​I. Thông tin chung:

​1. Tên đơn vị: Ban Quản lý Cụm Công nghiệp – Làng nghề thành phố

2. Địa chỉ: 66A Phan Đình Phùng, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

3. Số điện thoại: 0255.3718085

II. Chức năng và nhiệm vụ (Theo Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của Chủ tịch UBND thành phố):

1. Chức năng:

- Giúp UBND thành phố Quảng Ngãi thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

- Làm chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, làng nghề và các dự án trong phạm vi lĩnh vực quản lý được giao theo văn bản ủy quyền của UBND thành phố Quảng Ngãi và quy định của pháp luật.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, làng nghề.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư công trình hạ tầng chung trong các cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, làng nghề trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án vào cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, làng nghề;

- Ký kết hợp đồng lập phương án đền bù, giải phóng mặt bằng để xây dựng cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, làng nghề trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện Bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt theo quy định pháp luật;

- Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ xin thuê đất, hồ sơ xin cấp phép xây dựng, tổng hợp trình UBND thành phố hoặc cấp có thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, làng nghề; giám sát các nhà đầu tư thực hiện xây lắp các công trình theo đúng quy hoạch chi tiết đã được cấp thẩm quyền phê duyệt;

- Thu các khoản phí đóng góp xây dựng hạ tầng của các nhà đầu tư; triển khai, tổ chức thực hiện, quản lý việc xây dựng hạ tầng chung trong cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, làng nghề theo đúng chủ trương đầu tư và tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng;

- Thu, quản lý, sử dụng các khoản lệ phí để phục vụ cho việc quản lý, khai thác bảo trì, các công trình hạ tầng; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, làng nghề có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật;

- Phối hợp các cơ quan chức năng chuyên môn của thành phố và chính quyền địa phương trong việc quản lý lao động, an toàn lao động, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, việc chấp hành các chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Quản lý hoạt động chung của các doanh nghiệp và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình đầu tư xây dựng và vận hành cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, làng nghề;

- Tham mưu trình UBND thành phố Quảng Ngãi ban hành Điều lệ Quản lý quy hoạch cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, làng nghề theo điều lệ mẫu;

- Thực hiện một số nhiệm vụ về phát triển cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, làng nghề tiểu thủ công nghiệp và các nhiệm vụ khác do UBND thành phố Quảng Ngãi giao.

- Tổ chức thực hiện các công tác: Tuyên truyền, quảng cáo, quảng bá để thu hút nhà đầu tư vào cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, làng nghề;

- Quản lý viên chức, người lao động, tài sản, nguồn vốn của cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, làng nghề theo đúng quy định của Nhà nước.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ và đột xuất cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Nhà nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

- Được tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động; hợp đồng đào tạo, bồi duỡng lao động; lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng cho người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động, các quy định khác của Pháp luật và theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, viên chức, lao động của cấp có thẩm quyền. 

III. Danh sách cán bộ, công chức

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Số điện thoại

1

Lê Đình Cảnh

Phó trưởng ban

Quản lý chung

0977.896.977

2

Đinh Công Hoàng

Phó trưởng ban

Quản lý doanh nghiệp; Quản lý môi trường

0976.901.234