VĂN BẢN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Phân loại
Kỳ họp
Từ khóa
Tổng số: 10 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 135/NQ-HĐND 19/12/2019 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội, hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021
2 134/NQ-HĐND 19/12/2019 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND thành phố Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3 133/NQ-HĐND 19/12/2019 Nghị quyết miễn nhiệm Uỷ viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021
4 136/NQ-HĐND 19/12/2019 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung, phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2019(đợt 2)
5 137/2019/NQ-HĐND 19/12/2019 Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố
6 138/NQ-HĐND 19/12/2019 Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
7 139/2019/NQ-HĐND 19/12/2019 Nghị quyết về việc bổ sung , điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Quảng Ngãi để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố
8 140/2019/NQ-HĐND 19/12/2019 Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố
9 141/NQ-HĐND 19/12/2019 Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố
10 142/2019/NQ-HĐND 19/12/2019 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020