Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 18021308
Đang online: 28
Đăng ngày: 19/10/2018
Ngày 06/8/2018, Bộ Công an ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BCA quy định về trình tự thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (viết tắt là Thông tư số 25). Trong đó, có một số nội dung đáng chú ý như sau:

 
1. Thông tư số 25 quy định về trình tự thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đối với các dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới (gọi chung là dự án, công trình) có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Trong đó, quy định trách nhiệm của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong tham duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy như sau:

- Sau khi cấp văn bản thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC, cơ quan Cảnh sát PCCC ngoài việc trả kết quả cho chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông cơ giới (sau đây gọi chung là chủ đầu tư) còn phải gửi cho cơ quan Cảnh sát PCCC liên quan, cụ thể:

+ Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy gửi văn bản thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC dự án, công trình do Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu đến cơ quan Cảnh sát PCCC quản lý địa bàn có dự án, công trình (qua công an các tỉnh, thành phố). Trường hợp dự án, công trình nằm trên 02 địa phưong khác nhau thì gửi văn bản thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu cho cả hai cơ quan Cảnh sát PCCC của 02 địa phương. Sau khi nhận được văn bản thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu, cơ quan Cảnh sát PCCC địa phương kiểm tra an toàn PCCC của dự án, công trình trong quá trình thi công và theo dõi, quản lý về PCCC theo quy định.

+ Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy gửi văn bản thẩm duyệt thiết kế thiết kế, nghiệm thu về PCCC dự án, công trình do Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu đến Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, đồng thời gửi đến Công an cấp huyện nơi công trình xây dựng để theo dõi, quản lý.

2. Về tiếp nhận hồ sơ thẩm duyệt thiết kế, Thông tư số 25 quy định rõ:

- Các đơn vị tự xây dựng mẫu Phiếu tiếp nhận hồ sơ thẩm duyệt, Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ thẩm duyệt, các mẫu phải bảo đảm đầy đủ các thông tin sau:

+ Phiếp tiếp nhận hồ sơ thẩm duyệt: Họ tên, số điện thoại ngưòi nộp hồ sơ tên dự án, công trình, địa điểm xây dựng, chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thành phần hồ sơ tiếp nhận, ngày hẹn trả kết quả.

+ Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ thẩm duyệt: Họ tên, số điện thoại người nộp hồ sơ, tên dự án, công trình, địa điểm xây dựng, chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thành phần hồ sơ nộp, thành phần hồ sơ còn thiếu.

Các trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện:

+ Dự án, công trình không thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP;

+ Dự án, công trình không thuộc thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC tiếp nhận hồ sơ;

+ Thông tin của dự án, công trình, thông tin Chủ đầu tư sai khác so với các văn bản pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Dự án, công trình thuộc diện phải chấp thuận địa điểm xây dựng mà chưa được cơ quan Cảnh sát PCCC chấp thuận địa điểm xây dựng theo quy định.

Việc xác định nhóm của dự án được căn cứ theo tổng mức đầu tư của dự án, công trình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, ngày 05/4/2017 của Chính phủ và pháp luật về đầu tư công.

Đối với các hồ sơ đề nghị thẩm duyệt điều chỉnh, hồ sơ chỉnh sửa theo các kiến nghị của cơ quan Cảnh sát PCCC không thay đổi các văn bản pháp lý kèm theo (dự toán tổng mức đầu tư, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, văn bản chấp thuận quy hoạch...) mà các văn bản này đã nộp tại lần thẩm duyệt trước thì chỉ yêu câu nộp bản photo để đối chiếu, không yêu cầu phải nộp bản gốc.

3. Về thực hiện thẩm duyệt thiết kế, Thông tư số 25 quy định:

Các đơn vị địa phương căn cứ vào thực tế tại đơn vị để xây dựng quy định về thời gian thực hiện các bước của quy trình trên cơ sở thời hạn thẩm duyệt về PCCC, bao gồm: thời gian nghiên cứu hồ sơ, dự thảo văn bản trình lãnh đạo của cán bộ được giao giải quyết hồ sơ; thời gian duyệt báo cáo, dự thảo các văn bản của lãnh đạo trực tiếp quản lý; thời gian duyệt, ký văn bản thẩm duyệt, văn bản trả lời của người có thẩm quyền quy định tại Điều 3 của Thông tư.

“Việc thu phí thẩm định phê duyệt thiết kế về PCCC thực hiện theo Thông tư số 258/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính và văn bản hướng dẫn số 4511/C66-P6, ngày 23/12/2016 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH. Văn bản thông báo nộp phí phải được ký, duyệt đồng thời với Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC vả trả cho người nộp hồ sơ trước khi trả kết quà thẩm duyệt về PCCC, không tính và thu phí khi hồ sơ thiết kế của dự án, công trình chưa được thẩm duyệt.

4. Về trả kết quả thẩm duyệt thiết kế về PCCC, Thông tư số 25 quy định: Cán bộ trả kết quả thẩm duyệt có trách nhiệm sao 01 bản chứng từ nộp phí và chuyển cho cán bộ giải quyết hồ sơ để lưu trong hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

5. Về tiếp nhận hồ sơ nghiệm thu, Thông tư số 25 nêu rõ:

- Các đơn vị tự xây dựng mẫu Phiếu tiếp nhận hồ sơ nghiệm thu, Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ nghiệm thu, các mẫu phải bảo đảm đầy đủ các thông tin sau:

+ Phiếp tiếp nhận hồ sơ nghiệm thu: Họ tên, số điện thoại người nộp hồ sơ, tên dự án, công trình, địa điểm xây dựng, chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thành phần hồ sơ tiếp nhận, ngày hẹn trả kế hoạch kiểm tra;

+ Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ nghiệm thu: Họ tên, số điện thoại người nộp hồ sơ, tên dự án, công trình, địa điểm xây dựng, chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thành phần hồ sơ nộp, thành phần hồ sơ còn thiếu.

- Các trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện:

+ Dự án, công trình đang đề nghị thẩm duyệt bổ sung, điều chỉnh nhưng chưa được cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt;

+ Thông tin của dự án, công trình, thông tin Chủ đầu tư sai khác so với hồ sơ đã được thẩm duyệt.

- Đối với bản vẽ thẩm duyệt, bản vẽ hoàn công có thể kiểm tra tại công trình, không yêu cầu phải nộp kèm theo văn bàn thông báo nghiệm thu.

- Đối với các dự án, công trình đã được kiểm tra nghiệm thu nhưng còn tồn tại mà chủ đầu tư đề nghị kiểm tra việc khắc phục, trường họp không thay đổi các văn bản pháp lý, hồ sơ kèm theo (văn bản thẩm duyệt, giấy chứng nhận kiểm định, các biên bản nghiệm thu, thử nghiệm...) mà các văn bản này đã nộp tại lần đề nghị nghiệm thu trước thì không yêu cầu nộp bổ sung, chỉ yêu cầu văn bản báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại của Chủ đầu tư.

6. Về thực hiện kiểm tra nghiệm thu, Thông tư số 25 quy định:

Văn bản thông báo kiểm tra nghiệm thu phải gửi cho cơ quan Cảnh sát PCCC quản lý địa bàn nơi có dự án, công trình để tham gia phối hợp:

+ Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy gửi văn bản thông báo kiểm tra nghiệm thu các dự án, công trình do Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế đến cơ quan Cảnh sát PCCC quản lý địa bàn có dự án, công trình (qua công an các tỉnh, thành phố);

+ Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại các địa phương có cơ quan Cảnh sát PCCC cấp huyện gửi văn bản thông báo kiểm tra nghiệm thu các dự án, công trình do Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế đến Công an cấp huyện nơi có dự án, công trình.

Trường hợp dự án, công trình có vi phạm cần phải xử lý vi phạm hành chính, có thể đề nghị chính quyền địa phương phối hợp để xử lý theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

- Biên bản kiểm tra nghiệm thu về PCCC thực hiện theo Mẫu số 03 quy định tại Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017. Nội dung biên bản kiểm tra phải phù hợp với nội dung đề nghị nghiệm thu của chủ đầu tư và nội dung đã được thẩm duyệt về PCCC. Biên bản kiểm tra nghiệm thu không thay thế cho văn bản nghiệm thu về PCCC.

Khi xét thấy cần thiết, Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy sẽ ủy quyền cho cơ quan Cảnh sát PCCC địa phương thực hiện kiểm tra nghiệm thu đối với dự án, công trình do Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế hoặc kiểm tra việc chủ đầu tư thực hiện các nội dung kiến nghị tại Biên bản kiểm tra nghiệm thu về PCCC. Cơ quan Cảnh sát PCCC địa phương có trách nhiệm tổ chức kiểm tra theo ủy quyền của Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và gửi kết quả kiểm tra về Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy để làm căn cứ xem xét việc cấp văn bản nghiệm thu về PCCC./.

Bích Ngọc

 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
  
Công an huyện Sơn Hà thông báo về việc truy tìm chủ sở hữu phương tiện xe mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính bị tạm giữ. File đính kèm: THONGBAOTRUYTIM.pdfTHONGBAOTRUYTIM.pdf

 

  
Để phục vụ công tác di dời, lắp đặt lại hệ thống Tổng đài điện thoại Công an tỉnh Quảng Ngãi đến địa điểm khác. Hệ thống tổng đài sẽ tạm ngưng hoạt động trong thời gian từ 15h00' ngày 20/12/2019 đến hết ngày 23/12/2019. File đính kèm: cv 5304.pdfcv 5304.pdf

 

   
Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2020​

 

  

Thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đang bị tạm giữ  tại Công an huyện Nghĩa Hành.File đính kèm: DS xe vi pham CA huyen Nghia Hanh.pdf

 

  

Thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đang bị tạm giữ tại Công an huyện Bình Sơn (Có danh sách đính kèm theo). DS xe vi pham CA huyen Binh Son.pdfDS xe vi pham CA huyen Binh Son.pdf

Xem thông tin chi tiết tại http://www.quangngai.gov.vn/vi/cat/pages/qnp-thongbaotruytimchuso-qnpnd-18424-qnpnc-49-qnpsite-1.html​

 

  
Công an thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ 100 (một trăm) chiếc xe mô tô, xe gắn máy vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.​ DS XE VI PHAM CATPQN 2018.pdf​

 


Bản quyền © 2012 thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Huỳnh Thanh Tuyền - Trưởng phòng Tham mưu, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại: 069.4306112
Địa chỉ: 174 Hùng Vương, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi.