Giới thiệu

Tin tức sự kiện

Hồ sơ ISO

Danh bạ

Các dân tộc thiểu số ở QN

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 727865
Đang online: 9
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  71%
Bình thường  43%
Xấu  29%
Đăng ngày: 14/07/2019
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc tại xã

Thực hiện Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 – 2020 (Nghị quyết 01), ngày 02/6/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND Quy định về hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 – 2020 (Quyết định 37). Để đánh giá hiệu quả của chính sách này vừa qua Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức giám sát tại 06 huyện miền núi và 20 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi của tỉnh; kết quả giám sát cho thấy việc triển khai chính này còn những tồn tại, hạn chế và đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách như sau:​


Những tồn tại, hạn chế:

Một số huyện, xã chưa kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết; công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và nội dung chính sách còn nhiều hạn chế, chưa gắn kết chặt chẽ với các cơ chế, chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững, chưa tạo được động lực cho hộ nghèo, hộ cận nghèo hưởng ứng, thi đua thoát nghèo để được hưởng chính sách; chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời việc rà soát, lập danh sách các đối tượng được thụ hưởng chính sách; việc rà soát, phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng và xây dựng dự toán kinh phí thực hiện chưa sát với nhu cầu thực tế.


Hiệu quả tác động của chính sách này đối với việc giảm nghèo bền vững tại một số huyện đạt thấp, số hộ thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo 02 năm liên tục chiếm tỷ lệ còn thấp (huyện Trà Bồng 02 năm 2016 – 2017 là 0,75% và 02 năm 2017 – 2018 là 1,12%; huyện Tây Trà 02 năm 2016 – 2017 là 1,06% và 02 năm 2017 – 2018 là 2,72% và huyện Ba Tơ 02 năm 2016 – 2017 là 1,98% so với tổng số hộ nghèo của 02 năm trước đó).


Một bộ phận hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa tích cực hưởng ứng thực hiện chính sách; nhiều trường hợp đủ điều kiện hưởng chính sách nhưng không làm đơn cam kết không tái nghèo, tái cận nghèo (huyện Sơn Tây có 338 hộ; xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng có 02 hộ không ký cam kết).

Chưa kịp thời thực hiện hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng theo quy định. Đến quý IV năm 2018, mới cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ cho các đối tượng đạt tiêu chí 02 năm 2016 – 2017, còn các đối tượng đạt tiêu chí 02 năm 2017 – 2018 đến nay vẫn chưa được phân bổ kinh phí để thực hiện chính sách. Một số xã không tổ chức Hội nghị biểu dương khen thưởng, không tổ chức tặng giấy khen cho các đối tượng hưởng chính sách hoặc tặng giấy khen chưa bảo đảm đủ tỷ lệ % theo quy định; không tặng tiền thưởng kèm giấy khen theo quy định.

A2_Ông Đỗ Văn Cườnfgfgdffgg, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu.jpg 
A3dfdfgfgf nrgrsdsdsdg.jpg 
Ông Đỗ Văn Cường Phó Trưởng ban Ban Dân tộc HĐND xã phát biểu

Đề xuất, kiến nghị:

Các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh; rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện có biện pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách trong thời gian đến. Kịp thời đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phân phổ kinh phí thực hiện chính sách đảm bảo đầy đủ, đúng đối tượng được hưởng chính sách năm 2016 – 2017 nhưng chưa được thụ hưởng và kinh phí thực hiện chính sách năm 2017 – 2018. Đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các xã để tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo của xã kết hợp thực hiện việc biểu dương, khen thưởng và tiền thưởng kèm theo giấy khen. Hằng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo UBND, HĐND tỉnh và nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết cho phù hợp với các quy định hiện hành của Chính phủ.


UBND các huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND xã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; phối hợp với Mặt trận, các Hội đoàn thể trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về giảm nghèo bền vững, về mục đích, ý nghĩa và nội dung chính sách; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, có biện pháp giúp đỡ thiết thực và động viên hộ nghèo, hộ cận nghèo hưởng ứng thi đua sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo; thực hiện lồng ghép và nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả gắn với động viên, phát huy tinh thần tự chủ của hộ nghèo, hộ cận nghèo trong việc hưởng ứng thực hiện các cơ chế chính sách giảm nghèo; kịp thời rà soát hộ thoát nghèo, cận nghèo, xác định đúng, đủ số hộ thuộc đối tượng hưởng chính sách và kịp thời tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giảm nghèo gắn với tổ chức biểu dương, khen thưởng hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo nhằm tạo tinh thần phấn khởi, tự hào trong Nhân dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

A4_Phó Chủ tịch UBND xãgggfg nghĩa Thọ phát biểu.jpg 
Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa báo cáo với Đoàn giám sát.

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND là Nghị quyết ban hành chính sách riêng của tỉnh Quảng Ngãi quy định: Hộ thoát nghèo được hỗ trợ 10 triệu đồng; trẻ em trong hộ đang học mẫu giáo, học phổ thông được hỗ trợ 2 năm học với mức 100.000 đồng/tháng, 9 tháng/năm học; hộ thoát cận nghèo được hỗ trợ một lần 5 triệu đồng; thôn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) được thưởng một lần 200 triệu đồng; xã thoát khỏi tình trạng ĐBKK được thưởng một lần 01 tỷ đồng và huyện thoát nghèo được thưởng một lần 10 tỷ đồng. Đây là Nghị quyết được sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh, góp phần đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ngày càng hiệu quả hơn vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

                                                                                    Hoài Châu


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2014 thuộc Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Đức Chánh - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
Di động: 0913.470.148 - Địa chỉ: 64 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi