A. Lãnh đạo phòng:

1. Trưởng phòng: Nguyễn Văn Nguyên

- Số điện thoại: 0905.759.239

- Email: nguyenqldtqn68@gmail.com

2. Phó phòng: Hoàng Ngô Khánh Phúc

- Số điện thoại: 0905.283.986

3. Phó phòng: Bùi Thanh Minh

- Số điện thoại: 0903.180.367

B. Chức năng nhiệm vụ phòng:

Thực hiện theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức biên chế của Phòng Quản lý đô thị thành phố.

13.pdf13.pdf