BÍ THƯ THÀNH UỶ KHOÁ XV, NHIỆM KỲ 2015-2020
Đặng Văn Minh

CÁC PHÓ BÍ THƯ THÀNH UỶ KHOÁ XV
Nguyễn Tiến Dũng ​​

Phạm Tấn Hoàng
 
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Chủ tịch
Nguyễn Tiến Dũng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Lâm
Phó Chủ tịch
Nguyễn Hà Hải
 
LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN
Chủ tịch
Phạm Tấn Hoàng
Phó Chủ tịch
Võ Quang
Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Anh
Phó Chủ tịch
Trần Phước Hải
 
THƯỜNG TRỰC UBMTTQ VIỆT NAM
Chủ tịch
 Võ Thị Xuân Thủy
Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Thanh
Phó Chủ tịch
Đoàn Hùng Cường
 
DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHOÁ XV
1. Đặng Văn Minh
9. Phạm Tấn Son
2. Nguyễn Tiến Dũng
10. Đào Kim Kinh
3. Phạm Tấn Hoàng
11. Nguyễn Lâm​
4. Trần Phước Hải
12. Võ Thị Xuân Thuỷ
5. Nguyễn Anh Tuấn
 
6. Nguyễn Thanh Trà

7. Võ Thị Xuân Thủy

8. Võ Thành Vĩnh
 


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHOÁ XV
1. Đặng Văn Minh
20. Phạm Xuân Sinh

2. Nguyễn Tiến Dũng
21. Lê Hồng Nông​

3. Phạm Tấn Hoàng
22. Lê Trung Nghĩa

4. Trần Phước Hải
23. Lê Thanh Tùng​

5. Nguyễn Anh Tuấn
24. Trương Thanh Bình

6. Nguyễn Thanh Trà
25. Trần Thanh Hùng

7. Nguyễn Vỹ​
26. Bùi Văn Hậu
 
8. Phạm Tấn Son
27. Lê Minh Hưng
 
9. Võ Thành Vĩnh
28. Trần Quang Minh
 
10. Võ Thị Xuân Thuỷ
29. Nguyễn Hải Nam
 
11. Nguyễn Văn Anh
30. Trương Thanh Thảo
 
12. Nguyễn Lâm
31. Đỗ Minh​
 
13. Đào Kim Kinh
32. Nguyễn Thị Thu Minh
 
14. Võ Quang
33. Đoàn Hùng Phương​
 
15. Phan Khánh Lâm
34. Nguyễn Văn Nguyên
 
16.  Đỗ Tâm Hiển
35. Trần Thanh Tuấn
 
17. Đặng Quang Bình​
36. Nguyễn Hà Hải
 
18. Lê Thị Bích Thu
37. Bùi Phú Huy
 
19. Lê Thị Hồng Trinh