Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1254079
Đang online: 2

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁ​C PHÒNG, BAN THUỘC SỞ 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG

     A. Thông tin lãnh đạo phòng:

          - Chánh Văn Phòng: Phạm Thị Hường

          - SĐT: 0982825973

     B. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

I. Chức năng

Văn phòng Sở là bộ phận giúp việc của Giám đốc Sở Công Thương (bao gồm các Phó Giám đốc Sở), có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý, điều hành các hoạt động của cơ quan Sở; tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, cải cách hành chính, hành chính quản trị.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Công tác tổ chức, cán bộ

- Tham mưu quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của S trình UBND tỉnh ban hành.

Tham mưu quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật trìnhUBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

- Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường, trực thuộc Sở.

Tham mưu Giám đốc Sở ban hành quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở quản lý. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở quản lý theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu Giám đốc Sở ban hành quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với trưởng, phó các phòng thuộc S.

- Tham mưu quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương của phòng kinh tế hoặc phòng kinh tế vàhạ tầng hoặc phòng kinh tế và hạ tầng nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh.

- Tham mưu quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức và số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở.

- Tham mưu thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ… đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân  tỉnh.

- Quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người lao động theo quy định.

2. Công tác cải cách hành chính

- Tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp tham mưu về cải cách thủ tục hành chính. Thường trực Bộ phận một cửa. Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật

- Tham mưu thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật, xây dựng Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở.

- Tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Sở.

- Tham mưu thực hiện chỉ thị, quyết định và chỉ đạo của cấp thẩm quyền về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

                   4. Công tác hành chính, quản trị:

- Tham mưu quy chế làm việc của Sở. Tham mưu thành lập các ban chỉ đạo và quy chế làm việc của ban chỉ đạo theo yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Sở.

- Tham mưu tổ chức hội nghị công chức, viên chức hàng năm, lễ kỷ niệm ngày truyền thống của ngành.

          - Tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.

- Tham mưu về thực hành tiết kiệm,chống lãng phí, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công của cơ quan Sở.

- Tham mưu, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và tham mưu, tổ chức thực hiện trong cơ quan Sở.

- Tham mưu xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện hoạt động hành chính, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa hiện đại tại Sở.

- Tham mưu, thực hiện quy chế an toàn, bảo mật thông tin.

- Chủ trì tham mưu về xây dựng cơ quan văn hóa.

- Thực hiện công tác phục vụ và lễ tân của cơ quan Sở.

- Tham mưu xây dựng dự toán, thực hiện, thanh quyết toán các nguồn kinh phí của cơ quan Sở.

- Tham mưu mua sắm trang thiết bị, quản lý tài sản công của cơ quan Sở.

5. Công tác pháp chế

Phối hợp tham mưu thực hiện công tác xây dựng pháp luật; rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý ngành theo quy định.

6. Quản trị Cổng Thông tin điện tử thành phần của Sở.

7. Tổng hợp, tham mưu báo cáo các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

8.  Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Sở giao.

 


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA

     A. Thông tin lãnh đạo phòng:

         - Chánh thanh tra: Nguyễn Thành Nam

         - SĐT: 0905041479

     B. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

I. Chức năng

Thanh tra Sở là cơ quan của Sở Công Thương, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở có con dấu riêng.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Thanh tra hành chính

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

2. Thanh tra chuyên ngành công thương:

Thanh tra chuyên ngành về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định của pháp luật.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng

- Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

- Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

4. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

- Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

5. Các nhiệm vụ khác

 - Tham mưu, xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại; kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý, kiến nghị về tố cáo của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

- Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

- Tham mưu tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

- Tham mưu tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra.

6. Tổng hợp, tham mưu báo cáo các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

7. Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Sở giao.

 


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ , QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG

KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH – TỔNG HỢP

    A. Thông tin lãnh đạo phòng:

         - Trưởng phòng: Dương Tuấn Anh

         - SĐT: 0914350103

    B. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

I. Chức năng

 Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp là phòng chuyên môn của Sở, có  chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý Nhà nước về kế hoạch, tài chính, tổng hợp ngành công thương, gồm: quy hoạch ngành; kế hoạch tổng hợp;  kế hoạch đầu tư; tổng hợp các hoạt động kinh tế ngành công thương; tài chính - kế toán.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Công tác quy hoạch, kế hoạch, chính sách

- Chủ trì tham mưu tham gia xây dựng, triển khai, báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Trung ương và địa phương về phát triển ngành.

- Chủ trì tham mưu lập, điều chỉnh và tham gia góp ý về quy hoạch ngành công nghiệp, quy hoạch ngành thương mại, cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển tổng thể về công thương dài hạn, 05 năm và hàng năm.

- Phối hợp  với các phòng chuyên môn lập, điều chỉnh quy hoạch, cơ chế, chính sách, dự án trên các lĩnh vực, sản phẩm thuộc ngành công nghiệp, ngành thương mại

2. Công tác quản lý đầu tư

- Chủ trì nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, các chương trình, dự án để kêu gọi, thu hút đầu tư trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực công thương.

- Tham mưu xét duyệt, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư, quyết định đầu tư và thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, vốn phát triển sự nghiệp và các nguồn vốn khác theo quy định và phân cấp đầu tư của tỉnh.

- Chủ trì  đề xuất các giải pháp hợp tác, phát triển công nghiệp, thương mại với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thẩm định dự toán các công trình xây dựng chuyên ngành có nguồn vốn từ ngân sách thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở.

3. Công tác quản lý tài chính, tài sản

- Tham mưu hướng dẫn các đơn vị dự toán thuộc Sở xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm và tổng hợp dự toán thu chi ngân sách trong toàn ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tham mưu công tác phân bổ, kiểm tra việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách của các đơn vị; tổng hợp, đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc về tài chính của các đơn vị thuộc Sở.

- Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ dự toán cấp I (kinh phí không tự chủ).

- Tham mưu kiểm tra báo cáo quyết toán kinh phí hành chính, sự nghiệp của các đơn vị thuộc Sở; tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí hành chính, sự nghiệp hàng năm của ngành gửi Sở Tài chính thẩm tra.

- Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các chế độ, chính sách, quy định về quản lý thu, chi ngân sách; việc mua sắm, quản lý, sử dụng, nhượng bán, thanh lý tài sản, mua sắm tài sản công theo quy định.

4. Công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo

- Tổng hợp, tham mưu các kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh, Bộ Công Thương.

- Tổng hợp, tham mưu báo cáo, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của ngành công thương theo định kỳ và đột xuất.

- Tổng hợp, tham mưu báo cáo về tình hình đầu tư trên lĩnh vực công thương; về công tác quản lý tài chính.

- Chủ trì tổng hợp, tham mưu báo cáo về các nội dung hoạt động trên lĩnh vực ngành thuộc chức năng từ 02 phòng, đơn vị thuộc Sở trở lên.

- Tham mưu sơ kết, tổng kết hoạt động của ngành công thương.

- Chủ trì chuẩn bị nội dung và tham mưu tổ chức giao ban định kỳ với phòng kinh tế, phòng kinh tế và hạ tầng các huyện, thành phố.

- Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, lưu trữ thông tin, dữ liệu có liên quan phục vụ công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể ngành công thương.

5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ đối với các phòng kinh tế hoặc phòng kinh tế và hạ tầng hoặc phòng kinh tế và hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh.

6. Tham gia ý kiến về bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật kế toán trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Sở theo quy định.

7. Tham gia xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành công thương tỉnh.

8.  Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Sở giao.

 


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ , QUYỀN HẠN

CỦA PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

   A. Thông tin lãnh đạo phòng:

       - Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng

       - SĐT: 0905024248

    B. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 

I. Chức năng

Phòng Quản lý Công nghiệp là phòng chuyên môn của Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Cơ khí; luyện kim; khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp chế biến khác; khuyến công; quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì tham mưu lập, điều chỉnh, góp ý, bổ sung, sửa đổi các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, dự án trên các lĩnh vực, sản phẩm thuộc ngành công nghiệp, gồm: Cơ khí; luyện kim; khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp chế biến khác trên địa bàn tỉnh.

2. Tham mưu triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ.

3. Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh.

4. Phối hợp tham mưu lập, điều chỉnh, góp ý  quy hoạch ngành công nghiệp, cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển tổng thể về công thương dài hạn, 05 năm, hàng năm và các quy hoạch, cơ chế, chính sách, dự án liên quan.

5. Chủ trì, phối hợp tham mưu thực hiện công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu theo quy định.

6. Chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức kinh tế tập thể, HTX công nghiệp,các hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực công nghiệp ở địa phương theo quy định của pháp luật.

7. Tham mưu việc phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp, Ban quản lý KKT Dung Quất, UBND cấp huyện và các sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan, đơn vị hữu quan để thu thập thông tin thống kê về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

8. Tham mưu thẩm định/ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp, thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và dự án đầu tư xây dựng công trình trong cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật.

9. Tham mưu thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định dự án, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán các dự án đầu tư xây dựng, quản lýchất lượng các công trình công nghiệp chuyên ngành trên địa bàn (trừ công trình điện, năng lượng khác và dầu khí) theo quy định của pháp luật hiện hành.

10. Phối hợp tham mưu công tác cải cách thủ tục hành chính và công bố TTHC thuộc chức năng, nhiệm vụ. Tham  mưu giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

11. Tham mưu việc cung cấp, phổ biến các thông tin về công nghiệp cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

12. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ đối với các phòng kinh tế hoặc phòng kinh tế và hạ tầng hoặc phòng kinh tế và hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh.

13. Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thuộc chuyên ngành.

14. Tổng hợp, tham mưu báo cáo các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

15. Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Sở giao. CHỨC NĂNG,  NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA

PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

    A. Thông tin lãnh đạo phòng:

         -  Trưởng phòng: Kiều Văn Dũng   

         - SĐT: 0977369422

    B. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

I. Chức năng

Phòng Quản lý Thương mại là phòng chuyên môn của Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thương mại, dịch vụ thương mại, xúc tiến thương mại, quản lý cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì tham mưu lập, điều chỉnh, góp ý, bổ sung, sửa đổi các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, dự án trên các lĩnh vực, sản phẩm thuộc ngành thương mại.

2. Tham mưu triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ. Tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thương mại nội địa trên địa bàn tỉnh.

3. Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại (lĩnh vực nội địa) và tổ chức kiểm tra, giám sát việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại cho tổ chức, thương nhân.

4. Phối hợp tham mưu lập, điều chỉnh, góp ý quy hoạch ngành thương mại, cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển tổng thể về công thương dài hạn, 05 năm, hàng năm và các quy hoạch, cơ chế, chính sách, dự án liên quan.

5. Tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh; quản lý mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ,  bao gồm: Các loại hình chợ, các TTTM, hệ thống các siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại, hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại, trung tâm logistics, kinh doanh hàng hóa dưới các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp tham mưu về công tác quản lý thị trường trong tỉnh.

7. Tham mưu  ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương; tham mưu hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến; thực hiện việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại địa phương theo quy định của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng; tham mưu, phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức xã hội, tổ chức hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương; tham mưu công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền.

8. Tham mưu quản lý các hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

9. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh có điều kiện các mặt hàng: thuốc lá, rượu, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các hàng hóa dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương.

          10. Tổng hợp và tham mưu xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hóa, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu. Đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa.

11. Tham mưu, thực hiện việc theo dõi, kiểm tra thực hiện chính sách của nhà nước trong việc thực hiện cơ chế, chính sách thương mại nội địa, chính sách lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại, cung cấp hàng thiết yếu đối với đồng bào dân tộc miền núi, hải đảo.

          12. Chủ trì tham mưu tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ thương mại. 

13.  Phối hợp tham mưu, thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới (tiêu chí số 7 về chợ).

14. Tham mưu thực hiện Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn”, bình ổn thị trường.

  15. Chủ trì tham mưu quản lý nhà nước đối với Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các hội, hiệp hội theo lĩnh vực được phân công và theo quy định của pháp luật.

16. Tham mưu tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở công trình thuộc lĩnh vực thương mại theo theo quy định của pháp luật. 

17. Phối hợp tham mưu công tác cải cách thủ tục hành chính và công bố TTHC thuộc chức năng, nhiệm vụ. Tham  mưu giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

18. Tham mưu việc cung cấp thông tin thương mại nội địa, dịch vụ thương mại cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

19. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ đối với các phòng kinh tế hoặc phòng kinh tế và hạ tầnghoặc phòng kinh tế và hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh.

20. Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thuộc chuyên ngành.

21. Tổng hợp, tham mưu báo cáo các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

22. Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Sở giao.

 


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ , QUYỀN HẠN CỦA

PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

    A. Thông tin lãnh đạo phòng:

       - Trưởng phòng: Trương Ngọc Trọng

       - SĐT: 0989323939

    B: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

I. Chức năng

Phòng Quản lý Năng lượng là phòng chuyên môn của Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động điện lực, sử dụng điện và về các loại năng lượng khác trên địa bàn tỉnh.

II.  Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì tham mưu lập, điều chỉnh, góp ý các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, dự án về hoạt động điện lực, sử dụng điện và về các loại năng lượng khác trên địa bàn tỉnh.

2. Tham mưu triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ.

3. Phối hợp tham mưu lập, điều chỉnh, góp ý  quy hoạch ngành công nghiệp, cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển tổng thể về công thương dài hạn, 05 năm, hàng năm và các quy hoạch, cơ chế, chính sách liên quan.

       4. Tham mưu, thực hiện kiểm tra việc thực hiện các qui định về an toàn công trình lưới điện cao áp, an toàn điện, công tác vận hành nhà máy thủy điện, các công trình năng lượng khác trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở.

5. Nghiên cứu và tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc ứng dụng, đầu tư phát triển các dạng năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Hướng dẫn đầu tư các dự án nguồn điện độc lập. Nghiên cứu, đề xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng.

6. Tổ chức kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện. Tham mưu tổ chức triển khai phương án giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tham mưu giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và kiến nghị hình thức xử lý vi phạm về giá bán điện.

7. Tham mưu tổ chức tập huấn, sát hạch và trình Giám đốc Sở cấp thẻ kiểm tra viên điện lực đối với các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh; cấp thẻ an toàn điện cho thợ điện nông thôn tại các đơn vị quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức quản lý điện nông thôn.

8. Tham mưu xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về sử dụng năng l­ượng tiết kiệm và hiệu quả; chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, kiến nghị các hình thức xử lý vi phạm việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

9.  Phối hợp tham mưu, thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới (tiêu chí số 4 về điện).

10. Tham mưu quản lý chất lượng công trình năng lượng, dầu khí theo quy định của pháp luật hiện hành.

11. Tham mưu thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán công trình năng lượng, dầu khí theo quy định của pháp luật.

12. Phối hợp tham mưu công tác cải cách thủ tục hành chính và công bố TTHC thuộc chức năng, nhiệm vụ. Tham  mưu giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

13. Tham mưu việc cung cấp thông tin thuộc nhiệm vụ tham mưu cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ đối với các phòng kinh tế hoặc phòng kinh tế và hạ tầng hoặc phòng kinh tế và hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh.

15. Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thuộc chuyên ngành.

16. Tổng hợp, tham mưu báo cáo các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

17. Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Sở giao.

 


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ , QUYỀN HẠN

CỦA PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG

   A. Thông tin lãnh đạo phòng:

      - Trưởng phòng: Nguyễn Trung Trực

      - SĐT: 0906462825

   B. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

         I. Chức năng

Phòng Kỹ thuật an toàn -  Môi trường là phòng chuyên môn của Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học, kỹ thuật, công nghệ và môi trường thuộc ngành công thương trên địa bàn tỉnh và tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước một số  lĩnh vực về công nghiệp, gồm: Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp thực phẩm, an toàn thực phẩm.

         II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì tham mưu lập, điều chỉnh, góp ý, bổ sung, sửa đổi các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, dự án trên các lĩnh vực: Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp thực phẩm, an toàn thực phẩm, quản lý về bảo vệ môi trường  trong lĩnh vực công thương và phát triển ngành công nghiệp môi trường.

2. Tham mưu triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ.

3. Phối hợp tham mưu lập, điều chỉnh, góp ý  quy hoạch ngành công nghiệp, cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển tổng thể về công thương dài hạn, 05 năm, hàng năm và các quy hoạch, cơ chế, chính sách liên quan.

4. Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng và các sản phẩm khác; an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở.

5. Chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn pháp luật, cung cấp thông tin về chất lượng phân bón vô cơ cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Tiếp nhận đề nghị của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ để tổ chức hội thảo về hướng dẫn kỹ thuật phân bón, giới thiệu mô hình phân bón vô cơ theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận bản công bố hợp quy phân bón vô cơ.

6. Chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, nhận chuyển giao công nghệ các tiến bộ về khoa học, kỹ thuật, công nghệ; phối hợp tham mưu đề xuất ban hành, thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển của Nhà nước về ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong sản xuất, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. 

7. Tham mưu thực hiện việc phân loại theo máy chính, theo mã số hàng hoá các dây chuyền thiết bị toàn bộ, đồng bộ nhập khẩu của dự án cho các doanh nghiệp đóng trụ sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

8. Chủ trì tham mưu tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, huấn luyện kỹ thuật an toàn hoá chất, kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm cho các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh và các nội dung khác thuộc chuyên ngành được phân công.

9.  Phối hợp tham mưu công tác cải cách thủ tục hành chính, công bố TTHC thuộc chức năng, nhiệm vụ. Tham mưu giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

10. Tham mưu thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán công trình chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

         11. Tham mưu việc cung cấp thông tin thuộc nhiệm vụ tham mưu cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

12. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ đối với các phòng kinh tế hoặc phòng kinh tế và hạ tầng hoặc phòng kinh tế và hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh.

13. Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thuộc chuyên ngành.

14. Tổng hợp, tham mưu báo cáo các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

15. Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Sở giao.

 


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ , QUYỀN HẠN CỦA

PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU

    A. Thông tin lãnh đạo phòng:

        - Phó Trưởng phòng: Nguyễn Duy Thanh

        - SĐT: 0977369422

    B. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

I. Chức năng

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu là phòng chuyên môn của Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, thương mại điện tử, hội nhập quốc tế về kinh tế.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì  tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch về xúc tiến thương mại, phát triển dịch vụ xuất khẩu… nhằm phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; về thương mại điện tử nhằm phát triển hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

2. Tham mưu triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giácơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch  và các nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ.

3. Phối hợp tham mưu lập, điều chỉnh, góp ý quy hoạch ngành thương mại, cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển tổng thể về công thương dài hạn, 05 năm, hàng năm và các quy hoạch, cơ chế, chính sách liên quan.

4. Tham mưu quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài không có đại diện tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các ngành đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất và xuất nhập khẩu.

5. Tham mưu thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương.

6. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế. Chủ trì  tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch, họp Ban Chỉ đạo về hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnhTham mưu triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt, ban hành. Tham mưu phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn.

7.  Phối hợp tham mưu công tác cải cách thủ tục hành chính, công bố TTHC thuộc chức năng, nhiệm vụ. Tham mưu giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

8. Tham mưu việc cung cấp thông tin thuộc nhiệm vụ tham mưu cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

9. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ đối với các phòng kinh tế hoặc phòng kinh tế và hạ tầng hoặc phòng kinh tế và hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh.

10. Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thuộc chuyên ngành.

11. Tổng hợp, tham mưu báo cáo các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

12. Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Sở giao.

 

 

(Theo quyết định số 309/QĐ-SCT, ngày 11 tháng 03 năm 2016 của Giám đốc Sở Công Thương)


Thông tin cần biết
   

​Kết quả triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020​

BAO CAO TONG KET CONG TAC QLY ATTP NAM 2019_Signed.pdfTONG KET QLY ATTP NAM 2019_Signed.pdf

 

   
Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 4847/BCT-PC ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương về việc điều tra đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường trong một số lĩnh vực của ngành Công Thương.

 

  
Thực hiện Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi của các Sở: Giao thông vận tải, Công Thương, Tài chính,Nội vụ, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội;

Từ ngày 04/01/2019 tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương(trừ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiếp công dân) được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh  - số 54 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 

 

   
Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi​

 

   

Quy chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi​, xem file đính kèm  Quy che phoi hop QL CCN.docQuy che phoi hop QL CCN.doc

 

  

Danh sách cơ sở phân bón vô cơ tiếp nhận công bố hợp quy

Xem chi tiết tại đây danh sach co so phan bon vo co tiep nhan cong bo hop quy.xlsdanh sach co so phan bon vo co tiep nhan cong bo hop quy.xls

 

Phim tư liệu
Hoạt động ngành Công Thương Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website như thế nào?

  Đẹp
  Bình thường
  Xấu
Bản quyền © 2014 thuộc Sở Công thương Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Đình Trà - Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255.3820254 - 0255.3815433 ; Email: sct@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 58-60 Phạm Văn Đồng, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi