SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY

UBND PHƯỜNG:

TT

Họ tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Mai Thị Cẩm Hồng

Chủ tịch UBND Phường

 

2

Trần Phú Minh

Phó Chủ tịch UBND phường