Đăng ngày: 29/06/2018

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt”. Nhận thức rõ vấn đề to lớn của gia đình trong việc xây dựng con người, xây dựng xã hội mới, Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định xây dựng gia đình là vấn đề hết sức quan trọng của dân tộc và của thời đại; việc xây dựng gia đình văn hóa góp phần giữ gìn và phát huy các phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh của từng cá nhân, từng gia đình, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên trong tình hình hiện nay, mặt trái của cơ chế thị trường, lối sống thực dụng, các sản phẩm văn hóa độc hại bên ngoài tràn vào cùng với các tệ nạn xã hội ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của từng gia đình. Do đó tình trạng ly hôn, ly thân xảy ra ngày càng nhiều nhất là giới trẻ, tình trạng quan hệ tình dục, nạo phá thai trước hôn nhân ngày càng gia tăng; đạo đức gia đình bị xuống cấp nghiêm trọng; tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình xảy ra ngày càng nhiều… điều đó cho thấy rất cần sự vào cuộc của toàn xã hội.

Đối với lực lượng Công an, Bộ Công an đã quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả thiết thực. Công an các đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa để thực hiện, chú trọng công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình; tổ chức sôi nổi các hội thi, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, mời chuyên gia tư vấn về sức khỏe sinh sản, chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình cho cán bộ, chiến sĩ; thông tin tuyên truyền. Tăng cường các hình thức giao lưu, gặp mặt gia đình cán bộ, chiến sĩ, tổ chức tốt các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3) và Ngày gia đình Việt Nam (28/6), tổ chức gặp mặt, biểu dương các cá nhân, gia đình tiêu biểu trong việc hỗ trợ, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình cán bộ, chiến sĩ Công an có hoàn cảnh khó khăn, con liệt sĩ CAND. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với phụ nữ, trẻ em và xây dựng gia đình cán bộ, chiến sĩ. Qua đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân và cộng đồng về vị trí, vai trò của gia đình trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình cán bộ, chiến sĩ được bảo vệ, quan tâm.

Qua thực tiễn trong công tác xây dựng gia đình văn hóa, rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, để công tác xây dựng gia đình văn hóa trong lực lượng Công an đạt hiệu quả, trước hết cần có sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị; nâng cao chất lượng, phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống nhằm xây dựng gia đình cán bộ Công an no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Hai là, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản có liên quan đến công tác gia đình trong lực lượng Công an; tuyên truyền, giáo dục trước và sau hôn nhân cho đoàn viên, hội viên nhất là cán bộ trẻ, cung cấp các kiến thức làm cha mẹ, các kỹ năng ứng xử của các thành viên trong gia đình, việc xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, tuân thủ pháp luật, giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp cũng như lối sống và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển gia đình đã đặt ra.

Ba là, phải chủ động nắm tình hình về công tác gia đình của CBCS, đặc biệt là các gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn để tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ; thực hiện tốt chế độ, chính sách theo quy định, xây dựng gia đình Công an theo tiêu chí no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Nghiêm cấm các hành vi bạo lực gia đình trong lực lượng Công an.

Bốn là, quan tâm, chỉ đạo và thường xuyên tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác gia đình của Công an các đơn vị, địa phương, có hình thức, khen thưởng, biểu dương kịp thời những gia đình tiêu biểu trong lực lượng Công an.

Năm là, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tự giác thực hiện tốt những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò gương mẫu của ông bà, cha, mẹ trong giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống đối với từng thành viên trong gia đình./.Ng. Thị Kim Phượng​

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm