PHẦN IV: VĂN HOÁ - XÃ HỘI
   -----------------------------------------
  

Chương XXVIII: KIẾN TRÚC      

I. Kiến trúc dân gian/ truyền thống

1. Kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng của người Việt

1.1. Kiến trúc chùa

1.2. Kiến trúc đền miếu

1.3. Kiến trúc nhà thờ (tộc họ)

1.4. Kiến trúc đình làng

1.5. Kiến trúc văn miếu

2. Kiến trúc nhà ở dân gian của người Việt

2.1. Nhà tranh tre

2.2. Nhà rường

2.3. Nhà lá mái (nhà đắp)

3. Kiến trúc nhà ở của người Hrê

4. Kiến trúc nhà ở của người Cor

5. Kiến trúc nhà ở của người Ca Dong

6. Kiến trúc thành quách

- Thành cổ Châu Sa

- Hệ thống phòng thành Cổ Luỹ

- Thành cổ Xuân Quang

- Thành tỉnh Quảng Ngãi

II. Kiến trúc đương đại

1. Thời Pháp thuộc

- Sự du nhập và tiếp biến lối kiến trúc mới, vật liệu mới

- Kiến trúc theo kiểu Pháp

2. Thời kỳ 1954 - 1975

3. Thời kỳ 1975 - 2005

3.1. Giai đoạn tỉnh Nghĩa Bình (1975 - 1989)

3.2. Giai đoạn 1989 - 1995

3.3. Giai đoạn 1995 - 2005

3.4. Quy hoạch đô thị

3.5. Hoạt động nghề nghiệp của kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng