Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 62/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC của Bộ  Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước;Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2015; các nội dung khác không hướng dẫn tại Thông tư này tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 162/2012/TT-BTC.

Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung 7 nội dung gồm:  “Điều 3. Nguyên tắc tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước”;

 “Điều 4. Trách nhiệm của các đơn vị tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước”;
 Khoản 2 Điều 5 “2. Thủ tục tạm ứng vốn cho ngân sách cấp tỉnh”;
 Khoản 2 Điều 7 “2. Thời hạn tạm ứng và rút vốn của ngân sách cấp tỉnh”;
 Khoản 1 Điều 9 “1. Mức phí”;

 Khoản 3 Điều 11 “3. Sở Tài chính có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng vốn tạm ứng cho Kho bạc Nhà nước đồng thời gửi cho UBND tỉnh theo Mẫu 03 định kỳ hàng quý (trước ngày 15 của tháng đầu quý sau). Việc chấp hành chế độ báo cáo tình hình sử dụng vốn tạm ứng là một trong những tiêu chí để xem xét tạm ứng, gia hạn tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước”;
 Sửa đổi mẫu Giấy đề nghị tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước (Mẫu 02), mẫu Báo cáo tình hình sử dụng vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước (Mẫu 03) và bổ sung mẫu Giấy đề nghị rút vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước (Mẫu 04).
  

VQH​

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
   

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 58/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2015.

 

Phim tư liệu
Phim tài liệu
Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 447613
Đang online: 1