Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Thẩm quyền giải quyết Cảnh sát PCCC tỉnh
Lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy
Trình tự thực hiện

​        Bước 1: Đối với cơ sở quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, trước khi đưa vào hoạt động, người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông cơ giới phải có văn bản thông báo với Cảnh sát PC&CC tỉnh Quảng Ngãi về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới thuộc đối tượng phải thông báo theo quy đ​ịnh khi cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng thì trước khi đưa vào hoạt động, người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông cơ giới phải có văn bản thông báo như lần đầu với Cảnh sát PC&CC tỉnh Quảng Ngãi.

Bước 2: Cảnh sát PC&CC tỉnh Quảng Ngãi nhận văn bản thông báo và vào sổ theo dõi, quản lý.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại trụ sở Cảnh sát PC&CC tỉnh Quảng Ngãi; các Phòng Cảnh sát PC&CC địa phương hoặc qua bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

​            + Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản thông báo về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC06);

b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 1, Điều 7 và khoản 1, Điều 10 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

Giải quyết ngay khi nhận được hồ sơ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và người đứng đầu cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

Cơ quan thực hiện TTHC
Kết quả thực hiện TTHC

Các cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới được quản lý về phòng cháy, chữa cháy.

Lệ phí

​Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản thông báo về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC06.docPC06.doc ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

​Không

Căn cứ pháp lý

​           + Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

+ Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.​

Văn bản đính kèm
  • II.14.doc