Đăng ngày: 26/02/2018

1. Về thời giờ làm việc

            Thời giờ làm việc của người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai không quá 08 giờ trong một ngày và 40 giờ trong một tuần. Thời giờ làm việc ngoài thời gian quy định nêu trên được tính là thời gian làm thêm giờ.

Số giờ làm thêm của người lao động không quá 4 giờ trong một ngày và tổng số giờ làm thêm không vượt quá 300 giờ trong một năm.

            2. Về chế độ thường trực

            Cơ quan, tổ chức phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thực hiện chế độ thường trực 24/24 giờ để: theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến thiên tai và thực hiện nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật trong phòng, chống thiên tai; chỉ đạo, chỉ huy triển khai thực hiện biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

            Nhân lực tham gia thường trực 24/24 giờ tối thiểu là 03 người. Trường hợp thiên tai diễn biến phức tạp, thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được huy động thêm người lao động để thực hiện nhiệm vụ thường trực.

            Căn cứ vào tình hình thực tế và nhân lực của Văn phòng, thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có trách nhiệm ban hành quy chế thường trực, trong đó quy định cụ thể thời gian, số lượng, thành phần, nhiệm vụ thường trực cho người lao động và thông báo cho người lao động trước khi đến làm việc.

            3. Đối tượng áp dụng của Thông tư

            Cơ quan, tổ chức phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có sử dụng hoặc huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là người lao động) làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.

            Người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hoặc Cơ quan thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cu nạn các Bộ, ngành, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, huyện và bộ phận thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã (sau đây gọi chung là Văn phòng) hoặc tại khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

            Thông tư số 31/2017/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2018. Việc ban hành Thông tư số 31/2017/TT-BNNPTNT nhằm thực hiện tốt chế độ, chính sách và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động thực hiện nhiệm vụ thường trực phòng, chống thiên tai./.P.Hổ​

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm