* Về chức năng, nhiệm vụ của phòng:

Thực hiện theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 31/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Phòng Nội vụ thành phố Quảng Ngãi  17.pdf17.pdf

* Về danh sách lãnh đạo phòng:

1. Ông Võ Thành Vĩnh - Trưởng phòng

- Số điện thoại:     0914026852

2. Bà Tạ Thị Thanh Bình - Phó Trưởng phòng

- Số điện thoại:     0905529944

3. Bà Lê Thị Thu Hương - Phó Trưởng phòng

- Số điện thoại:     0984812439