Văn bản pháp quy    -
Từ khóa:
Phân loại: Lĩnh vực:
Cơ quan: Năm ban hành:
Tình trạng:Hiển thị:
Tổng số: 35 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 93/2017/NQ-HĐND 27/10/2017 V/v phân chia tỷ lệ cơ cấu nguồn vốn thực hiện đầu tư xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố
2 4908/QĐ-UBND 16/08/2017 V/v ban hành Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi
3 55/2017/NQ-HĐND 18/07/2017 Về nhiệm vụ phát triển KT-XH 06 tháng cuối năm 2017
4 56/2017/NQ-HĐND 18/07/2017 Về kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững thành phố, giai đoạn 2016-2020
5 57/NQ-HĐND 18/07/2017 Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2016
6 58/NQ-HĐND 18/07/2017 Về việc điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2017
7 59/NQ-HĐND 18/07/2017 Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021
8 01/2007/QĐ-UBND 09/05/2017 Phân cấp quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cho UBND các xã, phường
9 23/NQ-HĐND 04/05/2017 Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 29/12/2011 của HĐND thành phố Quảng Ngãi khóa X
10 22/NQ-HĐND 04/05/2017 Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021
11 21/NQ-HĐND 04/05/2017 Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021
12 20/2017/NQ-HĐND 04/05/2017 Về Đề án xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, thể thao của thành phố và các xã, phường, thôn, tổ dân phố giai đoạn 2016-2020
13 19/2017/NQ-HĐND 04/05/2017 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
14 18/2017/NQ-HĐND 04/05/2017 Về Đề án phát triển giáo dục thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025
15 17/2017/NQ-HĐND 04/05/2017 Về Chương trình việc làm thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020
16 16/2017/NQ-HĐND 04/05/2017 Về Báo cáo "Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025"
17 181/2016/NQ-HĐND 23/12/2016 Về Đề án xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị thành phố, giai đoạn 2016-2020
18 180/2016/NQ-HĐND 23/12/2016 Về Đề án chỉnh trang, nâng cấp đường giao thông, hẻm phố thành phố, giai đoạn 2016-2020
19 177/2016/NQ-HĐND 23/12/2016 Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017
20 175/2016/NQ-HĐND 23/12/2016 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
21 15//2016/QĐ-UBND 29/11/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố
22 16/2016/QĐ-UBND 29/11/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố
23 14/2016/QĐ-UBND 10/11/2016 Ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021
24 11/2016/QĐ-UBND 31/10/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố
25 12/2016/QĐ-UBND 31/10/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
26 10/2016/QĐ-UBND 31/10/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Phòng Kinh tế thành phố
27 7471/QĐ-UBND 31/10/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố
28 125/2016/NQ-HĐND 29/07/2016 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020
29 128/2016/NQ-HĐND 29/07/2016 V/v thông qua Đề án phát triển TM-DV và du lịch trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016-2020
30 129/2016/NQ-HĐND 29/07/2016 V/v thông qua Đề án xây dựng nếp sống văn minh và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016-2020
31 130/2016/NQ-HĐND 29/07/2016 V/v thông qua Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố, giai đoạn 2016-2020
32 01//2016/QĐ-UBND 11/03/2016 Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội QL TTĐT thành phố
33 01/2015/QĐ-UBND 23/10/2015 Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng
34 3573/QĐ-UBND 08/09/2014 Quy định về thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố
35 04/2014/QĐ-UBND 09/06/2014 Quy chế quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi