BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  

 

TRƯỞNG BAN

Ông: Võ Minh Chính – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND

THƯ KÝ

Ông: Nguyễn Đức Thảo – Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND

CÁC THÀNH VIÊN

 

Mời ông: Lê Trung Nghĩa – Phó Ban Tuyên giáo Thành uỷ

 

Mời ông: Phạm Xuân Sinh – Chánh Văn phòng Thành uỷ

 

Ông: Nguyễn Văn Tú – Phó phòng Văn hoá và Thông tin

 

Ông: Trần Ngọc Chiến – Trưởng Đài Truyền thanh

 

 

       (Theo Quyết định 2980/QĐ-UBND ngà​y 13/6/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi​)