Giới thiệu

Tổ chức hành chính

Tin tức

Thông tin tuyên truyền

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Thanh tra

Hệ thống văn bản

Đầu tư - Đấu thầu

Công khai chế độ, chính sách

Cải cách hành chính

Công khai ngân sách

Khen thưởng, xử phạt

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1721555
Đang online: 5
Đăng ngày: 14/09/2018
          Lý Sơn là huyện đảo có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, tuy diện tích không lớn, nhưng mật độ dân số đông đúc, là huyện đảo nên Lý Sơn luôn có vị trí trọng yếu về mọi mặt, nhất là về quốc phòng, an ninh đối với khu vực biển Miền trung và Biển đông.

          Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Huyện hết sức coi trọng công tác quốc phòng, quân sự, coi đó là nhân tố quan trọng nhằm ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn để Huyện phát triển nhanh, bền vững. Trên thực tế, Lý Sơn đã luôn phát huy tiềm năng, thế mạnh, tạo nhiều nguồn lực tổng hợp để thực hiện thắng lợi công tác quan trọng này, được Tỉnh và Quân khu  đánh giá cao. Năm 2017 vừa qua, lực lượng vũ trang Huyện được Bộ Tư lệnh Quân khu V tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng. Trong nhiều năm liền, Đảng bộ Quân sự Huyện đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; đơn vị luôn đạt vững mạnh toàn diện, nội bộ đoàn kết, thống nhất, cơ quan an toàn tuyệt đối. Có được kết quả đó là do sự nỗ lực, vào cuộc của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, của các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị, bằng sức mạnh tổng hợp. Trong đó, Huyện đã hết sức coi trọng và phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang địa phương, cả trong tham mưu và tổ chức thực hiện, với nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo, phù hợp.

       Trong những năm qua, LLVT huyện đã phát vai trò nòng cốt trong tham mưu, đề xuất giúp Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự. Đây là nội dung rất quan trọng, nhằm huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Vì thế, công tác này luôn được Ban Chỉ huy Quân sự Huyện coi trọng, triển khai thực hiện nghiêm túc và coi đó là nhân tố quyết định tới việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về quốc phòng, quân sự và căn cứ vào đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa bàn, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đã chủ động tham mưu với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch về công tác quốc phòng, quân sự, làm cơ sở để các cấp, ngành triển khai thực hiện. Để việc tham mưu trúng, đúng, kịp thời, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, lực lượng vũ trang Huyện chủ động nghiên cứu, rà soát toàn bộ tình hình địa bàn về quốc phòng, quân sự theo từng năm và giai đoạn; từ đó, xác định những vấn đề trọng tâm để tham mưu, đề xuất. Cùng với tham mưu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự thường xuyên, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện tập trung nghiên cứu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong quy hoạch thế trận quân sự của khu vực phòng thủ; phương án bảo đảm an toàn và phương án phòng, chống thiên tai, lũ lụt . . . , Đồng thời, chủ động tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng và triển khai thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp kết hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Tham gia thẩm định, giám sát chặt chẽ các dự án phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; triển khai các dự án, công trình có tính lưỡng dụng cao để sẵn sàng động viên phục vụ hoạt động tác chiến của khu vực phòng thủ khi chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, huy động các nguồn lực để từng bước đầu tư, xây dựng công trình phòng thủ theo kế hoạch, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ Huyện ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

         Bên cạnh việc phát vai trò nòng cốt trong tham mưu, đề xuất giúp Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự. LLVT huyện còn  làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân. Xuất phát từ đặc điểm địa hình của Huyện giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều,… Huyện đã chú trọng đổi mới nội dung, chương trình và đa dạng hóa phương pháp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Theo đó, bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tiến hành rà soát, phân loại đối tượng để tổ chức các lớp giáo dục, bồi dưỡng tập trung và tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng, lực lượng vũ trang Huyện còn tăng cường công tác dân vận, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, vừa tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân nắm được những kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh. Trước thực trạng đội ngũ báo cáo viên tham gia giáo dục quốc phòng và an ninh chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đề ra, cơ quan Quân sự Huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên tiến hành củng cố, kiện toàn và đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện. Bên cạnh đó, cơ quan Quân sự Huyện thường xuyên theo dõi, chỉ đạo trường Trung học phổ thông trong quá trình học, thi, kiểm tra môn học giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm chất lượng tốt. Năm 2017, Huyện đã mở 04 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 350 cán bộ đối tượng 4 thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho hơn 800 nghìn học sinh trung học phổ thông; tổ chức nhiều đoàn công tác làm công tác dân vận kết hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho nhân dân. Nhờ đó, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh của Huyện được duy trì có nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là bà con ngư dân về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.

       Song song với các nhiệm vụ trên. LLVT huyện còn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Huyện, tạo cơ sở phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Ban Chỉ huy Quân sự Huyện xác định, đây là giải pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương và đó cũng chính là cơ sở để phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản của trên về công tác huấn luyện, nhất là Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Quân khu V và  của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh và hướng dẫn của cơ quan cấp trên, hằng năm, Đảng ủy Quân sự Huyện ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về công tác huấn luyện và tổ chức quán triệt nghiêm túc tới mọi cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, chỉ rõ mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cùng những thuận lợi, khó khăn, khâu yếu, mặt yếu, nguyên nhân và các biện pháp khắc phục để nâng cao chất lượng công tác này. Trước mỗi mùa huấn luyện, Huyện chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị, từ xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện, tập huấn cán bộ, soạn thảo, thông qua giáo án đến củng cố, làm mới mô hình học cụ, vật chất huấn luyện, thao trường, bãi tập.            Trong quá trình huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện chỉ đạo các xã, cơ quan, đơn vị vận dụng hình thức, phương châm huấn luyện phù hợp với từng đối tượng, sát phương án, địa bàn và yêu cầu, nhiệm vụ. Đối với lực lượng thường trực, cùng với huấn luyện đúng, đủ nội dung theo quy định, Huyện tập trung huấn luyện cho cơ quan và phân đội nắm chắc đối tượng tác chiến, thành thạo công tác tham mưu và thực hành tác chiến trên từng địa bàn. Trong đó, lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện cán bộ là then chốt; đồng thời, nâng cao khả năng phối hợp với các lực lượng trong tác chiến khu vực phòng thủ Huyện. Đối với lực lượng dự bị động viên, huấn luyện nắm chắc kỹ thuật, chiến thuật bộ binh, chuyên ngành, binh chủng,… và các kỹ năng hiệp đồng trong chiến đấu; ưu tiên huấn luyện quân nhân dự bị binh chủng và chuyển loại chuyên nghiệp quân sự. Trong huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, cùng với huấn luyện nội dung về chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu cá nhân, tổ, tiểu đội, chú trọng nội dung về tác chiến phòng thủ, chiến đấu bám trụ; đồng thời, rèn luyện kỹ năng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng vũ trang Huyện đã hoàn thành 100% nội dung chương trình huấn luyện cho lực lượng thường trực, quân số tham gia 99,5%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% khá giỏi; huấn luyện dự bị động viên và dân quân tự vệ đạt 100% chỉ tiêu trên giao, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá, giỏi. Đặc biệt, năm 2017 vừa qua, lực lượng vũ trang Huyện đã phát huy vai trò nòng cốt trong diễn tập khu vực phòng thủ Huyện, có nhiều đổi mới về tổ chức, phương pháp, điều hành, phát huy tính sáng tạo, chủ động của từng bộ phận, được Quân khu, Tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc.

          Với những kết quả đã đạt được, thời gian tới, lực lượng vũ trang Huyện tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Văn Mịnh

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   
​Lịch chạy tàu cao tốc dịp Tết năm 2020

 

   
 ​Biểu mẫu TĐ-KT 2019

 

   

Ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai 
không sử dụng ngân sách nhà nước do Văn phòng 
Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi thực hiện
 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
(Chi tiết xem tại đây)​

 

   
​Biểu mẫu kèm theo Công văn báo cáo eOffice

 

 

   
​Danh sách thư điện tử công vụ các phòng, UBND các xã

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

  Đẹp
  Bình thường
  Xấu

Bản quyền © 2013 thuộc UBND huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN MINH HOẰNG- CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 - Email: lyson@quangngai.gov.vn , Địa chỉ: Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này