BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  

 

TRƯỞNG BAN

Bà: Đặng Thị Kim Liên – Phó Chánh Văn phòng thành phố

THƯ KÝ

Ông: Nguyễn Tấn Quang – Chuyên viên Văn phòng thành phố

CÁC THÀNH VIÊN

 

Mời bà: Nguyễn Thị Thu Thủy -  Phó Giám đốc Trung tâm

Truyền thông - Văn hóa - Thể thao

 

Mời bà: Hồ Thị Xuân - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy

 

Ông: Nguyễn Văn Tú – Phó phòng Văn hoá và Thông tin

 

Ông: Nguyễn Hoài Vũ - Viên chức Văn phòng thành phố


Ông Phạm Trung Tiến - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy


Ông Trần Thường - Chuyên viên Văn phòng thành phố

 

      (Theo QĐ số 5058/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND thành phố Quảng Ngãi)​