​CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Thẩm quyền giải quyết Cảnh sát PCCC tỉnh
Lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy
Trình tự thực hiện

1. Đối với trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức lớp huấn luyện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp tại Trung tâm.

Bước 2: Trung tâm tiếp nhận và tiến hành kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, nếu đảm bảo thì tổ chức kiểm tra về lý thuyết và thực hành theo các nội dung chương trình đề ra. (yêu cầu các đối tượng tham gia phải có tài liệu huấn luyện nghiệp vụ PCCC do Cảnh sát PC&CC tỉnh Quảng Ngãi ban hành). Đánh giá kết quả kiểm tra (theo mẫu thống nhất) có xác nhận của lãnh đạo Trung tâm.

Bước 3: Ngay sau khi có kết quả kiểm tra, không quá 05 ngày kể từ ngày có kết quả, lãnh đạo Trung tâm ký Giấy chứng nhận và trả kết quả tại bộ phận giao nhận hồ sơ của Trung tâm.

* Trả kết quả: Các ngày trong tuần (Thứ 7, CN và ngày lễ, tết nghỉ).

2. Đối với trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức lớp huấn luyện.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp tại Trung tâm. 

Bước 2: Trung tâm tiếp nhận và tiến hành kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, nếu đảm bảo yêu cầu thì tham mưu Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh ban hành quyết định, xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung huấn luyện và tiến hành tổ chức huấn luyện, kiểm tra đánh giá kết quả có xác nhận của Lãnh đạo Trung tâm và đối tượng kiểm tra.

Bước 3: Ngay sau khi có kết quả kiểm tra, không quá 05 ngày kể từ ngày có kết quả, lãnh đạo Trung tâm ký Giấy chứng nhận và trả kết quả tại bộ phận giao nhận hồ sơ của Trung tâm.

* Trả kết quả: Các ngày trong tuần (Thứ 7, CN và ngày lễ, tết nghỉ).

3. Đối với các cá nhân có nhu cầu huấn luyện nghiệp vụ PCCC

Bước 1: Chuẩn bị đơn theo mẫu và nộp tại Trung tâm.

Bước 2: Trung tâm tiếp nhận hồ sơ, tập hợp đủ 30 người trở lên thì tham mưu Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh ban hành quyết định, xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung huấn luyện và tiến hành tổ chức huấn luyện, kiểm tra đánh giá kết quả có xác nhận của lãnh đạo Trung tâm và đối tượng kiểm tra.

Bước 3: Ngay sau khi có kết quả kiểm tra, không quá 05 ngày kể từ ngày có kết quả, lãnh đạo Trung tâm ký Giấy chứng nhận và trả kết quả tại bộ phận giao nhận hồ sơ của Trung tâm.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi và theo kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.​

Thành phần, số lượng hồ sơ

​      Theo Khoản 4, Điều 16, Thông tư 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC gồm:

1. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức huấn luyện, hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị Trung tâm kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện;

- Kế hoạch, chương trình, nội dung huấn luyện;

- Danh sách trích ngang lý lịch của người đã dự lớp huấn luyện.

2. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức được lớp huấn luyện, hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC;

- Danh sách trích ngang lý lịch của người đăng ký dự lớp huấn luyện.

3. Đối với cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC phải nộp đơn đăng ký dự lớp huấn luyện (theo mẫu số PC14).

Thời hạn giải quyết

Không quy định cụ thể.

Đối tượng thực hiện TTHC

​           Tổ chức, cá nhân được quy định tại Khoản 1, Điều 16, Thông tư 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an và Khoản 2, Điều 37, Luật PCCC.

Cơ quan thực hiện TTHC

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Đào tạo, huấn luyện PCCC, CNCH (Trung tâm).

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

Lệ phí
Theo quy định.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (mẫu đơn PC14.docPC1​4.doc ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Phải đảm bảo đủ thời gian tham gia lớp huấn luyện và có kết quả kiểm tra từ đạt yêu cầu trở lên.       

Căn cứ pháp lý

​            + Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

+ Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.​

Văn bản đính kèm
  • II.12.doc