Đăng ngày: 24/05/2018

​70 năm qua, Sáu điều Bác Hồ dạy về tư cách người công an cách mạng đã trở thành chuẩn mực đạo đức, phương châm hành động và quy tắc ứng xử mà mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an hướng đến để rèn luyện, tu dưỡng và phấn đấu thực hiện. 

Thực hiện lời dạy của Bác, ngày từ năm 1948, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” đã được phát động, gắn với phong trào thi đua ái quốc của toàn Đảng, toàn dân do Bác Hồ phát động. Từ đó, từng bước phát triển trở thành phong trào thi đua rộng lớn, liên tục trong 70 năm qua, là nội dung trọng tâm của công tác chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng CAND qua các giai đoạn cách mạng cũng như trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực và chủ động trong hội nhập quốc tế hiện nay.

Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã quan tâm, thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của mỗi CBCS, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở mọi vị trí công tác. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an luôn khắc phục khó khăn, phát huy tính sáng tạo trong công tác cũng như trong cuộc sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

feffds.JPG

Qua thực tiễn 5 năm triển khai thực hiện, để phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” thực sự có hiệu quả trong lực lượng CAND cần thực hiện tốt những giải pháp sau:

Một là, quá trình tổ chức thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND” cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự ủng hộ, giúp đỡ của các ngành, đoàn thể và nhân dân. Việc thực hiện phong trào phải gắn với nhiệm vụ chính trị và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Coi đây là một trong những nội dung đánh giá, phân loại, bình xét thi đua hàng năm của tập thể, cá nhân.

Hai là, đổi mới hình thức, biện pháp thực hiện phong trào và vận dụng linh hoạt phù hợp với từng đơn vị theo từng mốc thời gian. Thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, đặc biệt là thấm nhuần sâu sắc Sáu điều Bác Hồ dạy CAND từ đó học tập và làm theo Bác. Tăng cường công tác tuyên truyền về kết quả học tập và thực hiện nhiệm vụ chính trị, chú trọng phát hiện, xây dựng những nhân tố mới, điển hình, mô hình, cách làm hay để phong trào thực sự lan tỏa trong xã hội, uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an được nâng lên, tạo niềm tin vững chắc cho nhân dân.

Ba là, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy và quản lý điều hành; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, diễn đàn lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, cải tiến lề lối làm việc, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, chấn chỉnh và xử lý nghiêm với những biểu hiện những nhiễu, tệ quan liêu, tham nhũng, thiếu tinh thần trách nhiệm, vô cảm với nhân dân. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa và nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án, tạo môi trường ổn định, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bốn là, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải có chương trình, hành động cụ thể để học tập, rèn luyện phấn đấu theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm làm cho cán bộ, chiến sĩ công an luôn vững vàng trước sự tấn công của các thế lực thù địch, những cám dỗ vật chất và những tiêu cực của xã hội, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Năm là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và công tác quản lý cán bộ. Đề cao ý thức tự rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ về phẩm chất đạo đức và lối sống, thái độ ứng xử có văn hóa, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy. Tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để phong trào thực sự là động lực khơi dậy tinh thần, ý chí vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi cá nhân, đơn vị./.P. Hổ

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm