Giới thiệu

Tin tức sự kiện

Hồ sơ ISO

Danh bạ

Các dân tộc thiểu số ở QN

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 706165
Đang online: 3
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  71%
Bình thường  43%
Xấu  29%
Đăng ngày: 18/11/2019
Quang cảnh buổi họp Chi bộ

Sáng nay 18/11/2019, tại phòng họp Ban Dân tộc tỉnh đã diễn ra cuộc họp Chi bộ chuyên đề quý IV/2019 với chủ đề: “Xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong Nhân dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi”. Dự sinh hoạt chuyên đề có 15/16 Đảng viên dự họp.​


Ngay từ đầu năm 2019, căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh đã họp toàn thể Chi bộ để quán triệt các văn bản Hướng dẫn; xây dựng Kế hoạch xác định chủ đề sinh hoạt gắn với chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao; phân công cụ thể Đảng viên chịu trách nhiệm chính chuẩn bị nội dung báo cáo trước Chi bộ và quy định thời gian sinh hoạt để Đảng viên chủ động chuẩn bị nội dung và bố trí thời gian tham gia sinh hoạt Chi bộ.

Sinh hoạt Chi bộ chuyên đề quý IV/2019 với chủ đề: “Xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong Nhân dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi” và Chi bộ đã thống nhất phân công đồng chí Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh chủ trì chuẩn bị nội dung báo cáo trước Chi bộ để Chi bộ làm cơ sở tập trung tham gia thảo luận. Báo cáo đề dẫn chủ đề đã tập trung vào các nội dung sau:

Tổng quan

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc cùng sinh sống. Vì vậy, vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc có ý nghĩa chiến lược xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo để đoàn kết các dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chỉ rõ: “Đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển, tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số”. 

Phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc trong điều kiện mới

Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta là một hệ thống các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội giữa các dân tộc, trong đó đặc biệt quan tâm đến đồng bào các dân tộc thiểu số có trình độ phát triển kinh tế - xã hội thấp.

Đảng ta luôn quan tâm phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng và thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: “Đảm bảo tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân, mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, được Nhân dân tham gia ý kiến. Bảo đảm để Nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của Nhân dân, từ nêu sáng kiến, tham gia thảo luận, tranh luận đến giám sát quá trình thực hiện”.

Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong đó có chính sách về dân tộc

Khi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã ban hành thì các cấp, các ngành, Hội đòan thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện; thông qua nhiều hình thức như: tập huấn, đối thoại, giao lưu gặp gỡ, khảo sát, tọa đàn, tổ chức các phong trào, các cuộc vận động, tổ chức ngày hội đại đoàn kết, biên soạn tài liệu hỏi đáp; thông qua các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin... để giải thích cho người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước là vì lợi ích của Nhân dân, làm cho Nhân dân  hiểu đó cũng chính là nhiệm vụ của họ để họ phải hăng hái tham gia thực hiện. Các cấp, các ngành, Hội đòan thể, Mặt trận Tổ quốc phân công theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích người dân thực hiện, lựa chọn hình thức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng... kịp thời hoặc đề xuất với Đảng, Nhà nước khen thưởng, động viên, khuyến khích Nhân dân, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số.

Phát huy vai trò của Nhân dân thông qua công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm, khuyết điểm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến và những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân phản ánh, kiến nghị với cơ quan Đảng, Nhà nước

Việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước là một trong những chức năng, nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thu thập, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân phản ánh về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật chung về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trên từng lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị ở các cấp từ Trung ương đến cơ sở; về năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; đạo đức, tác phong, lối sống của cán bộ, đảng viên… Thông qua nhiều hình thức, như: tổ chức hội nghị góp ý kiến; gửi văn bản dự thảo để lấy ý kiến góp ý, ý kiến góp ý trực tiếp của tổ chức, cá nhân trong các tầng lớp Nhân dân, dư luận xã hội.

Những hạn chế

Nhận thức về công tác giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò của Nhân dân của cấp ủy, chính quyền và xã hội đôi khi chưa thống nhất, chưa đúng bản chất của hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Trong hầu hết các văn bản pháp luật hiện hành, tuy đã được quy định cụ thể về nguyên tắc, hình thức giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, quyền và trách nhiệm chủ thể giám sát và chủ thể chịu sự giám sát, song chưa có quy định cụ thể, ràng buộc trách nhiệm hoặc hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân không thực hiện theo đúng quy định. Thực tế không phải tất cả các chủ trương, chính sách ban hành đều được tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân, còn tình trạng lấy ý kiến mang tính hình thức... do đó, đã hạn chế sự tham gia của Nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Trách nhiệm của cán bộ, công chức, Đảng viên Ban Dân tộc tỉnh đối với việc xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong Nhân dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi

Quán triệt đường lối nhất quán của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân. Tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình chính sách dân tộc ngày càng có hiệu quả. Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện chính sách dân tộc. Tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền về các chính sách dân tộc. Sơ kết, tổng kết chính sách dân tộc.

Kết luận: Từ Lý luận và thực tiễn cho thấy đường lối chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ta về đại đoàn kết dân tộc, về chính sách dân tộc là nhất quán với phương châm “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”.

2A2_Chủ trì Bdfdfdáo cáo Đề dẫn chủ đề.jpg 
Bí thư Chi bộ báo cáo đề dẫn chủ đề

Hội nghị Chi bộ chuyên đề đã kết thúc trong bầu không khí đoàn kết, tràn đầy niềm tin với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2019 và chuẩn bị cho kế hoạch năm 2020./.

                                                                     Văn Yên


 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​Đề cương và phụ lục báo cáo năm 2019: CV gui huyen.docxCV gui huyen.docx 

 

   

Rà soát, xác định thôn ĐBKK mới sáp nhập​

ra soat xa thon DBKK(y).docxra soat xa thon DBKK(y).docx

 

   

​Kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành Chương trình 135 ​Ket qua ra soat xa thon hoan thanh 135.rarKet qua ra soat xa thon hoan thanh 135.rar

 

   

​Phiếu yêu cầu cung cấp số liệu cho Kiểm toán​ Phu bieu - yeu cau cung cap so lieu Kiem toan.xlsPhu bieu - yeu cau cung cap so lieu Kiem toan.xls

 

 

   

Mẫu biểu báo cáo thống kê công tác dân tộc:PL kem CV.docxPL kem CV.docx

 


Bản quyền © 2014 thuộc Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Đức Chánh - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
Di động: 0913.470.148 - Địa chỉ: 64 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi