; thực hiện chức năng thường trực Ban biên tập Cổng thông tin thành phần của Sở.

4.3. Quản lý, tổ chức khai thác sử dụng hệ thống mạng tin học để thực hiện yêu cầu tin học hóa trong Cơ quan sở theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

4.4. Thực hiện công tác quốc phòng, an ninh, văn hóa xã hội có liên quan đến Sở, Cơ quan sở; tổ chức công tác bảo vệ an toàn Cơ quan sở; theo dõi việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Cơ quan Sở.

4.5. Thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy; tổ chức lực lượng dân quân tự vệ, theo dõi quản lý lực lượng dân quân dự bị trong toàn Sở.

5. Yêu cầu các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở, các đơn vị trực thuộc Sở cung cấp những tài liệu, số liệu có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Sở để phục vụ sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của Giám đốc Sở.

           6. Xem xét, đề nghị thỏa thuận bổ nhiệm, yêu cầu thay đổi việc bổ nhiệm, bãi miễn hoặc thi hành kỷ luật các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị trực thuộc Sở, Đội trưởng, Phó Đội trưởng của Thanh tra Sở khi xét thấy không đúng qui định.

            7. Thông báo, truyền đạt và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở đến các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở và đơn vị trực thuộc để thực hiện.

8. Đề nghị Lãnh đạo Sở tạm hoãn hoặc điều chỉnh các cuộc họp của Lãnh đạo Sở chủ trì theo lịch đã thông báo nếu kiểm tra các thành phần dự họp chưa đúng, chưa đủ theo triệu tập. Từ chối tiếp nhận, chuyển, đóng dấu các loại văn bản, hồ sơ, tài liệu không đúng qui định hiện hành. Trả lại các văn bản của các phòng, đơn vị khi kiểm tra không đúng thể thức văn bản theo quy định.

9. Theo ủy quyền của Giám đốc Sở, được triệu tập và chủ trì hội ý với các phòng, đơn vị liên quan để thống nhất ý kiến về mua sắm, quản lý tài sản công, chuẩn bị các hội nghị của Cơ quan sở và của Sở trước khi báo cáo Giám đốc Sở quyết định.

10. Chánh Văn phòng được thừa lệnh Giám đốc Sở ký một số văn bản theo Quy chế hoạt động của Sở và Cơ quan Sở.

11. Quản lý công sản, công chức, lao động Văn phòng Sở theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của cơ quan Sở.

            12. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở. ​

2. Biên chế, tiêu chuẩn chức danh, nhiệm vụ công chức, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác:​​​

Điều 3. Văn phòng Sở có tối đa 04 công chức, trong đó có 01 công chức giao nhiệm vụ giữ chức Chánh Văn phòng, 01 công chức được giao nhiệm vụ giữ chức Phó Chánh Văn phòng và 02 chuyên viên.

Lao động hợp đồng của Văn phòng Sở có: 01 nhân viên kỹ thuật, 01 tạp vụ, 02 bảo vệ và 02 lái xe.

Điều 4. Tiêu chuẩn chức danh

1. Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng: Bảo đảm tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo quy định của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

2. Công chức: Bảo đảm tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính theo quy định của Bộ Nội vụ; tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước của phòng.

3. Nhân viên Văn thư: Tốt nghiệp Trung cấp Văn thư lưu trữ hoặc Trung cấp nghiệp vụ Văn phòng.


 (Ban hành kèm theo Quyết định số 97/QĐ-SGTVT ngày 24/01/2017 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế, tiêu chuẩn chức danh, nhiệm vụ công chức, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng Sở)

 Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.