• Văn bản của UBND huyện
 • Phân loại VB
 • Lĩnh vực văn bản
 • Văn bản của HĐND huyện
 • Liên kết website

  Thống kê truy cập

  Lượt truy cập: 2202394
  Đang online: 11
  Văn bản pháp quy
  Chọn lĩnh vực
  Phân loại
  Từ khóa
  Tổng số: 18 văn bản.
  STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  1 12/NQ-HĐND 22/12/2014 Về chương trình giám sát năm 2015 của Thường trực và các Ban HĐND huyện
  2 11/NQ-HĐND 22/12/2014 Về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu
  3 10/NQ-HĐND 22/12/2014 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Đức Phổ, nhiệm kỳ 2011-2016
  4 09/NQ-HĐND 22/12/2014 Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Đức Phổ, nhiệm kỳ 2011-2016
  5 08/2014/NQ-HĐND 22/12/2014 Về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngân sách huyện năm 2015
  6 07/2014/NQ-HĐND 22/12/2014 Về nhiệm vụ thu chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2015
  7 06/2014/NQ-HĐND 22/12/2014 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
  8 01/2014/NQ-HĐND 08/07/2014 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014
  9 02/NQ-HĐND 08/07/2014 Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2013
  10 03/NQ-HĐND 08/07/2014 Phê chuẩn phương án sử dụng vốn kết dư ngân sách huyện năm 2013
  11 04/NQ-HĐND 08/07/2014 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016
  12 05/NQ-HĐND 08/07/2014 Về việc miễn nhiệm chức danh Hội thẩm Toà án nhân dân huyện Đức Phổ, nhiệm kỳ 2011-2016
  13 02/2013/QĐ-UBND 10/07/2013 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Chợ Đức Phổ
  14 01/2013/QĐ-UBND 19/06/2013 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thành - Truyền hình huyện Đức Phổ
  15 04/2012/NQ-HĐND 19/12/2012 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
  16 06/2012/NQ-HĐND 19/12/2012 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngân sách huyện năm 2013
  17 07/2012/NQ-HĐND 19/12/2012 Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Đức Phổ
  18 05/2012/NQ-HĐND 19/12/2012 Nghị quyết về nhiệm vụ thu chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2013