Chức năng nhiệm vụ: theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục; thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

* Danh sách cán bộ, công chức:

1. Bà: Phạm Thị Phương Nhung – Trưởng Phòng

- Điện thoại: 0905.341.144

- Email: nhungptp@quangngaicity.gov.vn

2. Ông: Nguyễn Văn Tú – Phó Trưởng phòng.

- Điện thoại: 0945. 563.736

- Email: tunv@quangngaicity.gov.vn