Giới thiệu

Tổ chức hành chính

Tin tức

Thông tin tuyên truyền

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Thanh tra

Hệ thống văn bản

Đầu tư - Đấu thầu

Công khai chế độ, chính sách

Công khai ngân sách

Khen thưởng, xử phạt

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1653950
Đang online: 7
Đăng ngày: 31/10/2013
- Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Đến năm 2025 Lý Sơn trở thành một huyện phát triển, trở thành một trung tâm kinh tế biển, với hai ngành mũi nhọn là thủy sản và dịch vụ. Hình thành được một hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội đồng bộ, hoàn thiện và hiện đại, đáp ứng yêu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Thu nhập bình quân dầu người từ 13.000 – 15.000 USD, giải quyết cơ bản các vấn đề xã hội, chất lượng cuộc sống của dân cư trên địa bàn huyện được nâng cao.

Đến năm 2025, Lý Sơn là huyện đảo xanh, sạch, đẹp; Một điểm du lịch, nghỉ dưỡng hấp dẫn của tỉnh và vùng KTTĐ miền trung, thu hút đông đảo khách trong và ngoài nước.
 
-      Các quan điểm phát triển
      + Tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng quan trọng như mạng lưới điện, nước sạch, giao thông, trường học, trạm y  tế, các công trình phúc lợi công cộng, … đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
      +  Phát huy cao độ các tiềm năng, thế mạnh của huyện đặc biệt là thế mạnh từ nguồn lợi  biển, huy động mọi nguồn nội lực, tận dụng tối đa các cơ hội bên ngòai nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
      + Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển thủy sản – thương mại dịch vụ - du lịch - nông nghiệp – công nghiệp với nhịp độ cao và bền vững, chuyển sang sản xuất hàng hóa với quy mô phù hợp, nâng cao chất lượng của sản phẩm tạo ra và ngày càng nâng  cao hiệu quả sản xuất, đồng thời gắn sản xuất với thị trường thông qua các hoạt động quảng cáo, xúc tiến đầu tư, xây dựng thương hiệu sản phẩm,…
      + Phát triển kinh tế gắn với giải quyết các vấn đề xã hội, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo; gắn với xây dựng an ninh quốc phòng toàn dân và giữ gìn  trật tự an toàn xã hội.
      + Gắn phát  triển kinh tế với bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái. Coi trọng các giải pháp phòng tránh thiên tai để giảm thiểu thiệt hại về người và cho nhân dân. Xây dựng Lý Sơn thành một hòn đảo xanh, sạch, đẹp về cảnh quan môi trường có sức thu hút đối du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.
 
-     Mục tiêu tổng quát
      Nhanh chóng xây dựng huyện Lý Sơn phát triển với tốc độ cao và bền vững với một hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội hoàn thiện, hiện đại. Trở thành một trong những huyện giàu có về kinh tế, bền vững về môi trường, phát triển về mọi mặt xã hội, đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi.
      Đến năm 2020 GTSX bình quân đầu người của huyện bằng 1,5 lần so với mức bình quân chung toàn tỉnh, đóng góp 2,1% vào tổng GTSX toàn tỉnh.
 
-     Mục tiêu phát triển kinh tế
      +  Đóng góp của huyện vào GTSX của tỉnh tăng từ 1,63 % vào năm 2010 lên 1,91% vào năm 2015 và đạt 2,11% vào năm 2020.
      +  GTSX bình quân đầu người của huyện theo giá hiện hành năm 2015 gấp khoảng 1.3 lần mức bình quân chung toàn tỉnh và bằng 1,5 lần vào năm 2020.
Chỉ tiêu
Đơn vị
2010
2015
2020
BQ
2011-
2015
(%)
BQ
2016-2020
(%)
GTSX (1994)
Tỷ đồng
402,6
864,03
1918,76
16,5
17,3
Nông nghiệp
Tỷ đồng
32,04
70,67
134,78
17,1
13,8
Thủy sản
Tỷ đồng
225,69
529,53
999,34
18,6
13,5
Công nghiệp – xây dựng
Tỷ đồng
22,21
31,64
157,79
7,3
37,9
Dịch vụ
Tỷ đồng
122,69
232,20
626,85
13,6
22,0
GTSX hiện hành
Tỷ đồng
650,82
146,10
3287,30


Nông nghiệp
Tỷ đồng
78,16
176,67
404,34


Thủy sản
Tỷ đồng
406,04
794,29
1499,01


Công nghiệp – xây dựng
Tỷ đồng
26,76
94,91
394,48


Dịch vụ
Tỷ đồng
139,85
365,03
989,48


Cơ cấu kinh tế huyện
%
100
100
100


Nông nghiệp
%
12,0
12,1
12,3


Thủy sản
%
62,4
54,4
45,6


Công nghiệp – xây dựng
%
4,1
6,5
12,0


Dịch vụ
%
21,5
25,0
30,1


Dân số
1000 người
21,02
21,10
21,16
0,08
0,06
GTSX /người (HH)
Triệu người
31,0
69,2
155,4


So với tỉnh QN
1,1
1,3
1,5


Mục tiêu tăng trưởng phát triển kinh tế của huyện Lý Sơn đến năm 2020
 
-     Mục tiêu phát triển xã hội
Giai đoạn 2011-2015:
+    Nâng cao chất lượng nguồn lao động, giải quyết việc làm bình quân hàng năm khoảng 500-1000 nghìn lao động và giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 2500-3000 lao động. Chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động xã hội theo huớng giảm tỷ trọng lao động trong khu vực nông nghiệp, thủy sản còn khoảng 20-25%, tỷ lệ thời gian sử dụng lao động là 95%.
      +    Phấn đấu đến năm 2015 hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học.
      +    Tăng cuờng chất luợng chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ, giảm tỷ lệ mắc bệnh của nhân dân. Hạ tỷ lệ suy dinh duỡng trẻ em <5 tuổi xuống dưới 15% vào năm 2015.
      +    Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống vật thể và phi vật thể; đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao.
Giai đoạn 2016 – 2020
      +    Giải quyết việc làm bình quân hàng năm khoảng 1.500 - 2.000 nghìn lao động và giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 3.000 – 3500 lao động. Đến năm 2020 lao động trong khu vực nông nghiệp, thủy sản còn khoảng 55%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 30 – 35 %, tỷ lệ thời gian sử dụng lao động là 98%.
      +    Đến năm 2020 hoàn thiện mạng lưới truờng học từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT và các trung tâm học tập cộng đồng, có 100% số truờng đuợc kiên cố hóa và mỗi cấp có ít nhất 01 truờng đạt chuẩn quốc gia. Không ngừng nâng cao tay nghề và trình độ giáo viên các cấp.
+    Hạ tỷ lệ suy dinh duỡng trẻ em <5 tuổi xuống duới 10%  vào năm 2020. Nâng cao các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, hình thành 01 trung tâm điều trị chất luợng cao.
 
-     Mục tiêu bảo vệ môi truờng
+    Môi truờng đuợc giữ vững, không còn tình trạng ô nhiễm ở các khu dân cư. Đến năm 2015, 75 – 90% chất thải đuợc thu gom và xử lý. Đến năm 2020 có 100% rác thải, chất thải rắn trong sản xuất và sinh hoạt đuợc thu gom và xử lý bằng công nghệ.
+    Phấn đấu toàn huyện có 1 trạm quan trắc về môi truờng; 100% hộ gia đình trong khu dân cư của huyện thực hiện nội quy, cam kết bảo vệ môi truờng, tài nguyên.
+    70-80% cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện có đầu tư hệ thống xử lý cấp thoát nuớc, rác thải và chất thải rắn truớc khi ra hệ thống chung.
+    Bảo tồn và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn và tôn tạo.
 
-     Mục tiêu an ninh, quốc phòng
      +  Giữ vững trật tự xã hội và an ninh quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
      +  Gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh, từng buớc xây dựng khu vực phòng thủ huyện thành khu vực phòng thủ cơ bản ngày càng vững chắc,  sẵn sàng phục vụ địa phuơng vào thời chiến hoặc khi có tình huống.
 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 07 Tháng 12 2010 10:48 )

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

Dự thảo kèm theo Công văn 
số 2724 của Sở NN&PTNT

2724.SNNPTNT.signed.pdf2724.SNNPTNT.signed.pdf

 

   
 ​Quyết định 1396 ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh

 

 

   
 ​Kế hoạch triển khai theo Nghị quyết số 50

 

   
 Nghị quyết số 77/2019 của Quốc hội

 

   

Dự thảo kèm theo Công văn số 5115 
ngày16/9/2019 của UBND tỉnh

5115NN gop y DTND XPHC lv bien hai dao.pdf5115NN gop y DTND XPHC lv bien hai dao.pdf

 

   

​Thông báo trả kết quả hồ sơ tại Tổ tiếp nhận 
và trả kết quả theo cơ chế một cửa của huyện​

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

  Đẹp
  Bình thường
  Xấu

Bản quyền © 2013 thuộc UBND huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN MINH HOẰNG- CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 - Email: lyson@quangngai.gov.vn , Địa chỉ: Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này