Báo cáo Tình hình thực hiện KH phát triển KT-XH 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019


Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tháng 8 và một số nhiệm vụ chủ yếu trong tháng 9 năm 2019


Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019


Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tháng 7 và một số nhiệm vụ chủ yếu trong tháng 8 năm 2019


Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 4 và chương trình công tác chủ yếu trong tháng 5 năm 2019


Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện KH phát triển kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2018


Báo cáo tình hình thực hiện KH phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và chương trình công tác chủ yếu trong tháng 8/2018


Báo cáo tình hình thực hiện KH phát triển kinh tế- xã hội tháng 4 và chương trình công tác chủ yếu trong tháng 5/2018


Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018


Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2016 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017  


Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2015 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2016 

 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2014 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015 


Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2013 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2014 ​​


Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2012 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2013


Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2011 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2012

 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2010 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2011

 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2009 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2010

 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2008 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2009

 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2007 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2008

 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2006 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2007