Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3822809 – Fax  3825350

E-mail: thanhpho@quangngai.gov.vn​

A. Lãnh đạo Văn phòng:

1. Chánh Văn phòng: Phạm Xuân Sinh
- Số điện thoại: 0935240005
2. Phó Văn phòng: Bùi Đức Thuận
- Số điện thoại: 0905.660.027
- Email: thuanvpubtpqng@gmail.com
3. Phó Văn phòng: Võ Minh Chính
- Số điện thoại: 0935.246.567
- Email: minhchanh379@gmail.com
4. Phó Văn phòng: Nguyễn Thị Minh Trang
- Số điện thoại: 0919.336.831
- Email: mtrangtpqn@gmail.com
5. Phó Văn phòng: Đặng Thị Kim Liên
- Số điện thoại: 0968076065
B. Chức năng, nhiệm vụ:
Thực hiện theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND thành phố về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Văn phòng HĐND&UBND thành phố.