Đăng ngày: 04/06/2018

​Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, lực lượng Công an các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. 

Quá trình thực hiện, luôn bám sát các văn bản quy định của Luật thi đua khen thưởng, nghị định của Chính phủ, các thông tư, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Công an về công tác thi đua, khen thưởng đồng thời vận dụng linh hoạt với tình hình thực tế của đơn vị; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong xét, đề nghị danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua khác với các hình thức đa dạng, phong phú…

gsgd.jpg
Thượng tá Lê Thị Kim Vũ – Chủ tịch Hội phụ nữ Cảnh sát PCCC tỉnh thông qua báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua năm 2017 của Cụm thi đua

Bên cạnh đó, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng, trang bị kiến thức để nâng cao năng lực tham mưu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới về công tác trong tình hình hiện nay.

houi.JPG
Đại diện Ban chấp hành Hội phụ nữ các đơn vị trong Cụm thi đua phát biểu tại Hội nghị.

aDfdsg.JPG
Đồng chí Lê Na – Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Qua thực tiễn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, công tác thi đua, khen thưởng cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và tính tự giác tham gia của CBCS, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương.

Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, có chủ đề, nội dung, mục tiêu cụ thể, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu học tập cách làm hay, mô hình mới trong thực hiện phong trào thi đua.

Hai là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, bám sát các chủ trương của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Công an về thi đua, khen thưởng để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Phát huy vai trò trách nhiệm của Hội đồng thi đua, khen thưởng Công an các cấp. Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế về thẩm định hồ sơ xét duyệt khen thưởng.

Ba là, đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích, chú trọng khen thưởng cán bộ, chiến sĩ ở những đơn vị trực tiếp chiến đấu và ở cơ sở, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua; kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng, lựa chọn những cán bộ có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, có tâm huyết và kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng yêu cầu công tác. Việc bình xét các danh hiệu thi đua và đề nghị các hình thức khen thưởng đảm bảo nguyên tắc công khai, chính xác, tránh hình thức và bệnh thành tích.

Bốn là, tăng cường vai trò của cấp ủy lãnh đạo Công an các đơn vị, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên tiến hành sơ tổng kết các phong trào thi đua và công tác khen thưởng để đánh giá đúng hiệu quả của phong trào, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát hiện những nhân tố mới, cách làm hay để nhân rộng để thi đua, khen thưởng là động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn./.Kim Phượng

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm