Đăng ngày: 06/07/2018

​Thực tiễn cho thấy nếu không nhận thức đầy đủ vị trí quan trọng và không thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật thì dù công tác xây dựng pháp luật có làm tốt đến mấy cũng không đạt được hiệu quả thực thi pháp luật; thông qua công tác phổ biến giáo dục pháp luật sẽ hình thành lòng tin vào pháp luật và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đối tượng, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý xã hội.

Thấy được ý nghĩa, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, trong 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng Công an cả nước đã tập trung thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều nội dung, hình thức phù hợp. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trong 6 tháng đầu năm 2018, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức 969 hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu các văn bản pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự cho 106.982 lượt cán bộ, chiến sĩ; tổ chức 6.395 cuộc sinh hoạt đơn vị phổ biến cho 188.072 lượt CBCS về các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật; sao gửi 2.662 văn bản pháp luật; biên soạn, in ấn, cấp phát hơn 53.589 cuốn sách, tạp chí, tài liệu pháp luật; 1.340 băng, đĩa CD có nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đến các đơn vị, địa phương; tổ chức 26 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu hút 7.567 lượt CBCS tham gia; bổ sung 3.399 cuốn sách vào Tủ sách pháp luật. Ngoài lực lượng Công an, các đơn vị đã biên soạn tài liệu, tổ chức 19.389 cuộc tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh ở cơ sở; tuyên truyền lưu động 18.468 cuộc; thông qua các cuộc họp khu dân cư tuyên truyền lưu động 5.839 cuộc với 1.513.422 người tham gia; tổ chức 260 cuộc tuyên truyền với hình thức sân khấu hóa; tuyên truyền tại các trường học, cơ quan, doanh nghiệp với 40.130 cuộc có 3.042.614 lượt người tham dự; biên soạn, in phát 1.207.769 tờ rơi, tờ gấp pháp luật, 493.376 panô, áp phích, sổ tay, cẩm nang, đề cương tuyên truyền pháp luật; tổ chức 195 buổi diễn đàn Công an  lắng nghe ý kiến Nhân dân với 31.539 lượt người tham dự; tổ chức vận động 1.514.322 tổ chức, hộ gia đình, 1.484.029 người dân tham gia ký kết chấp hành Luật giao thông đường bộ; tổ chức 2.238 lớp tập huấn về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho 112.636 lượt người; phối hợp với cơ quan truyền thông đăng 2.387 phóng sự, 67.588 tin, bài viết, 1.199 chuyên trang, chuyên mục, phát 7608 băng, đĩa và 104.259 tài liệu tuyên truyền pháp luật về an ninh, trật tự

Trong 6 tháng đầu năm 2018, lãnh đạo Công an các cấp đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, xác định nội dung cụ thể trong tổ chức thực hiện; đối tượng tuyên truyền, PBGDPL không chỉ trong lực lượng Công an mà còn có cả cán bộ, nhân dân và các đối tượng đặc thù như người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý vi phạm hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ. Đồng thời tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức và cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; quan tâm bố trí kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, PBGDPL cũng còn những mặt hạn chế như việc tổ chức, triển khai thực hiện có nơi, có lúc còn hình thức; việc tuyên truyền, PBGDPL trong nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là những vùng trình độ dân trí thấp, ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa cao.

Trong thời gian đến, công tác tuyên truyền, PBGDPL của lực lượng Công an các cấp cần chú trọng thực hiện tốt một số nội dung sau:          

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác tuyên truyền, PBGDPL, tập trung là Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL; triển khai thực hiện các phần việc được phân công thuộc các Đề án liên quan đến tuyên truyền, PBGDPL.

- Tổ chức các hội nghị để tuyên truyền, PBGDPL đối với những văn bản luật mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung cho lãnh đạo, chỉ huy và CBCS nắm, thực hiện.

- Thường xuyên rà soát các văn bản có liên quan đến công tác tuyên truyền, PBGDPL để kiến nghị bổ sung, sửa đổi những nội dung không phù hợp với thực tiễn công tác.

- Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong Công an nhân dân.

- Đổi mới hình thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng đối tượng, nhóm đối tượng và địa bàn cụ thể; đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu then chốt, quan trọng để chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống xã hội, đi vào ý thức, hành động của từng chủ thể trong xã hội. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL liên quan đến an ninh, trật tự sẽ giúp nâng cao ý thức pháp luật của mỗi người dân, từ đó góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Một số hình ảnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

kjp'ơ.jpg
jhjl;.jpg
ơk[ơl.jpg
'l;k'hu.jpg

​P.Hổ​

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm