Về chức năng, nhiệm vụ của phòng:

Thực hiện theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức biên chế của Phòng Quản lý đô thị thành phốUBND TP QD 16 V-V BAN HANH QUY CHUC NANG NHIEM VU  QUYEN HAN CUA PGD THANH PHO 2016(1).PDFUBND TP QD 16 V-V BAN HANH QUY CHUC NANG NHIEM VU QUYEN HAN CUA PGD THANH PHO 2016(1).PDF