* Về chức năng, nhiệm vụ của phòng:

Thực hiện theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày06/6/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Phòng Tư Pháp thành phố Quảng Ngãi và Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ một phần nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Phòng Tư Pháp thành phố Quảng Ngãi  03.pdf03.pdf   ,  02.pdf02.pdf

​* Về danh sách lãnh đạo:
1.  Đặng Thị Thanh Tịnh  - Trưởng phòng
     Số điện thoại:  0985746258
2.  Nguyễn Thành Duyên - Phó trưởng phòng   
     Số điện thoại:   0905829997