VĂN BẢN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Phân loại
Kỳ họp
Từ khóa
Tổng số: 12 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 246/TTr-UBND 15/12/2018 Tờ trình phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố
2 247/TTr-UBND 15/12/2018 Tờ trình thông qua danh mục dự án bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
3 668/BC-UBND 15/12/2018 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018 và xây dựng dự toán NSNN năm 2019
4 669/BC-UBND 15/12/2018 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 và nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019
5 248/TTr-UBND 15/12/2018 Tờ trình đề nghị xem xét thông qua Phương án phân bổ, giao dự toán ngân sách địa phương năm 2019
6 245/TTr-UBND 12/12/2018 Tờ trình điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện đầu tư các dự án BTXM tuyến đường thôn, hẻm phố: Thoát nước tình thế và Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn thành phố
7 244/TTr-UBND 11/12/2018 Tờ trình đề nghị thông qua các chỉ tiêu sử dụng đất trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Quảng Ngãi
8 826/GM-HĐND 11/12/2018 Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 9 - HĐND TP
9 826/GM-HĐND 11/12/2018 Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 9 - HĐND TP
10 203/TB-MTTQ-BTT 07/12/2018 Thông báo Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018
11 641/BC-UBND 06/12/2018 Báo cáo phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
12 644/BC-UBND 06/12/2018 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019