Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Thẩm quyền giải quyết Cảnh sát PCCC tỉnh
Lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy
Trình tự thực hiện
1. Trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm định tại Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh
Bước 1:  Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định, cụ thể:
- Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả, đồng thời vào sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định.
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận phải hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chuẩn bị lại hồ sơ theo quy định, viết nội dung yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết).
- Trường hợp tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ đồng thời vào sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định.
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận liên hệ và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chuẩn bị lại hồ sơ theo quy định, viết nội dung yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết) hoặc đề xuất Công văn đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ.
- Đối với hồ sơ đề nghị kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC không thuộc thẩm quyền của Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh theo phân cấp, cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân liên hệ Cục Cảnh sát PCCC&CNCH để được kiểm định phương tiện PCCC theo quy định.
- Trường hợp sau khi nộp hồ sơ đề nghị kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC, nếu tổ chức, cá nhân có văn bản đề nghị xin rút hồ sơ và nêu rõ lý do thì bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo  phụ trách để xin ý kiến và viết giấy hẹn trả, sau đó tiến hành lập biên bản bàn giao hồ sơ, phương tiện cho tổ chức, cá nhân đến nhận.
Bước 2: Khi nhận được hồ sơ, Trung tâm tiến hành phương thức kiểm định (đối với hồ sơ đề nghị kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định) hoặc tiến hành kiểm tra nội dung biên bản kiểm định của đơn vị được Bộ Công an cho phép thực hiện kiểm định (đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định).
Bước 3: Sau khi tiến hành kiểm định phương tiện PCCC xong, đạt yêu cầu, cấp có thẩm quyền đã ký giấy chứng nhận kiểm định thì tiến hành dán tem kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
Bước 4: Trả kết quả kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC.
- Khi đại diện tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy, bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính yêu cầu người đến nhận xuất trình “Giấy hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính” (trường hợp bị mất giấy hẹn thì chủ phương tiện phải có văn bản xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền).
- Hồ sơ trả chủ phương tiện gồm:
+ Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC;
+ Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
2. Trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm định tại các đơn vị khác được Bộ Công an cho phép thực hiện kiểm định, ngoài Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ, kèm theo mẫu phương tiện cần kiểm định tại đơn vị thực hiện kiểm định. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận của đơn vị thực hiện kiểm định kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ).
Bước 3: Đối với kiểm định hệ thống đồng bộ, cá nhân, tổ chức phối hợp với đơn vị thực hiện kiểm định tổ chức kiểm định.
Bước 4: Sau khi có kết quả kiểm định, đơn vị thực hiện kiểm định gửi công văn kèm theo biên bản kiểm định và sao gửi một bộ hồ sơ kiểm định đề nghị Cảnh sát PC&CC tỉnh Quảng Ngãi xem xét, cấp giấy chứng nhận kiểm định.
Bước 5. Cảnh sát PC&CC tỉnh Quảng Ngãi xem xét, cấp giấy chứng nhận kiểm định; trả kết quả cho đơn vị thực hiện kiểm định.
Bước 6. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.
Cách thức thực hiện
1. Trực tiếp tại Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi đối với trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm định tại Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh.
2. Trực tiếp tại đơn vị thực hiện kiểm định đối với trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm định tại các đơn vị khác được Bộ Công an cho phép thực hiện kiểm định, ngoài Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh.​
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ
- Đơn đề nghị kiểm định phương tiện (mẫu số PC17);
- Các tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định;
- Chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu có);
- Chứng nhận xuất xưởng của phương tiện.
2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết
- Chậm nhất không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và mẫu phương tiện cần kiểm định, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải có kết quả và trả kết quả kiểm định. Đối với các phương tiện khi kiểm định phải phụ thuộc vào việc lắp đặt hệ thống đồng bộ phương tiện thì cơ quan tiến hành kiểm định cần thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định biết và thống nhất thời gian trả kết quả kiểm định.
- Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn kèm theo biên bản kiểm định của đơn vị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 66/2014/TT-BCA, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải xem xét, cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện; trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.​
Đối tượng thực hiện TTHC
1. Trực tiếp tại Cảnh sát PC&CC tỉnh Quảng Ngãi đối với trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm định tại Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh.
2. Trực tiếp tại đơn vị thực hiện kiểm định đối với trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm định tại các đơn vị khác được Bộ Công an cho phép thực hiện kiểm định, ngoài Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh.​
Cơ quan thực hiện TTHC
Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi
Kết quả thực hiện TTHC
​Giấy chứng nhận Kiểm định Phương tiện PCCC và “TEM KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY”.
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đơn đề nghị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (mẫu đơn PC17.docPC17.doc ban hành theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Hồ sơ đề nghị kiểm định nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó; cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện việc kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy cấp tỉnh quản lý địa bàn của cơ sở mình.​
Căn cứ pháp lý
+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;
+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
+ Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.​
Văn bản đính kèm
  • II.2.doc