​1. Chức năng nhiệm vụ; danh sách cán bộ, công chức và nhân viên hợp đồng của cơ quan:

1.1. Chức năng, nhiệm vụ:

- Tham mưu UBND thành phố trong các lĩnh vực: Lao động, việc làm, dạy nghề, tiền lương, tiền công, BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, giảm nghèo, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới.

- Chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

1.2. Danh sách lãnh đạo phòng:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

 

1

Phạm Phới

Trưởng phòng

 

2

Nguyễn Thị Phương Thảo

Phó trưởng phòng

 

3

Nguyễn Thị Tâm

Phó trưởng phòng