VĂN BẢN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Phân loại
Kỳ họp
Từ khóa
Tổng số: 152 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 135/NQ-HĐND 19/12/2019 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội, hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021
2 134/NQ-HĐND 19/12/2019 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND thành phố Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3 133/NQ-HĐND 19/12/2019 Nghị quyết miễn nhiệm Uỷ viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021
4 136/NQ-HĐND 19/12/2019 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung, phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2019(đợt 2)
5 137/2019/NQ-HĐND 19/12/2019 Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố
6 138/NQ-HĐND 19/12/2019 Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
7 139/2019/NQ-HĐND 19/12/2019 Nghị quyết về việc bổ sung , điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Quảng Ngãi để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố
8 140/2019/NQ-HĐND 19/12/2019 Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố
9 141/NQ-HĐND 19/12/2019 Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố
10 142/2019/NQ-HĐND 19/12/2019 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020
11 481/BC-UBND 16/12/2019 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2019 và xây dựng dự toán NSNN năm 2020
12 211/TTr-UBND 16/12/2019 Tờ trình điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 (đợt 2)
13 208/TTr-UBND 16/12/2019 Tờ trình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố
14 210/TTr-UBND 16/12/2019 Tờ trình đề nghị xem xét thông qua Phương án phân bổ, giao dự toán ngân sách địa phương năm 2020
15 482/Bc-UBND 16/12/2019 Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố
Trang 1/11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>