Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe

Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi

Trao đổi, nghiên cứu

Thông tin đấu thầu

Tin tức

Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND

Khung giá QL, BDTX đường bộ

Lịch chạy tàu

Bản đồ hành chính Việt Nam

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2890772
Đang online: 12

KẾ HOẠCH

Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính

của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi

 


Thực hiện Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cuơng hành chính của tỉnh Quảng Ngãi; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 16/11/2012 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi về chủ trương không dùng bia, rượu trong buổi trưa của các ngày làm việc, Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của Sở năm 2016, cụ thể như sau:

I.               Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cuơng hành chính của tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời tạo bước chuyển mạnh về ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ và tác phong làm việc của công chức, viên chức và người lao động ngành Giao thông vận tải trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ để bổ sung vào quy chế làm việc của Sở, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giao thông vận tải có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

2. Yêu cầu

- Hoạt động kiểm tra của Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của Sở giao thông vận tải được thành lập tại Quyết định số 707/QĐ-SGTVT ngày 18/7/2013 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải (sau đây viết tắt là Tổ kiểm tra 20) phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, đúng pháp luật.

- Trong quá trình kiểm tra không làm cản trở hoạt động bình thường của các phòng, ban, đơn vị và cá nhân là đối tượng được kiểm tra.

II. Đối tượng, nội dung, thời gian, phương pháp kiểm tra

1. Đối tượng được kiểm tra

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

- Công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Giao thông vận tải.

2. Nội dung kiểm tra

Kiểm tra việc chấp hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh, cụ thể:

- Việc triển khai, quán triệt, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại đơn vị trực thuộc Sở.

- Việc tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ trương của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh (hoặc ý kiến chỉ đạo của người có thẩm quyền); mối quan hệ phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; tổ chức các cuộc họp, làm việc; đi công tác; thực hiện niêm yết công khai các quy định về thủ tục hành chính; trách nhiệm giải quyết công việc của tổ chức và công dân; chấp hành các quy định về thời gian làm việc; chế độ thông tin, báo cáo;

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và quy chế làm việc của đơn vị về đạo đức, văn hoá giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

3. Thời gian và phương pháp kiểm tra

3.1. Thời gian kiểm tra

- Kiểm tra thường xuyên vào các ngày, giờ làm việc trong tuần; bắt đầu từ ngày 01/3/2016.

- Kiểm tra đột xuất, không báo trước thời gian, địa điểm của từng cuộc kiểm tra cho các phòng, ban, đơn vị và cá nhân là đối tượng được kiểm tra biết.

3.2. Phương pháp kiểm tra

Tổ Kiểm tra 20 phân công thành 02 tổ để tiến hành kiểm tra tại các đơn vị như sau:

Tổ 1 gồm:

1. Ông: Lê Tấn Hải - Chánh văn phòng Sở, Tổ trưởng;

2. Ông: Huỳnh Minh Đạo – Phó Chánh Văn phòng Sở, thành viên;

3. Ông: Nguyễn Tiến Hùng – Chuyên viên Phòng QLĐT, thành viên.

Kiểm tra việc chấp hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh tại các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở, Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng CTGT Quảng Ngãi.

Tổ 2 gồm:

1. Ông: Huỳnh Ngà - Chánh thanh tra Sở, Tổ trưởng;

2. Bà: Tống Khánh Trinh – Phó Chánh thanh tra, thành viên;

3. Ông: Võ Văn Duy – Phó Trưởng phòng QLPT&NL, thành viên.

Kiểm tra việc chấp hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh tại Thanh tra Sở, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi (76-01S), Trung tâm sát hạch lái xe tỉnh Quảng Ngãi, Ban Quản lý cảng Sa Kỳ, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Quảng Ngãi.

Để nâng cao hiệu quả kiểm tra, các Tổ sẽ tổ chức kiểm tra chéo định kỳ hoặc đột xuất theo sự thống nhất của Tổ trưởng. Ngoài việc kiểm tra theo sự phân công này, thành viên Tổ kiểm tra sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo yêu cầu của Tổ trưởng Tổ kiểm tra 20.

III. Tổ chức thực hiện

1. Tổ trưởng Tổ Kiểm tra 20, các thành viên Tổ Kiểm tra 20 căn cứ kế hoạch này để tổ chức các hoạt động kiểm tra, báo cáo Giám đốc Sở theo quy định.

2. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở có trách nhiệm cử công chức thuộc Văn phòng Sở, Thanh tra Sở tham gia công tác kiểm tra của Tổ Kiểm tra 20; định kỳ hàng tháng báo cáo Tổ trưởng Tổ kiểm tra 20.

3. Trưởng các phòng và Thủ trưởng các đơn vị có công chức, viên chức là thành viên Tổ Kiểm tra 20 có trách nhiệm:

- Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia Tổ Kiểm tra 20 khi có yêu cầu của Tổ trưởng Tổ Kiểm tra.

- Phối hợp với Thanh tra Sở, Văn phòng Sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Tổ Kiểm tra 20.

4. Trưởng các phòng chuyên môn cơ quan Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm:

- Phối hợp, tạo điều kiện cho Tổ Kiểm tra 20 thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định.

- Tiếp thu và xử lý các kiến nghị của Tổ Kiểm tra 20, báo cáo kết quả thực hiện về Tổ Kiểm tra 20 qua Thanh tra Sở và Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở.

- Xây dựng kế hoạch và tự tổ chức kiểm tra việc chấp hành Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh tại đơn vị mình quản lý; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Sở và Văn phòng Sở trước ngày 22 hàng tháng để tổng hợp báo cáo tại cuộc họp giao ban công tác tháng.​


Các văn bản liên quan:

 

STT

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1.              

17-CT/TU

16/11/2012

Chỉ thị về phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên

2.              

20/2013/QĐ-UBND

07/5/2013

Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi

3.              

1696/UBND-NC

14/5/2013

Triển khai thực  hiện Quyết định số 20/2013/ QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh

4.              

724/SNV

05/6/2013

Hướng dẫn một số nội dung Quyết định số 20/2013/ QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh

5.              

707/QĐ-SGTVT

18/7/2013

Quyết định về việc thành lập Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của Sở GTVT

6.              

353/KH-SGTVT

05/02/2015 

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của Sở GTVT
Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0553 - 3822709; Fax: 055 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.