Đăng ngày: 24/01/2018
Năm 2017, Cảnh sát PCCC tỉnh xác định công tác tuyên truyền, phát động và xây dựng phong trào Toàn dân PCCC trên địa bàn tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh.​

Nhận thức được vai trò vô cùng to lớn của nhân dân, lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh luôn xác định nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào Toàn dân phòng cháy, chữa cháy sẽ quyết định sự thành công trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh lực lượng PCCC chuyên nghiệp, chúng ta đã xây dựng được lực lượng PCCC trong quần chúng. Các đơn vị, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động PCCC như huấn luyện nghiệp vụ PCCC, tổ chức hội thao kỹ thuật PCCC và tuyên truyền công tác PCCC trong nhân dân. Các hoạt động đó đã thu hút hàng trăm lượt người thuộc tất cả các tầng lớp, lứa tuổi tham gia, bước đầu tạo được phong trào quần chúng tham gia PCCC. Chính vì vậy, nhiều vụ cháy đã được phát hiện sớm và xử lý nhanh, giảm được thiệt hại về người và tài sản.

PS1.jpg
Phòng Cảnh sát PCCC số 1 tuyên truyền công tác PCCC

PS2.jpg

Lực lượng dân phòng huyện Bình Sơn tham gia Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH năm 2017

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về PCCC, từ khi thành lập đến nay, Cảnh sát PCCC tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo PCCC tỉnh ba​n hành nhiều văn bản lãnh, chỉ đạo công tác PCCC và CNCH. Đồng thời, quán triệt triển khai tới các tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh, từng bước nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về PCCC và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào quần chúng tham gia PCCC phát triển cả về chất và lượng. Đến nay, Cảnh sát PCCC tỉnh đã chủ động ký quy chế phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC với các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn về công tác đảm bảo an toàn và tuyên truyền PCCC.

Công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào Toàn dân PCCC được triển khai tích cực và đồng bộ. Trong năm 2017, Cảnh sát PCCC tỉnh chủ động phối hợp với Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh xây dựng 14 chuyên mục truyền hình, 14 chuyên mục phát thanh “An toàn PCCC”, 30 chuyên trang, đăng 734 bài, tin, 1.489 ảnh và 47 video trên Trang thông tin điện tử Cảnh sát PCCC tỉnh về công tác PCCC và CNCH. Nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về PCCC; khuyến cáo các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC; hướng dẫn kỹ năng xử lý và thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra; phản ánh hoạt động của hệ thống chính trị, doanh nghiệp, các cơ sở và toàn dân trong PCCC; kịp thời phát hiện, biểu dương những mô hình, điển hình tiên tiến, đồng thời công khai phê phán những vi phạm an toàn PCCC. Bên cạnh đó, Cảnh sát PCCC tỉnh in, cấp phát 1.079 bài khuyến cáo đảm bảo an toàn PCCC phát cho các hộ tiểu thương tại các chợ trên địa bàn tỉnh; tổ chức Hội nghị triển khai mô hình “Chợ kiểu mẫu an toàn về PCCC” tại chợ huyện Đức Phổ; vận động được 108 cơ sở mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

PS3.jpg
Phòng Cảnh sát PCCC số 3 tuyên truyền công tác PCCC

Cảnh sát PCCC tỉnh chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án “Xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020”; đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm Thông tư số 66/2014/TT-BCA và Thông tư số 56/2014/TT-BCA của Bộ Công an quy định việc thành lập và trang bị phương tiện cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành. Đến nay đã đề nghị các cơ sở củng cố, thành lập được 2.123 đội PCCC cơ sở với 13.696 đội viên; đề nghị thành lập, kiện toàn 599 đội dân phòng với 7.282 đội viên; xây dựng 17 đội PCCC chuyên ngành với 153 đội viên. Đã có 4.883 đội viên PCCC cơ sở, chuyên ngành và dân phòng được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH; 57 đội dân phòng, 690 đội viên được trang bị phương tiện PCCC. Đây là lực lượng nòng cốt trong phong trào Toàn dân PCCC ở khu dân cư và các đơn vị, cơ sở. Lực lượng này kịp thời phát hiện và dập tắt tại chỗ nhiều vụ cháy ngay từ khi mới phát sinh, ngăn chặn không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

todan11.jpg
Tổ dân phố an toàn phòng cháy và chữa cháy tại Tổ dân phố 5, phường Nguyễn Nghiêm

Trong xây dựng phong trào Toàn dân PCCC, nhiều địa phương, cơ quan, doanh nghiệp có cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả. Tiêu biểu có 12 mô hình an toàn PCCC, cụ thể: Tổ dân phố 1, thị trấn Châu Ổ; Tổ dân phố 17, phường Trần Phú; thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương; thôn Định Tân, xã Bình Châu; Cụm Công nghiệp Phổ Phong; Cụm Công nghiệp Sa Huỳnh; Cụm Công nghiệp Thạch Trụ;; Cụm Công nghiệp La Hà; Khu Công nghiệp Quảng Phú và Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh và 55 điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân PCCC… Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân PCCC được các cấp khen thưởng, biểu dương.

Tuy nhiên, công tác xây dựng phong trào Toàn dân PCCC vẫn còn nhiều bất cập, khó khăn, hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương. Một số người đứng đầu các đơn vị, cơ sở, chính quyền địa phương chưa nhận thức hết trách nhiệm trong công tác PCCC. Ý thức, kiến thức PCCC của một số bộ phận, công nhân viên, người lao động và người dân chưa cao, còn chủ quan, bất cẩn trong công tác PCCC nên khi có sự cố cháy, nổ xảy ra lúng túng trong thoát nạn, chữa cháy và báo tin cháy. Hoạt động của đội PCCC cơ sở, đội dân phòng tại một số cơ quan, doanh nghiệp và nhiều xã, phường, thị trấn còn mang tính hình thức. Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến PCCC còn chậm, hình thức, hiệu quả chưa thực sự cao. Đặc biệt, việc đầu tư trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC tại cơ sở, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC chuyên ngành chưa đáp ứng được yêu cầu PCCC tại chỗ.

Trong thời gian tiếp theo, việc xây dựng phong trào Toàn dân PCCC hướng tới mục tiêu: Mọi hoạt động PCCC trước hết phải được thực hiện bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, kiềm chế các vụ cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Để đạt được mục tiêu đó cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng thời làm tốt công tác tham mưu để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp về công tác xây dựng phong trào Toàn dân PCCC. Lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh chủ động phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu, rộng pháp luật và kiến thức về PCCC; chú trọng xây dựng lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở làm nòng cốt cho phong trào; tiếp tục chỉ đạo xây dựng, nhân rộng và nâng cao hiệu  quả hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến trong PCCC theo hướng xã hội hoá ngày càng cao, với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an toàn PCCC từ cơ sở… Từ đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào Toàn dân PCCC./.Hải Lý​

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm