Dịch vụ hành chính
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
Tổng số: 13 thủ tục.
STT Thủ tục Lĩnh vực CQ thực hiện
1 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Cứu hộ, cứu nạn Cảnh sát PCCC tỉnh
2 Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy Cảnh sát PCCC tỉnh
3 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy Cảnh sát PCCC tỉnh
4 CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Phòng cháy, chữa cháy Cảnh sát PCCC tỉnh
5 ĐỔI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Phòng cháy, chữa cháy Cảnh sát PCCC tỉnh
6 CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Phòng cháy, chữa cháy Cảnh sát PCCC tỉnh
7 CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN CHẤT, HÀNG NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ Phòng cháy, chữa cháy Cảnh sát PCCC tỉnh
8 ​THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH QUY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC IV BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2014/NĐ-CP NGÀY 31/7/2014 CỦA CHÍNH PHỦ Phòng cháy, chữa cháy Cảnh sát PCCC tỉnh
9 NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Phòng cháy, chữa cháy Cảnh sát PCCC tỉnh
10 ​CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Phòng cháy, chữa cháy Cảnh sát PCCC tỉnh
11 ​ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Phòng cháy, chữa cháy Cảnh sát PCCC tỉnh
12 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY Phòng cháy, chữa cháy Cảnh sát PCCC tỉnh
13 Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy Cảnh sát PCCC tỉnh