Đăng ngày: 18/10/2016
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được Trung ương và Tỉnh ủy xác định là công việc quan trọng, thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Tuy nhiên, để công tác này thực sự mang lại hiệu quả, cấp ủy, chính quyền các cấp, mỗi cơ quan, đơn vị; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt phải xây dựng kế hoạch học tập và làm theo một cách cụ thể, tránh sao chép rập khuôn, chung chung...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ cho rằng, việc Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thấy hiệu quả, tầm quan trọng của việc “học tập và làm theo Bác” đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong những năm qua.

Nội dung của Chỉ thị 05 được kế thừa Chỉ thị 03 (khóa XI), nhưng có yêu cầu, đòi hỏi cao hơn, sát với bối cảnh đất nước và cần thiết cho công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. Đó là, học tập và làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh về dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm...​
 ​
“Gắn thực hiện Chỉ thị 05 với chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách hành chính, đẩy mạnh thu hút đầu tư; đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững, sớm đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh công nghiệp  theo hướng hiện đại...”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh.​​​

Để đạt được mục tiêu đó, các cấp uỷ cần chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát đúng, thiết thực với ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây  là công việc thường xuyên, quan trọng. Gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết của Tỉnh ủy và nghị quyết của cấp ủy cùng cấp.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, hằng năm, mỗi tập thể phải lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để đảng viên, CB,CCVC tham gia thảo luận, đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. Cùng với đó là, mỗi cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05.

Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ cấp ủy, hoặc Ban cán sự, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan và chi bộ nơi sinh hoạt. Tổ chức cho đảng viên, CB, CCVC... quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ, phân loại đảng viên hằng năm.

Nói về mục đích của việc thực hiện Chỉ thị 05, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trương Quang Tưởng, cho biết: Qua việc học tập và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp sẽ nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Xây dựng lớp cán bộ, đảng viên có lối sống giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết, gần gũi, gắn bó với nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Một trong những nét mới trong thực hiện Chỉ thị 05 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo là, tiến hành rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong hội họp, đi cơ sở, lễ tân, sử dụng xe và tài sản công, gắn với thực hiện Quy định 306 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đề ra các giải pháp cụ thể, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở mỗi cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các sở, ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị 05 qua loa, chiếu lệ, hình thức.

Theo baoquangngai.vn

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm