Đăng ngày: 11/04/2017
Gần 1 năm qua, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Tỉnh ủy  và các địa phương triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, trách nhiệm cao, trong đó tổ chức được nhiều việc làm sáng tạo...
 
Cấp ủy các địa phương, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Thông qua quán triệt học tập, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã nhận thức đúng, đủ mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản, ý nghĩa, sự cần thiết của việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong tình hình mới. Đây là một nội dung trọng yếu, thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng chính trị và thể hiện được tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Bác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch thực hiện về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của tỉnh trong tình hình mới. Trong đó chỉ rõ các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, thực hiện nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm hiệu quả, làm từ trên xuống, từ cấp ủy, tổ chức đảng ra toàn đảng bộ, đơn vị. Cấp trên làm trước để nêu gương cho cấp dưới và quần chúng noi theo, xây dựng chuẩn mực đạo đức, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; lựa chọn những vấn đề còn hạn chế để tập trung giải quyết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tập thể đối với cá nhân, của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong từng cơ quan, đơn vị.

Bí thư Huyện ủy Tây Trà Phạm Xuân Vinh, cho biết: Nội dung được Ban Thường vụ lựa chọn và xác định phải tạo chuyển biến là công tác xóa đói giảm nghèo. Đối với Tây Trà, lâu nay cứ loay hoay với trồng cây gì, nuôi con gì thì giờ đã xác định được cây trồng vừa có tính cấp bách, nhưng cũng mang tính chiến lược lâu dài. Đó là xác định những cây trồng ngắn ngày, trung ngày và dài ngày. Bên cạnh đó, cùng với kế hoạch giảm nghèo hằng năm, sắp tới Ban Thường vụ sẽ triển khai mô hình “giảm 1 hộ nghèo” bằng cách giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn, giúp đỡ 1 – 2 hộ nghèo, để đạt mục tiêu trong năm 2017 có 40 hộ thoát nghèo.

Ở các huyện đồng bằng và TP.Quảng Ngãi thì công tác cán bộ, CCHC, xây dựng nông thôn mới và giải phóng mặt bằng... được xác định là một trong những nội dung đột phá. Bí thư Huyện ủy Đức Phổ Huỳnh Quý, cho biết: CCHC là khâu đột phá, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo chú trọng xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch và hiện đại. Đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CCVC nhằm đảm bảo cả về phẩm chất đạo đức lẫn năng lực công tác.
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 mới qua gần một năm, nhưng đã xuất hiện nhiều gương sáng của tập thể, cá nhân trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm, tiền phong gương mẫu, đổi mới tác phong lãnh đạo, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; giải quyết hiệu quả các vấn đề cấp bách, bức xúc về đời sống xã hội.

Nhiều cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đã chủ động nêu gương, có nhiều sáng kiến, cải tiến trong công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện; đẩy mạnh CCHC; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, tác phong, văn hóa công sở... Điều này đã và đang cho thấy, Chỉ thị 05 đã đề cao, phát huy được vai trò của người đứng đầu, với phương châm “trên trước, dưới sau”; cán bộ nêu gương bằng những việc làm cụ thể; luôn trách nhiệm, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo; nói đi đôi với làm...

Đây cũng chính là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Theo baoquangnga​i.vn

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm